gore

  • Baner Optina Alibunar

Месне канцеларије

За извршавање поверених послова и послова из изворне надлежности Општине, као организациони облик Општинске управе на подручју насељених места образоване су месне канцеларије.

Месне канцеларије су образоване за подручја следећих насељених места: Банатски Карловац, Владимировац, Локве, Иланџа, Николинци, Добрица, Селеуш, Јаношик, Нови Козјак.

Месне канцеларије обављају послове који се односе на:

  • лична стања грађана (вођење матичних књига и издавање извода и уверења, састављање смртовница, вршење пописа имовине и др);
  • вођење бирачких спискова;
  • оверу рукописа, преписа и потписа;
  • издавање уверења о чињеницама када је то одређено законом;
  • вршење послова пријемне канцеларије за Општинску управу;
  • вршење административно-техничких и других послова зборова грађана;
  • чување нађених ствари до предаје економату или другом надлежном органу;
  • вођење других евиденција када је то предвиђено законом и другим прописима (о деци дораслој за основну школу, о обвезницима месног самодоприноса и сл.);
  • пружање стручне помоћи у поступку изјашњавања грађана за месни самодопринос и пружање стручне помоћи месним заједницама.

Месне канцеларије могу да врше и друге послове које им из своје надлежности повери Општинска управа.

У месним канцеларијама се могу обављати и други послови за друге органе, организације и установе на основу уговора који закључује начелник Општинске управе односно лице које он овласти са представницима органа, организације и установе за које обављају послове.

Надзор над извршавањем послова у месним канцеларијама врши орган чије послове она обавља или који јој је поверио послове.

Месне канцеларије су у саставу Секретаријата за општу управу и имовинско-правне послове.  

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81