gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о оснивању Јавног комуналног предузећа ''Север Иланџа'' Иланџа

ОДЛУКУ

О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА

''СЕВЕР ИЛАНЏА'' ИЛАНЏА

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Оснива се Јавно комунално предузеће ''СЕВЕР ИЛАНЏА'' Иланџа (у даљем тексту: Јавно предузеће), ради стварања услова за обављање комуналних делатности у насељеном месту Иланџа, а ради остваривања права и интереса грађана у насељеном месту Иланџа, као и другим насељеним местима на територији општине Алибунар, а и шире.

 

II ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ОСНИВАЧА И ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

 

Члан 2.

            Оснивач Јавног предузећа је општина Алибунар у чије име оснивачка права врши Скупштина општине Алибунар,  Трг слободе бр.4, Алибунар ( у даљем тексту: оснивач).

 

 

Члан 3.

            Пословно име Јавног предузећа гласи: Јавно комунално предузеће ''СЕВЕР ИЛАНЏА'' Иланџа.

            Скраћено име Јавног предузећа гласи: ЈКП ''СЕВЕР ИЛАНЏА''.

            Седиште Јавног предузећа је у Иланџи, улица Светог Саве број 2.

 

III ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

 

Члан 4.

            Основна делатност предузећа је:

41000  - пречишћавање и дистрибуција воде

 

Остале делатности:

01412 – уређење паркова и рекреационих површина

26700 – сечење, обликовање и обрада камена

37100 – рециклажа металних отпадака и остатака

37200 – рецеклажа неметалних отпадака и остатака

40300 – производња и снабдевање паром и топлом водом

45110 – рушење објеката, земљани радови

45240 – изградња хидрограђевинских објеката

45250 – остали грађевински и специјализовани радови

45310 – постављање електро-инсталација и опреме

45330 – постављање цевних инсталација

45450 – остали завршни радови

45550 – изнајмљивање грађевинске опреме

50300 – продаја делова, прибора за моторна возила

51220 – трговина на велико цвећем и растињем

51570 – трговина на велико отпацима и остацима

51700 – остала трговина на велико

52120 – остала трговина на мало – мешовита роба

52330 – трговина на мало тоалетним препаратима

52460 – трговина на мало металном робом, бојама и слично

52620 – трговина на мало тезгама и пијацама

60300 – цевоводни саобраћаја

71340 – изнајмљивање осталих машина и опреме

74700 – чишћење објеката

90000 – одстрањивање отпадака, смећа и слично

92330 – вашарске активности и забавни паркови

93030 – погребне и пратеће активности

 

Јавно предузеће може, поред делатности за чије је обављање основано, да обавља и друге делатности које служе делатности уписаној у регистар, које се уобичајено обављају уз те делатности у мањем обиму или повремено.

 

Члан 5.

Јавно предузеће не може променити своју делатност, седиште и пословно име, нити вршити статусне промене без сагласности оснивача.

 

IV  ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

 

Члан 6.

            Јавно предузеће је правно лице и има права да у правном промету закључује све уговоре и предузима правне радње у оквиру своје правне и пословне способности.

            Јавно предузеће има сва овлашћења у правном промету са трећим лицима.

            Јавно предузеће одговара за своје обавезе целокупном својом имовином.

 

Члан 7.

            Статутом Јавног предузећа ближе се уређују питања унутрашње организације, делокруга рада органа и друга питања од значаја за пословање Јавног предузећа.

 

V OСНОВНИ КАПИТАЛ

 

Члан 8.

            Средства за обављање делатности из члана 4. став 1. ове Одлуке обезбеђују се од стране оснивача, непосредно од корисника и из других извора финансирања у складу са законом.

 

 

 

Члан 9.

            Средства за рад предузећа обезбедиће оснивач.

 

Члан 10.

            Оснивач може у току рада и пословања предузећа улагати као допунске улоге ствари, права и новчана средства.

Вредност уложених ствари и права исказује се у новчаном облику.

 

Члан11.

            У току пословања, јавно предузећа може стицати покретну и непокретну имовину, новчана средства, хартије од вредности, укључујући и право коришћења средстава у државној својини, односно добара од општег интереса.

 

Члан 12.

            Предмет продаје у поступку приватизације може бити 70% од укупног капитала Јавног предузећа.

            У Јавном предузећу капитал за стицање акција без накнаде износи највише 30% капитала који се приватизује.

            Капитал који се без накнаде преноси запосленима у Јавном предузећу, а који се приватизује методом јавног тендера, односно методом јавне аукције не може бити већи од 15% капитала који се приватизује.

