gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксама

    На основу члана 6. тачка 3. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' бр. 62/06), члана 20. алинеја 4. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/07) и члана 40. алинеја 3. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' бр. 12/08), Скупштина општине Алибунар на Двадесеттрећој седници одржаној дана 01. октобра 2010. године доноси

 

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

 

Члан 1.

         У Одлуци о локалним комуналним таксама (''Службени лист општине Алибунар'' бр. 8/06 и 8/09), у члану 6. , у тарифном броју 1, речи: „дневном“ замењују се речима „месечном“.

 

Члан 2.

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Алибунар.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 434-24/10-04
Датум: 01. октобар 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81