gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању Школског одбора Основне школе ''Т.Г. Масарик'' Јаношик

         На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08), а уз Предлог Националног савета словачке националне мањине из Новог Сада, број 01-505 од 13. јула 2010. године, Скупштина општине Алибунар на својој Двадесетпрвој седници одржаној 14. јула 2010. године доноси

 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „Т.Г. МАСАРИК“ ЈАНОШИК

 

            Именује се Школски одбор Основне школе „Т.Г.Масарик“ Јаношик

 

Из реда представника оснивача:

  1. Мирко Петраш
  2. Мартин Листмајер
  3. Јарослав Оргован

 

Из реда представника запослених:

  1. Иван Листмајер
  2. Зузана Халабрин
  3. Ана Мега

 

Из реда представника родитеља:

  1. Вера Гуљаш
  2. Ана Милошевић
  3. Људмила Габриш

 

            Мандат Школског одбора траје четири године и почиње да тече од 14. јула 2010. године.

            Ступањем на снагу овог решења престаје мандат досадашњим члановима Школског одбора.

            Ово Решeње ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-32/10-04
Датум: 14. јул 2010. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р

 

ПРЕСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81