gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању директора Центра за социјални рад ''Први март'' Алибунар

На основу члана 69б. став 3. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана (''Службени гласник РС'', број 36/91 ... 115/05) и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар, на Двадесетој седници од 14. јуна 2010. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
''ПРВИ МАРТ'' АЛИБУНАР

 

Именује се Драган Ђунисић, дипломирани правник из Алибунара, на функцију директора Центра за социјални рад ''Први март'' Алибунар, на период од четири године.

 

Мандат почиње да тече од 14. јуна 2010. године.

 

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-23/10-04
Датум: 14. јун 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81