gore

  • Baner Optina Alibunar

Састав и организација

 
Општинска управа Алибунар
Вишња Стефановић Диклић
заменик начелника
 
Анита Митровић
помоћници председника општине
Ивица Росић
месне канцеларије
Саша Цветковић
Одељење за инспекцијске послове
 
 

 

Основне организационе јединице у Општинској управи су секретаријати, који се образују према врсти, међусобној повезаности и обиму послова. У оквиру основних организационих јединица, образују се уже унутрашње организационе  јединице као што су одсек и група.

 

У Општинској управи, Председник општине може поставити своје помоћнике који обављају послове из појединих области (економски развој, развој Општинске управе, урбанизам, комуналне делатности и др.). Помоћници покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој Општине у областима за које су постављени и врше и друге послове по налогу Председника општине.

За извршавање поверених послова и послова из изворне надлежности Општине, као организациони облик Општинске управе на подручју насељених места образују се месне канцеларије.

Општинском управом руководи начелник. Начелник за свој и рад Општинске управе одговара Скупштини општине и Општинском већу, у складу са Статутом и Одлуком о Општинској управи.

Овде можете преузети комплетан Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Алибунар:

Правилник

Образложење

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81