gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа ''Север Иланџа'' Иланџа у оснивању

На основу члана 26. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „СЕВЕР“ Иланџа  (''Службени лист општине Алибунар'' број 1/10) и  члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Деветнаестој седници од 20. априла 2010. године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О ИМЕНОВАЊУ
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''СЕВЕР ИЛАНЏА'' ИЛАНЏА
У ОСНИВАЊУ

 

         Именује се Горан Стојковић из Иланџе на функцију вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа ''СЕВЕР ИЛАНЏА'' Иланџа у оснивању.

         Именовани ће ову функцију обављати до именовања директора а најдуже годину дана.

         Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-8/10-04
Датум: 20. април 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81