gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о постављењу начелника Општинске управе

На основу члана 54. и 56. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/07), члана 58. алинеја 7. и члана 73. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Општинско веће општине Алибунар на Тридесетдругој седници одржаној дана 25. октобра 2010. године донело је

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 

I

         ПОСТАВЉА СЕ Наташа Стефановић, дипломирани правник из Банатског Карловца, за начелника Општинске управе општине Алибунар на период од пет година.

         Именована ступа на дужност дана 11. новембра 2010. године и мандат почиње да тече даном ступања на дужност.

 

II

         Ово Решење ступа на снагу даном доношења.

 

III

         Решење објавити у Службеном листу општине Алибунар.

 

Република Србија – АП Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 112-19/10-04
Датум: 25.10.2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Данијел Кишмартон, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81