gore

 • slika 3

Јавне службе

Фонд за развој општине Алибунар

Фонд за развој општине Алибунар (у даљем тексту: Фонд) основан је одлуком Скупштине општине Алибунар 31.12.2002. ради прикупљања средстава у циљу развоја функција општине Алибунар као локалне самоуправе, развоја цивилног сектора и развоја приватно-јавних партнерстава.

Делатности Фонда:

 • Реализација Стратегије одрживог развоја општине Алибунар и Програма развоја;
 • Прикупљање и учествовање у изради предлога пројеката за реализацију програма развоја;
 • Обезбеђивање развојних средстава домаћих и иностраних донатора и суинвеститора;
 • Пружање техничких и финансијских услуга у имплементацији пројеката;
 • Технички и финансијски надзор и извештавање о имплементацији пројеката;
 • Обезбеђивање реализације прихваћених пројеката;
 • Посредовање у контактима са потенцијалним инвеститорима и донаторима;
 • Сакупљање и дистрибуција свих неопходних информација у вези са реализацијом Програма развоја и пројеката, и
 • Остваривање свих осталих активности везаних за реализацију Стратегије и Програма развоја општине Алибунар.

Седиште Фонда је у Алибунару, Трг Слободе 4.

Фонд има својство правног лица.

Средства којима послује Фонд:

 1. Средства из буџета општине Алибунар
 2. Средства из буџета АП Војводине
 3. Средства других фондова, домаћих и иностраних правних и физичких лица као партнера у реализацији пројеката
 4. Средства комерцијалних, владиних и невладиних организација као партнера у реализацији пројеката
 5. Камата на орочена и депонована средства по виђењу код банака и других финансијских организација
 6. Донације
 7. Средства од приватизације
 8. Други приходи које фонд оствари.

Органи Фонда: Управни одбор, Надзорни одбор и директор.

Управни одбор

Орган управљања Фондом је Управни одбор.
Управни одбор именује Скупштина општине на период од 4 године.
Управни одбор има председника и 4 члана.
Председник и 2 члана су представници општине Алибунар, а 2 члана су представници организација које финансирају развојне програме на територији општине Алибунар.

Управни одбор Фонда:                

 • Прати реализацију Стратегије и Програма развоја општине, у оквиру надлежности Фонда,
 • Предлаже Општинском већу кандидата за директора фонда,
 • Верификује процес одобрења пројеката,
 • Одобрава спровођење пројеката према расположивим средствима,
 • Одлучује о орочавању средстава код банака и других финансијских организација,
 • Одлучује о задужењу код одговарајућих финансијских организација,
 • Доноси Правила Фонда, Пословник о раду Управног одбора, финансијски план и завршни рачун,
 • Одлучује о свим другим питањима везаним за коришћење и усмеравање средстава Фонда.
Управни одбор Фонда доноси Правила на која сагласност даје Скупштина општине.
Правилима Фонда се ближе регулише: делатност Фонда, делокруг рада Управног одбора, начин стицања и коришћења средстава Фонда и друга питања од значаја за рад Фонда.
Пословник о раду Управног одбора Фонда доноси, на првој седници, Управни одбор Фонда.
Пословником се ближе одређује начин рада и одлучивања на седницама Управног одбора Фонда.

Надзорни одбор

Надзорни одбор Фонда именује и разрешава Скупштина општине Алибунар.
Надзорни одбор има пет чланова, од којих се један именује за председника. Три члана одређује Скупштина општине Алибунар, а два Управни одбор Фонда.
Надзорни одбор надзире пословање Фонда, и даје мишљење о годишњем извештају и завршном рачуну.
О резултатима надзора, Надзорни одбор извештава Управни одбор Фонда и извршни орган Скупштине општине Алибунар.
Чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године.

Директор фонда

Директор Фонда представља Фонд и наредбодавац је за извршење финансијског плана Фонда.
Директора именује Општинско веће на период од четири године.
Директор одговара за законитост рада Фонда.
Књиговодствене и друге финансијске послове Фонда обавља одељење Општинске управе надлежно за финансијске послове.

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81