gore

  • Baner Optina Alibunar

Огласи и конкурси

Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Алибунар за 2018. годину

Преузмите образац број 1

Преузмите образац број 2

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и Правилника о начину суфинансирања пројеката удружења грађана односно невладиних организација средствима буџета општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 5/2018), Општинско веће општине Алибунар на својој 52. седници одржаној дана 15. марта 2018. године расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

И НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ЗА 2018. ГОДИНУ

           Укупан износ средстава намењених финансирању програма и пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Алибунар за 2018. годину износи 1.900.000,00 (словима: милиондеветстохиљада) динара, и то:

  1. за културно-уметничко стваралаштво – 900.000,00 динара,
  2. за социјално-хуманитарне активности – 1.000.000,00 динара.

           Средства по овом конкурсу додељују се невладиним организацијама (удружењима грађана) са територије општине Алибунар у складу са Одлуком о буџету општине Алибунар за 2018. годину за следеће области:

-       активности које се односе на јачање сарадње између владиног и цивилног сектора;

-       афирмисање људских и мањинских права;

-       развој цивилног друштва;

-       социјална заштита;

-       здравствена заштита;

-       заштита деце и старих особа;

-       борачко-инвалидска заштита;

-       заштита лица са инвалидитетом;

-       подстицање наталитета;

-       превенција и заштита од болести зависности;

-       активности пензионерских организација;

-       афирмисање женских права;

-       превенција насиља;

-       хуманитарних пројеката и других пројеката који искључиво и непосредно следе јавне потребе Општине Алибунар и афирмацију грађанског активизма;

-       програми и пројекти за младе;

-       програми из области екологије;

-       развој културно-уметничког стваралаштва.

           Право учешћа на конкурсу имају невладине организације (удружења грађана) које су регистроване на територији општине Алибунар, односно имају седиште или огранак и делују на подручју општине Алибунар као општинске, међуопштинске или републичке организације.

           Невладина организација мора обезбедити учешће од најмање 10% од укупне вредности програма/пројекта.

Једно удружење може учествовати само са једним предлогом пројекта.

Минимални износ средстава који се додељује по пријави је 30.000,00 динара, а максимални износ је 300.000,00 динара.

           Невладина организација која није оправдала средства за претходну годину, не може конкурисати за средства по овом позиву.

Сви пројекти које су подносиоци пријава на конкурс предали биће оцењени у складу са мерилима и критеријумима утврђених чланом 11. Правилника о начину суфинансирања пројеката удружења грађана односно невладиних организација средствима буџета општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 5/2018).

           Програм се мора реализовати на територији општине Алибунар. Програм мора бити завршен до истека буџетске године, односно до 31.12.2018. године.

          Пријаве на конкурс подносе се на посебном обрасцу (Образац 1 – Образац за пријаву на Конкурс за суфинансирање пројеката удружења грађана на територији општине Алибунар), који чини саставни део конкурсне документације. Конкурсна документација се може преузети сваког радног дана у термину од 7.00 до 15.00 часова, у Шалтер сали Општинске управе општине Алибунар, Трг слободе бр. 4, 26310 Алибунар, односно преузети са званичне интернет презентације општине Алибунар (www.alibunar.rs/oglasiikonkursi).

          Конкурсна пријава треба да садржи:

-       образац пријаве (Образац 1),

-       биографију координатора програма,

-       фотокопију решења о упису организације у Регистар,

-       фотокопију оснивачког акта (статута).

Напомена: непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.

           По доношењу Одлуке о додели средстава, а пре потписивања Уговора, корисник средстава је у обавези да отвори наменски рачун у Управи за трезор. Ово се не односи на кориснике који већ имају отворен наменски рачун у Управи за трезор.

           Пријаве се подносе у затвореној коверти на адресу: Општина Алибунар, Комисија за оцену пројеката удружења грађана, Трг слободе бр. 4, 26310 Алибунар, са назнаком: ''Пријава на конкурс за суфинансирање програма удружења грађана – не отварати'', поштом или предајом у Шалтер сали Општинске управе општине Алибунар. Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом), или упућене на другу адресу, неће бити узете у разматрање.

Рок за подношење пријава на конкурс је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Благовременом доставом сматра се и препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока (према печату поште), без обзира на датум приспећа.

           Додатне информације у вези јавног конкурса могу се добити на телефон 013/642-105, сваког радног дана у времену од 08.00 до 14.00 часова.

           

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 400-37/2018-04

Датум: 15. март 2018. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81