gore

 • Baner Optina Alibunar

Јавне набавке

Позив за подношење понуда - Набавка услуге - Ревизија завршног рачуна буџета за 2017. годину општине Алибунар

Република Србија - АП Војводина

Општина Алибунар

Трг слободе бр.4,

26310 Алибунар

Број:404-24/2018-04

Дана :27.03.2018. године

А Л И Б У Н А Р

            На основу члана  39. став 2, 3 и  6. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник РС“  бр.124/12, 14/15 и 68/15)  и   Одлуке о издавању наруџбенице бр. 404-24/18-04 од 19.03.2018. године, наручилац дана 27.03.2018. године, упућује:

П О З И В

За набавку услуге - Ревизија завршног рачуна буџета за 2017. годину општине Алибунар

 1. Предмет набавке  на коју се закон не примењује: Набавка услуге: Ревизија завршног рачуна буџета за 2017. годину општине Алибунар
 2. У понуди навести : 1. Цена без ПДВ-а, 2. Цена са ПДВ-ом,
 3. Начин и рок плаћања.
 4. Потенцијални понуђач дужан је да уз понуду достави:

- важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности ревизије односно дозволу за обављање ревизије по чл. 13. Закона о ревизији («Сл. Гласник РС», бр. 62/13)

- доказ да је понуђач уписан у регистар друштава за ревизију коју води Комора овлашћених ревизора

- Опис услуге: услугу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Алибунар за 2017. Годину потребно је извршити у складу са   Законом о буџетском систему («Сл. Гласник РС», бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исп., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), Законом о рачуноводству («Сл. Гласник РС», БР. 62/13), Законом о ревизији («Сл. Гласник РС» бр. 62/13) и стандардима ревизије

Рок у којем је потенцијални понуђач дужан да изврши предметну услугу мора бити у складу са Законом о буџетском систему («Сл. Гласник РС», бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исп., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017)

 1. Понуде се достављају путем е-маила наручиоца:nabavke@alibunar..rs, Са назнаком понуда за набавку наруџбеницом број: 404-24/18-04. Обавезно навести:назив, матични број, ПИБ, адресу, број телефона  и факса понуђача, као и име особе за контакт, број рачуна  и назив банке  код које понуђач има  отворен текући рачун. Такође, потребно је попунити и доставити Образац структуре цене са упутством како да се попуни.
 2. Рок за достављање понуда је године до 12 часова.
 3. Критеријум за оцењивање понуда и избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена, ( оцењиваће се цена  без ПДВ-а). У случају да два или више понуђача понуде исту цену услуге, као повољнија сматраће се  понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања .
 4. Службено лице ће понуде оценити најкасније  до године
 5. Наручилац задржава право да изабере једног понуђача  у зависности од повољности понуде или да одустане  од вршења избора ако установи да ниједна понуда  не одговара захтевима Наручиоца.
 6. Наручилац именује  Митровић Аниту,  да у свему сарађују са изабраним понуђачем а у вези са предметном набавком.
 7. Додатне информације  у вези овог позива  могу се добити сваког радног дана  од  08-14 часова  и на број телефона 013/641-176, 013/ 642-050, или путем наведеног е-маила.

СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

                                                                             Јована Рошу 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81