gore

 • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о изради Плана детаљне регулације за Ново гробље у Банатском Карловцу

 На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/2009 и 81/2009-исправка), члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/2004), члана 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009) и члана 113. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 5/2009 и 11/2009), Скупштина општине Алибунар, по прибављеном мишљењу Комисије за планове општине Алибунар, бр. 06-39/10-04 од 10. септембра 2010. године, на Двадесеттрећој седници одржаној дана 01. октобра 2010. године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА НОВО ГРОБЉЕ У БАНАТСКОМ КАРЛОВЦУ

 

Члан 1.

         Приступа се изради Плана детаљне регулације за ново гробље у Банатском Карловцу (у даљем тексту: План). Циљ израде Плана је утврђивање правила уређења и грађења за простор за који се План израђује.

 

 

Члан 2.

         Укупна површина планског подручја износи сса 2,00,00 ha и обухвата деловае парцела топографски број 3183/31 и 3183/1 у Катастарској општини Банатски Карловац.

 

Члан 3.

         План обавезно садржи текстуални део, који садржи правила уређења и правила грађења, графички део и обавезне прилоге.

         План нарочито садржи:

 1. границу плана и обухват грађевинског подручја;
 2. поделу простора на посебне целине и зоне;
 3. намену земљишта;
 4. регулационе и грађевинске линије улица и јавних површина и објеката са елементима за обележавање на геодетској подлози;
 5. нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
 6. трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
 7. правила уређења и правила грађења по целинана и зонама;
 8. економску анализу и процену улагања из јавног сектора;
 9. локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта;
 10. графички део.

 

Члан 4.

         Рок за израду Плана је 6 (шест) месеци од дана доношења ове Одлуке.

 

Члан 5.

         Носилац израде Плана је Општинска управа општине Алибунар – Секретаријат за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине.

 

Члан 6.

         Средства за израду Плана обезбедиће се из буџета општине Алибунар и из других извора у складу са законом.

 

Члан 7.

         Надлежни орган, односно организација су дужни да уступе постојеће копије топографског и катастарског плана, односно дигиталне записе, односно катастар подземних инсталација, односно ортофото снимке, као и органи и организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују посебне услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, дужни су да по захтеву, у року од 30 дана доставе тражене податке без накнаде.

 

Члан 8.

         Саставни део Плана је Решење Секретаријата за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, број 501-47/10-03, да се за План детаљне регулације за Ново гробље у Банатском Карловцу, које је у оквиру обухвата Плана генералне регулације за Банатски Карловац, не изгађује стратешка процена утицаја Плана на животну средину.

 

Члан 9.

         План, пре подношења органу надлежном за његово доношење, подлеже стручној контроли и излаже се на јавни увид.

         Излагање Плана на јавни увид оглашава се у дневном и локалном листу и траје 30 дана, при чему се оглашавају подаци о времену и месту излагања Плана на јавни увид, начин на који заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на План, као и друге информације које су од значаја за јавни увид.

         Јавни увид Плана ће се одржати у Општинској управи општине Алибунар, Трг слободе бр.4.

 

Члан 10.

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 350-54/10-04
Датум: 01. октобар 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81