gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Алибунар за 2009. годину

На основу члана 43. и 47. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', бр. 54/09), члана 20. тачка 3. и члана 32. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/07) и члана 15. тачка 3. и члана 40. тачка 2. Статута општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар'', бр. 12/08 и 13/09), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар, на XVI седници одржаној 30. новембра 2009. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА 2009. ГОДИНУ

Члан 1.

У Одлуци о буџету општине Алибунар за 2009. годину (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 17/08, 6/09 и 14/09), врше се следеће измене и допуне и то:

У члану 3. у делу Пореза на доходак, добит и капиталне добитке, збир конта 711 износ од ''148.100.000 динара'' замењује се износом од ''121.100.000 динара, а у окриву истог – Порез на зараде, Економска класификација 711110, износ од ''87.000.000 динара'' замењује се износом од ''70.000.000 динара'', а код Пореза на земљиште, Економска класификација 711147, износ од ''15.000.000 динара'' замењује се износом ''5.000.000 динара''.

У делу Прихода од имовине, збир конта 741, износ од ''17.720.000 динара'' замењује се износом ''44.720.000 динара'', а у оквиру истог – Средства од давања у закуп пољопривредног земљишта односно пољопривредног објекта, Економска класификација 741522, износ од ''11.000.000 динара'' замењује се износом ''38.000.000 динара''.

Члан 2.

После члана 5. Одлуке, додаје се нови члан 5а, који гласи:

''Средства од накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини, која неће бити коришћена у 2009. години у износу од 27.000.000 динара, искористиће се за покриће недостатка дела средстава насталог као последица умањења ненаменских трансфера бусета Републике Србије.

У буџету општине Алибунар за 2010. годину предвидеће се повраћај ових средстава и њихово усмеравање на намене предвиђене Законом о пољопривредном земљишту.''

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 400-46/09-04
Датум: 30. новембар 2009. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81