gore

  • Baner Optina Alibunar

Огласи и конкурси

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), члана 12. Уредбе о услловима прибављања и обуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Сл.гласник РС'', бр. 24/2012) и Уредбе о условима и начину под којим локална самоуправа може да отуђи или да у закуп грађевинско земљиште по цени мањој од тржишне, односно закупнине или без накнаде (''Сл.гласник РС'', бр. 13/2010, 54/2011, 21/2012 и 121/2012) и Одлуке о расписивању Јавног огласа за давање у закуп пословног простора у својини општине Алибунар, бр. 464-9/2016-03-02 од 16.11.2016.г., Општинско веће општине Алибунар на 16. седници одржаној дана 16. новембра 2016. године расписује 

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП 

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Предмет јавног огласа је пословни простор у својини Општине Алибунар и то:

Пословни простор у Алибунару број 2, Трг слободе бр.20, парцела топ.бр. 660/1 к.о. Алибунар, површине 166,00 m².

Почетни износ месечне закупнине за пословни простор из тачке 1) је 220,00 динара по 1m² корисне површине пословног простора, што значи да почетни износ укупне месечне закупнине за закуп из тачке 1) овог пословног простора износи 36.520,00 динара.

Пословни простор даје се у закуп на период од 3 године.

Сва заинтересована лица лично или путем овлашћеног заступника могу учествовати у поступку отварања писмених понуда овим јавним огласом.

Обавеза подносиоца понуде је да на жиро рачун општине Алибунар, број 840-2325740-21, позив на број 97 74-202, уплати депозит у износу од 20% вредности почетне цене утврђене за конкретни пословни просотр који је предмет јавног огласа.

Подносиоцу понуде коме се пословни простор не да у закуп гарантни износ (депозит) биће враћен у року од 8 дана од дана отварања понуда.

Понуда коју заинтересовано лице достави треба да садржи:

Име, презиме, јединствени матични број грађана (ЈМБГ) и адресу за физичка лица, а ако је предузетник и матични број радње из јединственог регистра радњи са доказом о упису у регистар Агенције за привредне регистре.

Назив, односно фирму и седите правног лица, односно доказ о уписаној делатности у регистар Агенције за привредне регистре,

Доказ о измиреној пореској обавези или доказ да није порески обвезник,

Овлашћење за лице које заступа подносиоца понуде,

Доказ о уплати депозита,

Износ закупнине који се нуди.

Рок за подношење понуда по јавном огласу је 15 (петнаест) дана и траје од 18. новембра 2016. године до 02. децембра 2016. године.

Отварање понуда обавиће се дана 06. децембра 2016. године са почетком у 12.00 часова у просторијама ЈП ''Инжењеринг општине Алибунар'' у Алибунару, Трг слободе бр.19.

Пословни простор се даје у закуп у виђеном стању најповољнијем понуђачу, тј. лицу који понуди највећу цену закупнине на месечном нивоу.

Понуда се доставља комисији за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у затвореној коверти са назнаком ''ПОНУДА ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У АЛИБУНАРУ'' на адресу ЈП '''Инжењеринг општине Алибунар'' у Алибунару, Трг слободе бр.19.

Неблаговремена или неуредна понуда се одбацује. Неблаговремена понуда је понуда која је поднета по истеку рока за подношење понуда, а неуредна понуда је:

Понуда поднета у отвореној коверти или без видљиве назнаке на који пословни простор се понуда односи, или

Понуда која не садржи целокупну документацију која се тражи огласом.

Јавни оглас ће бити објављен на огласним таблама општине Алибунар и ЈП ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар, ''Службеном листу општине Алибунар'', званичној интернет презентацији општине Алибунар и у средствима јавног информисања са територије општине Алибунар.

Све ближе информације можете добити у ЈП ''Инжењеринг општине Алибунар'' у Алибунару, лично или позивом на број телефона 013/641-011, у времену од 08 до 13 часова сваког радног дана.

Република Србија – АП Војводина

Општина Алибунар

Општинско веће

Број: 464-10/2016-03-02

Датум. 16. новембар 2016. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81