gore

  • Baner Optina Alibunar

Стална радна тела

Скупштина образује радна тела ради разматрања и претресања питања из надлежности Скупштине, предлагања аката, праћења извршења одлука и других општих аката које доноси Скупштина и ради ефикасности рада у Скупштини.

Радна тела Скупштине су савети, комисије, као и друга радна тела.

Радна тела Скупштине могу се образовати као стална радна тела или као повремена радна тела, ради претресања одређених питања из надлежности Скупштине.

Састав и број чланова сталних радних тела одређују се Пословником Скупштине, а састав и број повремених радних тела одређују се одлуком о њиховом образовању.

Председник општине, заменик председника општине и чланови Општинског већа не могу бити чланови радних тела.

Стална радна тела Скупштине су:

  1. Савет за буџет и финансије
  2. Савет за урбанизам, грађевинарство, стамбену и комуналну област и заштиту животне средине
  3. Комисија за статутарана питања, организацију и нормативна акта Скупштине 
  4. Комисија за кадровска, административна питања и радне односе 
  5. Комисија за представке и предлоге
  6. Мандатно-имунитетска комисија
     

Наведени савети и комисије имају председника, заменика председника и три члана.

Председника, заменика председника и чланове савета и комисија именује Скупштина, на предлог председника Скупштине или одборничке групе, на период од четири године, јавним гласањем.

Председник, заменик председника и најмање један члан Савета морају бити именовани из реда одборника, док се два члана Савета могу именовати из реда стручњака за ову област.
 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81