gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''Душан Јерковић'' Банатски Карловац

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'' број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на својој Двадесетпетој седници одржаној 29. октобра 2010. године доноси

 

 

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ДУШАН ЈЕРКОВИЋ'' БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ

 

 

  1. Разрешава се Далибор Лекић из Банатског Карловца са функције члана Школског одбора Основне школе ''Душан Јерковић'' Банатски Карловац, из реда представника оснивача.
  2. Именује се Александар Ристин из Банатског Карловца на функцију члана Школског одбора Основне школе ''Душан Јерковић'' Банатски Карловац, из реда представника оснивача.
  3. Мандат новоименованог члана Школског одбора Основне школе ''Душан Јерковић'' Банатски Карловац трајаће до истека мандата Школског одбора Основне школе ''Душан Јерковић'' Банатски Карловац.
  4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-39/10-04
Датум: 29. октобар 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81