gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о давању у закуп пословног простора којим располаже општина Алибунар

На основу члана 117. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на Деветнаестој седници од 20. априла 2010. године доноси

 

 

О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
КОЈИМ РАСПОЛАЖЕ ОПШТИНА АЛИБУНАР

 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Овом Одлуком уређује се поступак, услови и начин давања у закуп пословног простора којим располаже општина Алибунар, утврђивање закупнине, престанак закупа и раскид уговора о закупу.

 

Члан 2.

Отуђење и давање у закуп пословног простора спроводи се јавним надметањем или прикупљањем понуда јавним огласом, према тржишним условима у складу са законом.

 

Члан 3.

Пословни простор се даје у закуп на основу одлуке надлежног органа општине Алибунар, којом се одобрава оглашавање јавног надметања или прикупљања понуда јавним огласом, а на основу прикупљених захтева или по службеној дужности.

Поступак давања у закуп обавља комисија Општинске управе образована одлуком председника општине.

 

Члан 4.

Комисија Општинске управе има председника, заменика председника и два члана и њихове заменике.

Комисија одлучује у пуном саставу.

О току поступка јавног надметања и поступка прикупљања понуда јавним огласом води се записник.

Јавни оглас се објављује у средствима јавног информисања и на огласној табли општине Алибунар.

 

 

Члан 5.

Пословни простор се даје у закуп лицу који понуди највећи износ закупнине или лицу који најповољније испуни услове огласа.

 

Члан 6.

Пословни простор може се дати у закуп на период који се одређује у сваком конкретном случају у зависности од врсте пословног простора и делатности закупца.

 

Члан 7.

Пословни простор се даје у закуп у виђеном стању.

 

ОДРЕЂИВАЊЕ ЗАКУПНИНЕ

 

Члан 8.

Закупнину плаћа лице коме је пословни простор дат у закуп.

Закупнина се утврђује према тржишним условима у месту у коме се пословни простор налази, према делатности закупца, као и према степену опремљености пословног простора.

Закупнина се може платити одједном за цео период закупа, или у месечним ратама.

 

УГОВОР О ДАВАЊУ У ЗАКУП

 

Члан 9.

По спроведеном поступку јавног надметања или прикупљања понуда јавним огласом закључује се уговор о давању у закуп пословног простора између општине Алибунар и закупца.

 

ПРЕСТАНАК И РАСКИД УГОВОРА О ЗАКУПУ

 

Члан 10.

Уговор о закупу престаје да важи истеком рока на који је закључен.

     Уговор о закупу пословног простора се може раскинути пре уговореног рока:

  • споразумом уговорних странака
  • ако у уговореном року закупац не плати уговорену закупнину
  • ако не плати трошкове одржавања пословног простора као и комуналне трошкове
  • ако користи пословни простор у сврхе против намене за које му је дат у закуп без одобрења закуподавца.

 

Члан 11.

У случају споразумног раскида уговора о закупу, међусобна права и обавезе по основу раскида уговорне стране регулишу уговором о раскиду уговора о давању у закуп пословног простора.

 

Члан 12.

Све потребне сагласности надлежних државних органа ради реализације закупа затражиће комисија за давање у закуп пословног простора.

 

Члан 13.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 464-10/10-04
Датум: 20. април 2010. године

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81