gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о изменама и допунама Одлуке о утврђивању накнаде за заштиту и унапређивање животне средине

На основу члана 87. Закона о заштити животне средине (``Сл. гласник РС``, бр. 135/04 и 36/09), чланова 2. и 3. Уредбе о критеријумима за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине и највишег износа накнаде (``Сл. гласник РС``, бр. 111/2009), члана 2. Уредбе о одређивању активности чије обављање утиче на животну средину (``Сл. гласник РС``, бр. 109/2009 и 8/2010), и члана 15. став 1. тачка 12) и члана 40. Статута општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Двадесетседмој седници одржаној дана 07. фебруара 2011. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 1.

У Одлуци о утврђивању накнаде за заштиту и унапређивање животне средине (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 1/2010), у члану 3. после става 1. додаје се став 2. који гласи:

Обвезници плаћања накнаде су имаоци права својине на непокретностима, односно закупци, ако се непокретности користе по основу закупа.

Досадашњи став 2. и 3. постају став 3. и 4.

Члан 2.

У члану 4., став 2. тачка на крају се замењује са запетом и додаје се следеће: а које се обављају, или постоји могућност да се обављају на територији општине Алибунар.

После става 2. додаје се став 3. који гласи:

''Поменуте активности су следеће:

I Пројекти за које је обавезна процена утицаја на животну средину:

 1. Објекти за интензиван узгој живине или свиња са капацитетом преко:
  • 85.000 места за производњу бројлера
  • 40.000 места за живину у узгоју и експлоатацији
  • 2.000 места за производњу свиња (преко 30 кг. тежине)
  • 750 места за крмаче
 2. Индустријска постројења за производњу
  • целулозе из дрвне масе, сламе или сличних влакнастих материјала
  • папира и картона са производним капацитетом који прелази 20 тона/дан

II Пројекти за које се може захтевати процена утицаја на животну средину

 1. Пољопривреда, аквакултура и шумарство
  • системи за наводњавање и одводњавање – мелиоративни системи
  • подручје на коме се простиру је веће од 20 хектара
  • објекти за интензиван узгој и држање живине
  • капацитета од 30.000 до 85.000 места за бројлере
  • капацитета од 10.000 до 40.000 места за живину (укључујући и ловну перад)
  • објекти за интензиван узгој говеда
  • капацитета 200 места за говеда и више
  • објекти за интензиван узгој
  • свиња капацитета од 1.000 до 2.000 места за свиње
  • крмача капацитета од 450 до 750 места за крмаче
  • објекти за интензиван узгој животиња са племенитим крзном
  • капацитета преко 1.000 места за животиње са племенитим крзном
  • интензиван узгој риба у базенима и рибњацима
  • за салмониде годишње производње 10 тона и више
  • за циприниде површине 5 хектара и веће
  • крчење шума ради прелажења на други тип коришћења земљишта
  • подрује на коме се простире је веће од 10 хектара
 2. Производња и прерада метала
  • постројења за површинску обраду метала и пластичних материјала коришћењем електролитичких или хемијских поступака
  • постројења за производњу или склапање моторних возила и производњу мотора за моторна возила (аутомобили, аутобуси, теретна возила, пољопривредна, грађевинска и рударска механизација као и друга возила на моторни погон)
  • постројења за производњу батерија и акумулатора
  • постројења за припрему, обогаћивање, печење и синтеровање металних руда, као и искоришћавање јаловине
 3. Индустријска прерада минерала
  • постројења за производњу стакла и стаклених влакана, укључујући производњу стакла које се добија прерадом старог стакла
  • капацитета до 20 тона на дан
  • постројења за производњу керамичких производа печењем (плочице, санитарна галантерија, кућни прибор од керамике и порцелана и слично) као и производња грађевинског материјала печењем (цреп, цигла и слично)
  • капацитета од 40 тона до 75 тона на дан
  • постројења за производњу асфалтних мешавина укључујући мобилна постројења
  • капацитета преко 50 тона на сат
 4. Хемијска индустрија
  • обрада полупроизвода и производња хемикалија – сви пројекти
  • самостална постројења за производњу, прераду, формирање и паковање базних органиских и неорганских хемикалија, вештачких ђубрива на бази фосфора, азота и калијума (проста и сложена хемијска ђубрива), производа за заштиту биља, као и биоцида, фармацеутских и козметичких производа, платичних маса, експлозива, боја и лакова, дерерџената и средстава за одржавање хигијене и чишћење и друго – сви пројекти
  • постројења за производњу минералних уља и мазива (дестилацијом, рафинацијом или на други начин) – сви пројекти
 5. Прехрамбена индустрија
  • постројења за производњу, третман, прараду или обраду производа из
  • сировина животињског порекла (осим млека) капацитета од 10 тона ди 75 тона на дан
  • сировина биљног порекла капацитета од 30 тона до 300 тона на дан
  • постројења за прераду, паковање и конзервирање меса, поврћа и воћа
  • капацитета преко 10 тона на дан
  • постројења за производњу хране за животиње осим мешаона сточне фране за сопствене потребе
  • капацитета преко 5 тона на дан
  • постројења за обраду, третман и прераду млека
  • капацитета од 5.000 – 200.000 литара на дан
  • постројења за захватање и прераду подземних вода, пуњење и паковање – сви пројекти
  • постројења за производњу пива
  • капацитета преко 3.000.000 литара годишње
  • постројења за производњу слада и квасца
  • капацитета преко 200 тона годишње
  • постројења за производњу
  • алкохолних пића капацитета преко 10.000 ллитара дневно
  • безалкохолних пића капацитета преко 20.000 литара дневно
  • сирћета капацитета преко 10.000 литара дневно
  • постројења за клање животиња
  • капацитета од 3 тоне до 50 тона на дан
  • постројења за прераду рибе
  • капацитета преко 1 тоне дневно
  • постројења за производњу рибљег брашна или рибљег уља – сви пројекти
  • постројења за производњу и прераду скроба
  • капацитета преко 100 тона дневно
  • постројења за производњу или рафинирање шећера коришћењем шећерне репе или сировог шећера – сви пројекти
  • милинови и сушаре
  • капацитета преко 200 тона дневно
  • хладњаче (без погона за прераду сировине)
  • капацитета преко 10 тона расхладног флуида у систему
  • производња меласе – сви пројекти
 6. Индустрија текстила, коже, дрвета и папира
  • постројења за производњу папира и картона
  • сви пројекти који нису наведени под I
  • постројења за производњу производа од целулозе (иверица, лесонит, медијапан и шперплоча) – сви пројекти
  • постројења за прераду, обраду и оплемењивање дрвета – сви пројекти
  • постројења за предтретман влакана, тканина и папира (прање, бељење, мерцеризација, штампање, хемисјки третман) или бојење влакана или тканина
  • капацитета до 10 тона на дан
  • постројења за штављење и обраду коже
  • капацитета до 12 тона на дан
 7. Гумарска индустрија
  • постројења за производњу и прераду гуме и каучука – сви пројекти
  • постројења за вулканизирање природног или синтетичког каучука уз коришћење сумпора или сумпорних једињења – сви пројекти''.

