gore

 • slika 3

Секретаријат за финансије

Опис послова

Општи послови:
 • планирање, припрема и доношење буџета;
 • утврђивање, наплата и контрола пореза на имовину у статици;
 • утврђивање, наплата и контрола локалне комуналне таксе;
 • контрола и наплата локалне административне таксе;
 • контрола и наплата боравишне таксе;
 • утврђивање, наплата и контрола накнаде за коришћење грађевинског земљишта;
 • контрола и наплата накнаде за уређивање грађевинског земљишта;
 • утврђивање, наплата и контрола прихода по основу самодоприноса;
 • трансфери и уступљена приходи;
 • извршење буџета и контрола коришћења буџетских средстава.
Посебни послови:
 • буџетско рачуноводство и извештавање;
 • управљање ликвидношћу;
 • управљање финансијским средствима;
 • управљање дугом;
 • финансијско-материјални и књиговодствени послови буџета, фондова и рачуна Општинске управе.  
Услуге:
 • пружање финансијских услуга другим органима и организацијама на основу уговора;
 • послови јавне набавке добара и услуга;
 • други послови у складу са законом, Статутом и одлукама Скупштине. 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81