gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Предлог Одлуке о самодоприносу за насељено место Селеуш

На основу члана 22. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' број 62/06) и члана 40. тачка 8. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на XXVI седници одржаној дана 17. децембра 2010. године, утврђује

П Р Е Д Л О Г
ОДЛУКЕ О САМОДОПРИНОСУ
ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО СЕЛЕУШ

Члан 1.

Одлуком о самодоприносу за насељено место Селеуш (у даљем тексту: Одлука), уводи се самодопринос за насељено место Селеуш.

Самодопринос се изражава у новцу. Укупан износ предвиђених новчаних средстава је 8.000.000,00  динара (словима: осаммилионадинара).

Самодопринос се уводи за период од 01. јануара 2011. године до 31. децембра 2015. године.

Члан 2.

Самодопринос из ове Одлуке уторшиће се за следеће намене:

 1. ископ канала и заштита од бујичних вода;
 2. довршавање и асфалтирање недовршених путева;
 3. изградња и одржавање водозахвата;
 4. изградњу капиталних објеката (фекална канализација, капела и друге инвести-ције из Фонда за капитална улагања, НИП и других извора финансирања – за средства која нису обухваћена наведе-ним програмима: надзорни орган, проје-кти, прикупљање документације и др.);
 5. одржавање комуналне инфраструктуре;
 6. одржавање уличне расвете;
 7. одржавање спортских терена и редовна делатност спорта;
 8. одржавање и редовна делатност организација из области културе;
 9. донације школама, невладиним и другим организацијама од интереса за месну заједницу Селеуш;
 10. редовне потребе месне заједнице (плате запосленима, одржавање, набавка потребног материјала);
 11. одржавање тротоара и прелаза;
 12. одржавање сеоског гробља.

Члан 3.

Самодопринос се заводи за следеће приходе:

 1. 3% за запослене од плате запослених на нето зараду,
 2. 3% на нето приход остварен делатношћу самосталних радњи, власника приватних предузећа и других лица која се баве личним радом (предузетници)
 3. 20% за пољопривредне произвођаче на катастарски приход
 4. 2% на примања пензионера, уз писмену сагласност пензионера за наплату самодоприноса

Члан 4.

Средства самодоприноса употребиће се према програму коришћења средстава који доноси Савет Месне заједнице Селеуш за период трајања самодоприноса.

Члан 5.

Средства прикупљена путем самодоприноса водиће се на рачуну буџета општине Алибунар, као и на посебном наменском рачуну.

Члан 6.

Основица за плаћање самодоприноса је

 • за запослене нето плата запосленог
 • за пољопривреднике катастарски приход на који се плаћа порез из дохотка од пољопривредне делатности
 • за самосталне предузетнике: основица је нето добит остварен делатношћу
 • за пензионере: износ пензије остварен у земљи и иностранству.

Члан 7.

Обвезници самодоприноса су грађани Месне заједнице Селеуш који имају пребивалиште у Селеушу.

Члан 8.

Надзор над наменским коришћењем средстава самодоприноса вршиће савет Месне заједнице Селеуш.

Члан 9.

У случају да се оствари самодопринос у већем износу од износа који је предвиђен овом Одлуком, одлуку о више оствареним средствима донеће грађани Месне заједнице Селеуш, на начин и по поступку предвиђеном за увођење самодоприноса.

Члан 10.

Одлуку о увођењу самодоприноса за насељено место Селеуш прогласиће Скупштина општине Алибунар, након спроведеног референдума. Одлука ће ступити на снагу осмог дана од дана проглашења у Скупштини општине Алибунар

Члан 11.

Предлог Одлуке објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШИНА ОПШТИНЕ
Број: 015-16/10-04
Датум: 17. децембар 2010. године
А   Л   И   Б   У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81