Члан 3.

Члан 6. мења се и гласи:

''Обрачун и наплату прописане Накнаде врши Секретаријат за финансије Општинске управе општине Алибунар – Одсек за пореску локалну администрацију (у даљем тексту: Одсек за пореску локалну администрацију).

Накнада по критеријуму из члана 2. став 1 тачка 1. ове Одлуке, се утврђује Решењем од стране Одсека за пореску локалну администрацију, које ће обухватити период од 1 године, тј. за свих 12 месеци у текућој години. За непокретности површине до 500 м2 плаћање ће се вршити у једној уплати, а за непокретности површине изнад 500 м2, плаћање ће бити квартално.

Обвезник по критеријуму накнаде из члана 2. става 1 тачке 2. ове Одлуке, подноси завршни рачун Одсеку за пореску локалну администрацију до 15 марта текуће године. Накнада ће бити утврђена Решењем од стране Одсека за пореску локалну администрацију, које ће обухватити период од 1 године, а сходно подацима из достављеног завршног рачуна обвезника. Плаћање обрачунате накнаде ће се вршити квартално.

Обрачун прописане накнаде из претходног става, за обвезника који нема обавезу вођења финансијских књига – паушалац, ће бити извршена на основу и након достављања прописане документације издате од стране Пореске управе Алибунар''.

Члан 4.

После члана 6. додају се нови чланови 6а.; 6б.; 6в. и 6г., који гласе:

''Члан 6а.

Обвезник плаћања Накнаде је дужан да сваку насталу промену пријави Одсеку за пореску локалну админстрацију, у року од 15 дана од дана настанка промене.

Члан 6б.

Ослобађају се од обавезе плаћања накнаде по критеријуму из члана 2. став 1. тачка 1. ове Одлуке, државни органи, организације и установе, органи и организације и установе територијалне аутономије и јединице локалне самоуправе и установе према којима општине Алибунар врши права оснивача, затим правнан лица чије се пословање у потпуности или делимично из средстава буџета општине Алибунар, удружења грађана, спортске организације и друге непрофитне организације, као и удружења која се баве старим занатима, као и верски објекти.

Члан 6в.

Одсек за локалну пореску администрацију врши контролу и подноси прекршајне пријаве против обвезника плаћања Накнаде, који не поштују одредбе ове Одлуке, на основу Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Члан 6г.

У свему што није регулисано овом Одлуком, а односи се на наплату, застарелост, рокове за плаћање камате и остало, сходно се примењују одредбе Закона о пореском поступку и пореској админстрацији, Закона о порезу на доходак грађана и Закона о порезу на добит корпорација''.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ``Службеном листу општине Алибунар``.

Република Србија - АП Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 501-6/11-04
Датум: 07. фебруар 2011. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81