gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Алибунар

На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 76. став 2. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Општинско веће општине Алибунар на Тридесетој седници од 10. септембра 2010. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ АЛИБУНАР

 

 

 

I

         ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Алибунар, број 010-13/10-04 од 10. септембра 2010. године, који је донео председник општине Алибунар у име Општинског већа општине Алибунар.

 

II

         Решење објавити у Службеном листу општине Алибунар.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 010-14/10-04
Датум: 10. септембар 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Данијел Кишмартон, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81