gore

 • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

План за одбрану од поплава на територији општине Алибунар за 2010. годину

На основу члана 30. став 2. Закона о водама (''Сл.гласник РС'' бр.46/91,53/93, 67/93, 48/94 и 54/96, 101/05 и 51/2010), члана 15. Закона о ванредним ситуацијама (''Сл.гласник РС'' бр. 119/09), члана 15. тачка 20. и члана 40. став 7. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' бр.12/08 и 13/09) и члана 26. Одлуке о заштити грађана и материјалних добара у кризним ситуацијама и образовању Општинског штаба за управљање у кризним ситуацијама број 020-57/09-04 од 12. 06. 2009. године, Скупштина општине  на Двадесеттрећој седници одржаној дана 01. октобра 2010.. године, доноси

 

  ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА 2010.  ГОДИНУ

 

I

            Одбрана од поплава изазваних великим атмосферским падавинама и подземним водама организује се и спроводи на грађевинском подручју свих насељених места у Општини Алибунар, у складу са овим Оперативним планом, а на пољопривредном земљишту у складу са планом водопривредног предузећа ''Јужни Банат'' из Вршца и других субјеката за одбрану (предузећа и др.).

 

ОРГАНИЗАЦИЈА И РУКОВОЂЕЊЕ

 

II

            Одбраном од поплава руководе оперативни штабови.

            На нивоу Општине, Оперативни штаб именује се од стране Општинског штаба за управљање у кризним ситуацијама.

            Месне заједнице именују оперативни штаб за одбрану од поплаве грађевинског подручја насељеног места.

            Оперативни штаб правног лица именује правно лице.

            Општинско веће општине Алибунар даје сагласност на именовање оперативних штабова на нивоу месне заједнице и правних лица.

            Радом Оперативног штаба координира председник штаба који се именује из реда чланова штаба.

            Општински оперативни штаб именује интервентно и друге комисије састављене од стручних лица у циљу процене и предлагања одговарајућих мера.

 

III

            Одбрану од поплаве грађевинског подручја организује, проглашава и спроводи оперативни штаб месне заједнице.

            Одбрану од поплаве у осталим случајевима проглашава, организује и спроводи оперативни штаб субјекта чија је имовина угрожена поплавом.

            О проглашавању одбране од поплаве грађевинског подручја, оперативни штаб месне заједнице обавештава Општински штаб за управљање у кризним ситуацијама, Водопривредно предузеће ''Јужни Банат'' Вршац и Општински оперативни штаб.

 

IV

            Општински оперативни штаб за одбрану од поплаве нарочито:

 • прати стање на подручју општине;
 • прати спровођење мера одбране од поплаве;
 • поставља задатке штабовима месних заједница;
 • прати промене водостања и хидролошке промене;
 • координира рад оперативних штабова месних заједница, правних лица и других субјеката одбране.

 

V

            Ради остваривања задатака Општински оперативни штаб доноси наредбе и решења.

 

ОДБРАНА ОД ПОПЛАВЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

 

VI

            Грађани месне заједнице старости преко 18 година, дужни су да се ставе на располагање и одазову позиву Оперативног штаба.

            Корисници, сопственици односно држаоци покретних и непокретних материјалних добара дужни су да омогуће да се на тим добрима предузму и спроводе потребне мере заштите (рушење објекта, сече стабала, прокопавање канала, изградња насипа и др.) које нареди Оперативни штаб.

            Оперативни штаб према потреби организује потребан број и састав радних група за извршавање нужних мера заштите у грађевинском подручју.

            Оперативни штаб именује руководиоца одбране као и руководиоце оперативних група.

            Потребна техничка средства за спровођење одбране од поплаве обезбеђују предузећа или друге организације које их поседују и то заједно са посадом.

 

VII

            Оперативни штаб месне заједнице у току одбране од поплаве нарочито:

 • проглашава одбрану од поплаве;
 • организује и позива радне групе;
 • именује руководиоце радних група;
 • ангажује неопходна техничка средства;
 • координира рад са Општинским оперативним штабом, водопривредним предузећем и другим субјектима одбране;
 • координира и усмерава рад радних група;
 • подноси извештаје Општинском штабу, Општинском већу и органима месне заједнице о току одбране од поплаве;
 • предлаже месној заједници мере ради спречавања угрожавања грађевинске зоне;
 • предлаже и прати спровођење превентивних и оперативних мера.

 

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ

 

VIII

            Превентивне мере заштите су:

 1. Припремање подлога и израда документације за одвођење сувишних вода са подручја;
 2. Изградња система за одводњавање – прихватање атмосферских и других вода и извођење из насеља;
 3. Одржавање система за одводњавање у функционалном стању;
 4. Друге мере које доприносе одвођењу воде из угроженог подручја.

