gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању Школског одбора Основне школе ''Братство и јединство'' Алибунар

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Слу-жбени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), а уз Предлог и мишљење Наци-оналног савета румунске националне мањине из Новог Сада, број 132/10 од 12. јула 2010. године, Скупштина општине Алибунар на својој Двадесетпрвој седници одржаној 14. јула 2010. године доноси

 

 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАТСTВО И ЈЕДИНСТВО“ АЛИБУНАР

 

            Именује се Школски одбор Основне школе „Братство и јединство“ Алибунар:

 

Из реда представника оснивача:

  1. Ненад Леро
  2. Адријан Живку
  3. Миодраг Братић

 

Из реда представника запослених:

  1. Виолета Баба
  2. Олимпија Троча
  3. Љиљана Битевић

 

Из реда представника родитеља:

  1. Мирко Враговић
  2. Ђорђел Лобода
  3. Марина Паун

 

            Мандат Школског одбора траје четири године и почиње да тече од 14. јула 2010. године.

            Ступањем на снагу овог решења престаје мандат досадашњим члановима Школског одбора.

            Ово Решeње ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-25/10-04
Датум: 14. јул 2010. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р

 

ПРЕСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81