gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању Школског одбора Економско трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' АлибунарРешење о именовању Школског одбора Економско трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Слу-жбени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), а уз Предлог и мишљење Наци-оналног савета румунске националне мањине из Новог Сада, број 134/10 од 12. јула 2010. године, Скупштина општине Алибунар на својој Двадесетпрвој седници одржаној 14. јула 2010. године доноси

 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
ШКОЛСКОГ ОДБОРА
EКОНОМСКО ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ АЛИБУНАР

 

            Именује се Школски одбор Економско трговинске школе „Доситеј Обрадовић“ Алибунар:

 

Из реда представника оснивача:

  1. Људмила Устић
  2. Јон Георге
  3. Мирча Маран

 

Из реда представника запослених:

  1. Мариан Пуркар
  2. Габриела Окиљ
  3. 3.  Сања Радојевић

 

Из реда представника родитеља:

  1. Јонел Скумпија
  2. Слободан Вујовић
  3. Весна Алексић

 

            Мандат Школског одбора траје четири године и почиње да тече од 14. јула 2010. године.

            Ступањем на снагу овог решења престаје мандат досадашњим члановима Школског одбора.

            Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-24/10-04
Датум: 14. јул 2010. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р

 

ПРЕСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81