gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о оснивању Службе за прихват и збрињавање напуштених паса и мачака на територији општине Алибунар

На основу члана 66. Закона о добробити животиња (''Службени гласник РС'', број 41/2009), члана 15. тачка 37. и члана 40. тачка 32. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар је на Двадесеттрећој седници одржаној дана 01. октобра 2010. године доноси се

 

О  Д  Л  У  К  А
О ОСНИВАЊУ СЛУЖБЕ ЗА ПРИХВАТ
И ЗБРИЊАВАЊЕ НАПУШТЕНИХ ПАСА И МАЧАКА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

  1. Оснива се Служба за прихват и збрињавање напуштених паса и мачака на територији општине Алибунар (у даљем тексту: Служба) при Јавном комуналном предузећу ''Бунар'' Владимировац.
  2. Служба ће обављати послове предвиђене Законом о добробити животиња, као и другим сродним законима, подзаконским актима и општинским одлукама.
  3. Средства за рад ове Службе обезбедиће се у буџету општине Алибунар, као и у буџетима Републике Србије и Аутономне Покрајине Војводине, из донаторских средстава, из средстава остварених делатношћу Службе, као и из других законом дозвољених извора финансирања.
  4. У циљу остваривања њених задатака, Служба може ангажовати друга физичка и правна лица овлашћена за поједине делатности.
  5. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 352-15/10-04
Датум: 01. октобар 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81