gore

 • slika 3

Општинска управа

За вршење управних послова у оквиру права и дужности Општине и одређених стручних послова за потребе Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа, образује се Општинска управа.

Општинска управа:

 1. припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;
 2. извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;
 3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
 4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;
 5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
 6. обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;
 7. доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и поверених послова, председнику Општине, Општинском већу и Скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње.

Поред послова из надлежности Општине, Општинска управа обавља и послове државне управе у одређеној области које Република или Покрајина повери Општини, законом или другим прописом.

Општинска управа обавља послове на основу и у оквиру Устава, закона, Статута општине и других аката Општине.

Рад Општинске управе доступан је јавности и подложан критици и јавној контроли грађана на начин утврђен законом и Статутом општине.

Запослени у Општинској управи дужни су да своје послове обављају стручно, не руководећи се при томе својим политичким убеђењима, нити их у обављању послова могу изражавати и заступати.

 • Сања Жебељан начелник Општинске управе
  Телефон: +381 13 641 544
 • Анита Митровић начелник за финансије
  Телефон: +381 13 641 153
 • Коса Николић начелник за привреду, јавне службе и развој
  Телефон: +381 13 641 103
 • Дејан Старчевић начелник за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинскоправне послове
  Телефон: +381 13 641 233
 • Телефон: +381 13 642 103
 • Илија Пенца начелник за послове Скупштине општине, председника општине, Општинског већа и помоћне послове'
  Телефон: +381 13 641 255

Baner Pecat 211x81