gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању Школског одбора Основне школе ''Милош Црњански'' Иланџа

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08), Скупштина општине Алибунар на својој Двадесетпрвој седници одржаној 14. јула 2010. године доноси

 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“ ИЛАНЏА
 

            Именује се Школски одбор Основне школе „Милош Црњански“ Иланџа:

 

Из реда представника оснивача:

  1. Милорад Живков
  2. Драган Николић
  3. Верољуб Давидовић

 

Из реда представника родитеља:

  1. Божидарка Станисављев
  2. Сања Братић
  3. Љубомир Станојев

 

Из реда представника наставника:

  1. Емануел Мохан
  2. Јонике Отонога
  3. Гордана Јованов

 

            Мандат Школског одбора траје четири године и почиње да тече од 14. јула 2010. године.

            Ступањем на снагу овог решења престаје мандат досадашњим члановима Школског одбора.

            Ово Решeње ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-28/10-04
Датум: 14. јул 2010. године

А   Л   И   Б   У  Н   А   Р

 

ПРЕСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81