 

VI ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

 

Члан 13.

            Органи Јавног предузећа су:

  1. управни одбор, као орган управљања;
  2. директор, као орган пословођења,
  3. надзорни одбор, као орган надзора

 

Члан 14.

Управни одбор је орган управљања предузећа и има пет чланова које именује и разрешава oснивач.

Управни одбор чини три представника oснивача и два представника из реда запослених у Јавном предузећу.

Председник и чланови Управног одбора се именују на период од четири године.

 

Члан 15.

            Управни одбор обавља следеће послове:

-     утврђује пословну политику;

            -    доноси дугорочни и средњорочни план рада и развоја и годишњи програм пословања Јавног предузећа;

-     доноси Статут Јавног предузећа;

-     одлучује о смањењу и повећању основног капитала,

-     одлучује о оснивању зависног друштва капитала,

-     усваја Извештаје о пословању јавног предузећа и годишњи обрачун;

-     одлучује о расподели добити;

-     доноси инвестиционе програме и програме и критеријуме за инвестициона улагања,

-     одлучује о издавању, продаји и куповини акција, као и продаји удела у јавном предузећу или куповини удела у другом предузећу, односно привредном друштву,

-     обавља и друге послове утврђене законом, овом одлуком и Статутом.

 

Члан 16.

            Директора Јавног предузећа именује и разрешава оснивач.

            Директор Јавног предузећа се именује на период од четири године.

            Директор заступа и представља Јавно предузеће и одговоран је за законитост у раду Јавног предузећа.

            Оснивач може до именовања директора Јавног предузећа да именује вршиоца дужности директора, најдуже до једне године.

           

Члан 17.

            Надзорни одбор Јавног предузећа има три члана које именује и разрешава oснивач.

            Надзорни одбор чине два представника оснивача и један представник из реда  запослених у Јавном предузећу.

            Председник и чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године.

 

Члан 18.

            Надзорни одбор врши надзор над пословањем Јавног предузећа, прегледа годишњи извештај, годишњи обрачун, даје  предлог за расподелу добити и подноси извештај о резултатима надзора Управном одбору Јавног предузећа и Оснивачу.

           

VII  ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА ПРЕМА ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ И ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА ОСНИВАЧУ

 

Члан 19.

            Ради обезбеђивања заштите општег интереса, oснивач даје сагласност на:

            - Статут,

            - давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса,

            - располагање  имовином веће вредности;

            - улагање капитала;

            - статусне промене,

            - акт о процени вредности државног капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на Програм и Одлуку о својинској трансформацији и

            - друге одлуке у складу са законом којим се уређује обављање делатности од општег интереса.

 

Члан 20.

            Јавно предузеће самостално иступа у правном промету у своје име и за свој рачун.

            За обавезе према трећим лицима, настале у пословању Јавног предузећа, Јавно предузеће одговара целокупном својом имовином.

            Оснивач не одговара за обавезу Јавног предузећа, осим у случајевима предвиђеним законом.

 

VIII  ОПШТИ АКТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

 

Члан 21.

            Општи акти Јавног предузећа су Статут и други општи акти.

            Статут је основни општи акт којим се утврђују најважнији односи и питања у Јавном предузећу.

 

Члан 22.

            Други општи акти Јавног предузећа су правилници и одлуке којима се на општи начин уређују одређена питања.

            Други општи акти Јавног предузећа морају бити у сагласности са Статутом.

            Појединачни акти које доносе органи и овлашћени појединци у Јавном предузећу, морају бити у складу са општим актима Јавног предузећа.

           

IX ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

Члан 23.

            Јавно предузеће ће у оквиру обављања своје делатности посебну пажњу обратити заштити животне средине и доносити мере у складу са прописима који регулишу ову област.

            Јавно предузеће ће Статутом ближе утврдити мере и средства заштите радне и животне средине.

 

X ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ШТРАЈК

 

Члан 24.

            У Јавном предузећу запослени остварују право на штрајк у складу са одредбама закона и колективног уговора.

 

 

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 25.

            Управни одбор дужан је да у року од  30  дана од дана доношења ове одлуке донесе Статут Јавног предузећа.

 

Члан 26.

            Јавно предузеће почиње са радом даном  уписа у Регистар привредних субјеката.

           До уписа предузећа у Регистар из става 1. овог члана и почетка рада предузећа, функцију управљања и руковођења вршиће органи предузећа у оснивању, а које именује Скупштина општине Алибунар.

 

Члан 27.

            Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-3/10-04
Датум: 26. фебруар 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81