gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о расписивању општинског референдума ради изјашњавања о предлогу одлуке о самодоприносу за насељено место Иланџа као делу територије општине Алибунар

На основу члана 10. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“ број 48/94 и 11/98) и члана 40. тачка 8. Статут општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008 и 13/09), Скупштина општине Алибунар, на Деветнаестој седници од 20. априла 2010. године доноси

 

О   Д   Л   У   К   У
О РАСПИСИВАЊУ ОПШТИНСКОГ РЕФЕРЕНДУМА РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА О  ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О САМОДОПРИНОСУ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ИЛАНЏА КАО ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

Расписује се општински рефередум у насељеном месту Иланџа  као делу те-риторије општине Алибунар ради изјашњавања грађана о предлогу Одлу-ке за увођење самодоприноса за насе-љено место Иланџа, поводом Предлога Одлуке о самодоприносу за насељено место Иланџа, коју је утврдила Ску-пштина општине Алибунар на Деветна-есој седници од 20. априла 2010. године.

 

Општински референдум ће се спровести дана 08. и 09. маја 2010. године у времену од 7,00 до 20.00 часова. Изјашњавање ће се спровести по бирачком списку за насељено место Иланџа

 

На општиснком референдуму грађани ће се изјаснити о следећем питању:

 

„Да ли сте за доношење Одлуке о увођењу самодоприноса за насељено место Иланџа“

 

На гласачком листићу грађани ће се изјашњавати заокруживањем речи „ЗА“ или „ПРОТИВ“.

 

Спровођењем референдума руководиће Општинска комисија за спровођење ре-ферендума о увођењу самодоприноса за насељено место Иланџа (у даљем тексу: Општинска комисија), коју ће образо-вати Скупштина општине Алибунар.

 

Општинска комисија образоваће гласачке одборе.

 

Општинска комисија утврдиће и про-гласити укупне резултате општинског референдума и доставиће извештај о спроведеном општинском референдуму Скупштини општине Алибунар.

 

Ради упознавања грађана са садржином предлога Одлуке о увођењу самодопри-носа за насељено место Иланџа, предлог Одлуке ће бити објављен у „Службеном листу општине Алибунар“, на огласној табли Месне заједнице Ила-нџа, као и на други начин који одреди Општинска комисија.

 

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алиубнар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 015-4/10-04
Датум: 20. април 2010. године
А   Л   И   Б   У   Н   А    Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81