gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању Школског одбора Основне школе ''Сава Вељковић'' Добрица

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08), Скупштина општине Алибунар на својој Двадесетпрвој седници одржаној 14. јула 2010. године доноси

 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „САВА ВЕЉКОВИЋ“ ДОБРИЦА

 

            Именује се Школски одбор Основне школе „Сава Вељковић“ Добрица:

 

Из реда представника оснивача:

  1. Мирјана Банђур
  2. Сава Николић
  3. Владимир Тодоров

 

Из реда представника запослених:

  1. Светозар Тодоровић
  2. Душан Карабаш
  3. Данијела Милачић

 

Из реда представника родитеља:

  1. Олга Дрндарски
  2. Јелена Котрља
  3. Дајана Петров

 

            Мандат Школског одбора траје четири године и почиње да тече од 14. јула 2010. године.

            Ступањем на снагу овог решења престаје мандат досадашњим члановима Школског одбора.

            Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-29/10-04
Датум: 14. јул 2010. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р

 

ПРЕСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81