gore

 • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Правилник о јавном надметању и прикупљању понуда јавним огласом у поступку давања у закуп пословног простора

П Р А В И Л Н И К
О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ И ПРИКУПЉАЊУ ПОНУДА ЈАВНИМ ОГЛАСОМ
У ПОСТУПКУ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

 

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

 

Члан 1.

Јавни оглас, расписан ради давања у закуп пословног простора, садржи:

 1. земљишно-књижне или катастарске податке о пословном простору,
 2. површина пословног простора,
 3. податке о опремљености пословног простора,
 4. почетни износ закупнине,
 5. дужину трајања закупа,
 6. гарантни износ за учешће у поступку и рок за повраћај гарантног износа учесницима којима се не даје у закуп пословним простор,
 7. обавештење о датуму пријава,
 8. обавештење о документацији која се мора приложити приликом пријављивања,
 9. обавештење да подносилац пријаве губи право на повраћај гарантног износа ако не приступи јавном надметању, односно не учествује на јавном надметању са по-нуђеним износом, као и ако не закључи уговор у прописаном року,
 10. место и време одржавања јавног надметања.

Гарантни износ из става 1. тачка 7. овог члана утврђује се у висини од 20% од почетног износа закупнине.

 

Члан 2.

Пријава за учешће на јавном надметању садржи:

 1. име, презиме, јединствени матични број грађана и адресу физичког лица, а ако је приватни предузетник и матични број радње из евиденције АПР,
 2. назив, односно фирму и седиште правног лица, односно доказ о уписаној делатности у регистар АПР,
 3. уредно овлашћење за заступање,
 4. доказ о уплаћеном гарантном износу,
 5. друга документација која се тражи огласом.

Рок за подношење пријава за учешће у јавном надметању не може бити краћи од 15 дана од дана јавног оглашавања.

 

Члан 3.

Пријава се доставља Комисији.

Ако пријава не садржи потпуну и уредну документацију из члана 2. овог Правилника, Комисија обавештава подносиоца пријаве да је допуни или измени до одржавања јавног надметања.

Ако подносилац пријаве не отклони не-достатке у складу са обавештењем Комисије, не може стећи статус учесника у јавном надметању.

Подаци о пријављеним учесницима су пословна тајна до одржавања јавног надметања.

 

Члан 4.

Поступак јавног надметања почиње тако што Комисија проверава идентитет подноси-лаца уредних пријава или њихових овла-шћених заступника, утврђује ко је стекао ста-тус учесника, изадаје нумерисане картице и утврђује листу учесника јавног надметања.

 

Члан 5.

Услови за спровођење јавног надметања испуњени су ако су најмање два лица стекла статус учесника на јавном надметању и ако та лица или њихови овлашћени заступници присуствују јавном надметању.

У случају да се не испуне услови из става 1. овог члана, поступак се понавља у року од 5 дана и сматра се успелим и ако је само једно лице стекло статус учесника.

Поступак јавног надметања је јаван и могу да присуствују сва заинтересована лица.

 

Члан 6.

Председник Комисије објављује почетак јавног надметања и наводи пословни простор који је предмет јавног надметања, као и почетни износ закупнине.

Председник Комсије пита да ли има заинтересованих лица за пословни простор која је предмет јавног надметања и ко нуди почетни износ закупнине.

Председник Комисије пита учеснике јавног надметања да ли неко нуди већи износ закупнине.

          Поступак се понавља све док има учесника јавног надметања који нуди већи износ закупнине од последње понуде.

Када на трећи позив председника Комисије нико од присутних учесника не нуди већи износ закупнине од последње понуде, Комисија констатује последњу понуду у записник и председник Комисије објављује да је јавно надметање за предметни пословни простор завршено.

Председник Комисије објављује да је јавно надметање за предметни пословни простор завршено и кад после његовог трећег позива нико од присутних учесника не понуди ни почетни износ закупнине.

Након објављивања завршетка јавног надметања у складу са ставовима 4. и 5. овог члана не могу се подносити накнадне понуде.

 

Члан 7.

Комисија може одлучити да изрекне опомену лицу које омета рад Комисије.

Ако и после изрицања опомене исто лице настави да омета рад Комисије, Комисија ће га удаљити из просторије у којој заседа.

После удаљења лица које је ометало њен рад, Комисија наставља са радом.

Ако не може да обезбеди несметано спровођење поступка и поред изречених мера опомене и удаљења, Комисија може да одлучи да прекине јавно надметање.

У случају прекида из става 4. овог члана, Комисија је дужна да одреди када ће се поступак поновити.

Све околности везане за евентуално удаљење појединих лица, или прекида поступка, уносе се у записник.

 

Члан 8.

У записник о току поступка јавног надметања се уноси:

 1. број пријављених учесника,
 2. почетни износ закупнине,
 3. листа учесника са понуђеним износом закупнине,
 4. примедбе учесника јавног надметања,
 5. износ закупнине који је утврђен као најповољнији и податке о учеснику са најповољнијом понудом,
 6. датум и време почетка и завршетка поступка јавног надметања,
 7. остале податке од значаја за рад Комисије.
 8. Записник потписују сви чланови Комисије и лице које води записник.

 

Члан 9.

Комисија сачињава извештај о спроведеном поступку јавног надметања.

Извештај из става 1. овог члана и записник из члана 8. овог Правилника комисија доставља председнику општине.

 

Члан 10.

Након разматрања извештаја о спроведеном поступку јавног надметања и записника Комисије, председник општине утврђује да ли је поступак јавног надметања спроведен у складу са законом и овом Одлуком.

