gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе ''Сава Вељковић'' Добрица

         На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08), Скупштина општине Алибунар на својој Двадесетдругој седници одржаној 30. јула 2010. године доноси

 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „САВА ВЕЉКОВИЋ“ ДОБРИЦА

 

         ИМЕНУЈЕ СЕ Милован Марилов из Добрице на функцију члана Школског одбора Основне школе ''Сава Вељковић'' Добрица из реда представника оснивача.

         Мандат именованог члана Школског одбора траје до истека мандата Школског одбора.       

         Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-35/10-04
Датум: 30. јул 2010. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р

 

ПРЕСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81