gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Предлог Одлуке о самодоприносу за насељено место Владимировац

На основу члана 22. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' број 62/06) и члана 40. тачка 8. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на XXIII седници одржаној дана 01. октобра 2010. године, утврђује

 
П Р Е Д Л О Г
ОДЛУКЕ О САМОДОПРИНОСУ
ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ВЛАДИМИРОВАЦ

 

Члан 1.

Одлуком о самодоприносу за насељено место Владимировац  (у даљем тексту: Одлука), уводи се самодопринос за насељено место Владимировац.

            Самодопринос се изражава у новцу. Укупан износ предвиђених новчаних средстава је 40.000.000,00  динара (словима: четрдесетмилионадинара).

            Самодопринос се уводи за период од 01. новембра 2010. године до 30. октобра 2015. године.

 

Члан 2.

            Самодопринос из ове Одлуке уторшиће се за следеће намене:

 1. реконструкција водоводне мреже у насељеном месту Владимировац;
 2. изградњу капиталних објеката (фекална канализација, капела и друге инвестиције из Фонда за капитална улагања, НИП и других извора финансирања – за средства која нису обухваћена наведеним програмима: надзорни орган, пројекти, прикупљање документације и друго);
 3. одржавање  објеката Месне заједнице Владимировац;
 4. одржавање уличне расвете;
 5. одржавање спортских терена и редовна делатност спорта;
 6. одржавање и редовна делатност организација из области културе;
 7. донације школама, невладиним и другим организацијама од интереса за Месну заједницу Владимировац;
 8. редовне потребе Месне заједнице (плате запосленима, одржавање, набавка потребног материјала);
 9. одржавање путева, тротоара и прелаза;
 10. одржавање сеоског гробља;
 11. одржавање путева и улица у насељеном месту Владимировац.

 

Члан 3.

            Самодопринос се заводи за следеће приходе:

 1. 4% за запослене од плате запослених на нето зараду,
 2. 4% на нето приход остварен делатношћу самосталних радњи, власника приватних предузећа и других лица која се баве личним радом (предузетници),
 3. 20% за пољопривредне произвођаче на катастарски приход,
 4. 4% на примања пензионера, уз писмену сагласност пензионера за наплату самодоприноса.

 

Члан 4.

            Средства самодоприноса употребиће се према програму коришћења средстава који доноси Савет Месне заједнице Владимировац за период трајања самодоприноса.

Члан 5.

            Средства прикупљена путем самодоприноса водиће се на рачуну буџета општине Алибунар, као и на посебном наменском рачуну.

 

Члан 6.

            Основица за плаћање самодоприноса је:

 1. за запослене нето плата запосленог,
 2. за пољопривреднике катастарски приход на који се плаћа порез из дохотка од пољопривредне делатности,
 3. за самосталне предузетнике основица је нето добит остварена делатношћу,
 4. за пензионере: износ пензије остварен у земљи и иностранству.

 

Члан 7.

            Обвезници самодоприноса су грађани Месне заједнице Владимировац који имају пребивалиште у Владимировцу.

 

Члан 8.

            Надзор над наменским коришћењем средстава самодоприноса вршиће Савет Месне заједнице Владимировац.

 

Члан 9.

            У случају да се оствари самодопринос у већем износу од износа који је предвиђен овом Одлуком, одлуку о више оствареним средствима донеће грађани Месне заједнице Владимировац, на начин и по поступку предвиђеном за увођење самодоприноса.

 

Члан 10.

            Одлуку о увођењу самодоприноса за насељено место Владимировац прогласиће Скупштина општине Алибунар, након спроведеног референдума. Одлука ће ступити на снагу осмог дана од дана проглашења у Скупштини општине Алибунар.

 

Члан 11.

            Предлог Одлуке објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШИНА ОПШТИНЕ
Број: 015-13/10-04
Датум: 01. октобар 2010. године
А   Л   И   Б   У  Н  А  Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81