gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Алибунар за 2010. годину

На основу члана 43. и 47. Закона о буџе-тском систему 8 (Сл. Гласник РС'', бр. 54/09), члана 20. тачка 3. и члана 32. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Сл. Гласник РС'', бр. 129/07) и члана 15. тачка 3. и члана 40. тачка 2. Статута општине Алибунар (''Сл. Лист општине Алибунар'', бр. 12/08 и 13/09), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар, на Деветнаестој седници одржаној 20. априла 2010. године, донела је

 

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА 2010. ГОДИНУ

 

Члан 1.

         У Одлуци о буџету општине Алибунар за 2010. годину (Сл. лист општине Алибунар, број 18/09) врше се следеће измене и допуне и то:

  •          У члану 5, у оквиру директног корисника Општинске управе:
  • Позиција 194 – економска класифи-кација 414 – социјална давања запо-сленима уместо 2.500.000 динара заме-њује се износом од 4.000.000 динара,
  • Позиција 196 – економска класифи-кација 416 – награде запосленима и остали посебни расходи уместо 28.000.000 динара замењује се износом од 27.000.000 динара,
  • Позиција 199 – економска класифи-кација 423 – услуге по уговору уместо 2.000.000 динара замењује се износом од 1.900.000 динара,
  • Позиција 201 – економска класифи-кација 425 – текуће поправке и одржа-вање усмесно 900.000 динара замењује се износом од 800.000 динара и
  • Позиција 207 – економска класифи-кација 511 – зграде и грађевински објекти уместо 500.000 динара, замењује се износом од 200.000 динара.

 

Члан 2.

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Сл. листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 400-21/10-04
Датум: 20. април 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81