gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању Школског одбора Основне школе ''3. октобар'' Локве

         На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08), а уз Предлог Националног савета румунске националне мањине из Новог Сада, број 135/10 од 12. јула 2010. године, Скупштина општине Алибунар на својој Двадесетпрвој седници одржаној 14. јула 2010. године доноси

 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„3. OKTOБАР“ ЛОКВЕ
 

            Именује се Школски одбор Основне школе „3. Октобар“ Локве:

 

Из реда представника оснивача:

  1. Јон Шаманц
  2. Марија Станчу
  3. Петар Мохан

 

Из реда представника запослених:

  1. Дојна Ардељан
  2. Ана Стефан
  3. Мариоара Ђан Мунћан

 

Из реда представника родитеља:

  1. Мариоара Чобан
  2. Весна Мохан
  3. Даниела Мохан

 

            Мандат Школског одбора траје четири године и почиње да тече од 14. јула 2010. године.

            Ступањем на снагу овог решења престаје мандат досадашњим члановима Школског одбора.

            Ово Решeње ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-30/10-04
Датум: 14. јул 2010. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р

 

ПРЕСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81