Ако утврди неправилност у спровођењу поступка, може се наложити да се отклоне недостаци, или да се поступак понови у целости.

 

Члан 11.

Ако се утврди да је поступак спроведен у складу са законом и овом Одлуком, председник општине доноси одлуку којом се понуда одређеног лица прихвати као најповољнија.

 

Члан 12.

Одлука председника општине о прихватању најповољније понуде доставља Комисији за давање у закуп пословног простора на основу које се закључује уговор о закупу пословног простора између општине Алибунар и закупца.

У име општине Алибунар уговор о закупу потписује председник општине или лице које он овлашћује одлуком.

 

Члан 13.

Односи у току поступка који нису предвиђени овим Правилником регулишу се посебним закључком Комисије за давање у закуп пословног простора.

 

 

 

ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЈАВНИМ ОГЛАСОМ

 

Члан 14.

Јавни оглас расписан ради прикупљања понуда за давање у закуп пословног простора садржи:

 1. земљишно-књижне или катастарске податке о пословном простору,
 2. површина пословног простора,
 3. податке о опремљености пословног простора,
 4. почетни износ закупнине,
 5. дужину трајања закупа,
 6. гарантни износ за учешће у поступку и рок за повраћај гарантног износа учесницима којима се не даје у закуп пословним простор,
 7. обавештење о датуму пријава,
 8. обавештење о документацији која се мора приложити приликом пријављивања,
 9. обавештење да подносилац пријаве губи право на повраћај гарантног износа ако не приступи јавном надметању, односно не учествује на јавном надметању са понуђеним износом, као и ако не закључи уговор у прописаном року,
 10. место и време одржавања јавног надметања.

Гарантни износ из става 1. тачка 7. овог члана утврђује се у висини од 20% од почетног износа закупнине.

 

Члан 15.

Понуда мора да садржи:

 1. име, презиме, јединствени матични број грађана и адресу физичког лица, а ако је приватни предузетник и матични број радње из евиденције АПР,
 2. назив, односно фирму и седиште правног лица, односно доказ о уписаној делатности у регистар АПР,
 3. уредно овлашћење за заступање,
 4. понуђени износ закупнине,
 5. доказ о уплати гарантног износа,
 6. друга документација која се тражи огласом.

 

Члан 16.

Понуда се доставља Комисији у затвореној коверти, са видљивом назнаком на који се пословни простор односи.

Понуђени износ закупнине мора да буде у динарском износу.

Неблаговремена или неуредна понуда се одбацује.

Неблаговремена понуда је понуда која је поднета по изтеку рока за подношење понуда.

Неуредна је понуда:

 1. поднета у отвореној коверти или без видљиве назнаке на који се пословни простор односи,
 2. која не садржи податке и уредна документа која предвиђа ова Одлука.

 

Члан 17.

Поступак јавног отварања понуда почиње уношењем у записник места и времена јавног отварања понуда, личних података чланова Комисије и података о пословном простору за које су прикупљене понуде.

Неблаговремене понуде посебно се одвајају и не разматрају, што се записнички констатује.

Понуде се разврставају по пословном простору.

Понуде отвара председник Комисије и даје их на увид члановима Комисије.

          Председник Комисије јавно саопштава и диктира у записник садржину сваке понуде и Комисија констатује да ли су понуде уредне.

Комисија посебно записнички констатује уколико за поједине пословне просторе није поднета ниједна понуда.

Поступак прикупљања понуда јавним огласом сматра се успелим ако су приспеле најмање две благовремене и уредне понуде.

У случају да се не испуни услови из става 7. овог члана, поступак се понавља у року од 8 дана и сматра се успелим и када је пристигла само једна уредна понуда.

Поступак јавног отварања понуда завршава се након отварања и разматрања свих приспелих понуда.

Поступак јавног отварања понуда је јаван и могу да присуствују сва заинтересована лица.

 

Члан 18.

У случају ометања рада Комисије у поступку јавног отварања понуда, сходно се примењују одредбе из члана 7. овог Правилника.

 

Члан 19.

Записник о поступку јавног отварања понуда потписују сви чланови Комисије, лице које води записник и присутни подносиоци понуда, односно њихови овлашћени заступници.

Пре потписивања записника из става 1. овог члана присутни подносиоци понуда, односно њихови овлашћени заступници могу унети у записник евентуалне примедбе на поступак јавног отварања понуда.

 

Члан 20.

Комисија сачињава извештај о спроведеном поступку отварања понуда који мора да садржи редослед понуђача према висини износа који је понуђен за сваки пословни простор посебно.

Извештај из става 1. овог члана и записник са отварања понуда Комисија доставља председнику општине.

 

Члан 21.

На основу извештаја о спроведеном поступку јавног отварања понуда и записника Комисије, председник општине утврђује да ли је поступак прикупљања понуда јавним огла-сом спроведен у складу са законом и овом Одлуком.

Ако се утврди неправилност у спрово-ђењу поступка, председник општине може наложити да се недостаци или неправилности отклоне ако је то могуће или да одлуче да се поступак понови у целости, или да се понови само за поједине пословне просторе ако се оглас односи на више пословних простора.

 

Члан 22.

Ако се утврди да је поступак спроведен у складу са законом и овом Одлуком, на основу приложене документације председник општине доноси одлуку о прихватању најповољније понуде и исту доставља Комисији за давање у закуп пословног простора која представља основ за закључење уговора о закупу пословног простора.

У име општине Алибунар уговор о закупу потписује председник општине, или лице које он овласти посебном одлуком.

 

Члан 23.

Овај Правилник је саставни део Одлуке о давању у закуп пословног простора и ступа на снагу даном ступања на снагу исте.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81