gore

 • slika 3

Секретаријат за општу управу и ИП послове

Опис послова

Општи послови
 • унапређење организације рада и модернизацију Оштинске управе;
 • примена закона и других прописа у општем управном поступку;
 • вођење регистра становника и општег бирачког списка;
 • послови пријемне канцеларије, писарнице и архиве;
 • овера потписа, рукописа и преписа;
 • издавање радних књижица и вођење регистра о радним књижицама;
 • надзор над радом месних канцеларија;
 • матичне књиге држављана;
 • решавање у управним стварима ако прописима није одређено који је орган управе стварно надлежан за решавање у одређеној управној ствари;
 • стручни послови за мировна већа;
 • употреба грба и заставе општине.
Стручни послови:
 • радни односи;
 • коришћење биротехничких и других средстава и опреме;
 • коришћење и одржавање зграда и службених просторија;
 • обезбеђење других услова рада Општинске управе и других органа;
 • обезбеђење рационалног коришћења пословног простора;
 • инвестиционо и текуће одржавање и обезбеђење пословних просторија.
Имовинско-правни послови:
 • заштита, очување и евиденција непокретности над којима право коришћења има Општина;
 • управљање и  коришћење непокретности на којима право коришћења има Општина;
 • промет земљишта и зграда;
 • други послови у складу са законом. 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81