 

ОПЕРАТИВНЕ МЕРЕ

 

IX

            Оперативне мере заштите су:

 1. Утврђивање поплављених површина а посебно узрока поплаве;
 2. Уклањање евентуалних препрека (било које врсте) на каналима за одводњавање вода из насељеног места;
 3. Просецање – шлицовање површина на пољопривредном земљишту ради одвођења воде до одводних канала;
 4. Заштита грађевинских објеката и других добара.

 

X

            Превентивне и оперативне мере у одбрани од поплава изазваних унутрашњим водама, припрема, организује и предузима Јавно водопривредно предузеће у сарадњи са власницима, корисницима земљишта и општином када је у питању прихватање атмосферских вода изведених из насељених места.

 

XI

            Стручни руководилац Оперативног штаба координира рад стручних руководилаца радних група за време одбране од поплаве обављају нарочито следеће послове:

 • врше непосредни увид на угроженом подручју и издају наредбе и организују све хитне радове;
 • предлажу ангажовање радне снаге, механизације и других средстава;
 • подносе извештаје Оперативном штабу о току рада;
 • по завршеној одбрани подноси Оперативном штабу предлог потребних мера ради спречавања поплава.

 

XII

            Лице које несавесно или нестручно обавља поверене послове или његово присуство на други начин утиче на спровођење одбране од поплаве биће удаљено у најкраћем року са дужности а на његово место се поставља друго лице.

            Ослободиће се учешћа у одбрани лица спречена из оправданих разлога (болест и сл.).

            Учесници у одбрани од поплаве су обавезно лица односно власници – корисници добара која су угрожена поплавом.

 

XIII

            Оперативни штабови при предузимању мера могу прогласити:

 • редовну одбрану,
 • ванредну одбрану.

Редовна одбрана се спроводи предузимањем превентивних мера и сталних праћењем ситуације на угроженом подручју и траје све док се сувишне воде могу одвести редовним коришћењем система за одводњавање.

Ванредне мере на одбрани од поплаве уводе се и проглашава се ванредна одбрана у ситуацији када се површинске воде из насељеног места не могу одводити редовним путем те долази до плављења површина и угрожавања усева и објеката а све у зависности од процене свих околности (количина водене масе, могућност повлачења редовним системима и сл.).

 

XIV

            Meсна заједница, предузеће и радни субјекти су обавезни да својим плановима предвиде у којим случајевима ће се прогласити редовна а у којим ванредна одбрана од поплаве.

 

XV

            Јавно водопривредно предузеће може предложити надлежним органима проглашење ванредног стања у складу са законом ради отклањања опасности од поплаве услед сувишних унутрашњих вода.

 

XVI

            Месне заједнице, предузеће и друга правна лица дужни су да у року од 6 (шест) месеци од дана доношења овог плана донесу своје планове одбране и именују оперативне штабове.

 

XVII

            У току оцене планова, Општинси штаб за управљање у кризним ситуацијама може утврдити недостатке и наложити усклађивање или доношење новог плана.

 

XVIII

            У случају неизвршавања обавеза од стране месних заједница, предузећа и других субјеката одбране прописаних овим планом, Општински штаб за одбрану од поплаве предузеће мере из своје надлежности.

 

XIX

            Надзор над применом овог Oперативног плана врши надлежна инспекција у складу са Законом о водама.

 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

 

XX

                 Правно лице које се не одазове позиву за учествовање у одбрани од поплава са техничким средствима и радном снагом казниће се новчаном казном од 50.000,00 до 250.000,00 динара.

                  Одговорно лице у правном лицу за прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 10.000,00 до 25.000,00 динара.

 

XXI

                   Уколико се грађанин без оправданих разлога не одазове позиву за учествовање у одбрани од поплава, казниће се новчаном казном од 1.000,00 до 5.000,00 динара.

                    Истом казном казниће се и лице које буде удаљено са дужности на спровођењу одбране од поплава.

                    Уколико лице самовољно напусти послове на одбрани од поплава, казниће се новчаном казном од 5.000,00 до 15.000,00 динара.

 

XXII

                    Уколико неко правно или физичко лице спречава другог у предузимању предвиђених или наређених мера заштите казниће се новчаном казном и то:

               - физичко лице ........................... 5.000,00  до   15.000,00 динара

               - правно лице .............................50.000,00 до  500.000,00 динара.

           У случају да физичко или правно лице одбију извршење радњи на које су обавезни према Закону о водама, Закону о елементарним и другим већим непогодама, Одлуци о заштити грађана и материјалних добара у кризним ситуацијама и образовању Општинског кризног штаба за управљање у кризним ситуацијама и Планом за одбрану од поплава, а те радње су у вези са заштитом од сувишних вода и поплава, исте радње предузеће се о трошку лица које је било у обавези да их предузме.

 

XXIII

            Овај Оперативни план ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 217-1/10-04
Датум 01. октобар 2010. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81