gore

  • Baner Optina Alibunar

Јавне набавке

Позив за подношење понуда - Набавка услуге: хумано хватање и збрињавање паса луталица

Република Србија-АП Војводина

Општина Алибунар

Трг слободе бр:4, 26310 Алибунар

Број: 404-21/18-04

Дана : 15.03.2018. године

А Л И Б У Н А Р

           На основу члана 39. став 2, 3 и 6. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15) и   Одлуке о издавању наруџбенице бр: 404-21/18-04 од 07.03.2018. године, наручилац дана 15.03.2018. године, упућује:

П О З И В

за прикупљање понуда за набавку услуге: хумано хватање и збрињавање паса луталица

Предмет набавке на коју се закон не примењује: Набавка услуге: хумано хватање и збрињавање паса луталица

У понуди навести :

-Цена услуге без ПДВ-а и са ПДВ-ом

- начин и рок плаћања

Предметна услуга вршиће се оквирно 2 пута месечно и то на територији целе општине Алибунар а до утрошка предвиђених средстава. За лице у својству представника Наручиоца именује се Саша Цветковић, начелник одељења за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско – правне послове.

У прилогу Позива за подношење понуда налази се Образац структуре цене са упутством како да се попуни.

Уз понуду доставити:

- решење надлежног министарства – Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управе за ветерину о испуњености услова за обављање делатности која је предмет набавке

- извод из АПР

- потребно је да понуђач испуњава технички капацитет:

           1. Најмање једно специјализовано возило

Доказ: копију пописне листе основних средстава и копија саобраћајне дозволе за специјализовано возило

           2. Да поседује прихватилиште за напуштене животиње које мора испуњавати       услове за заштиту добробити животиња у погледу простора за животиње, просторија и опреме у складу са Законом

Доказ: да је уписан у регистар објеката који води Министарство у складу са законом којим се уређује ветеринарство

- потребно је да понуђач испуњава кадровски капацитет:

             1. минимум три запослена: 2 ветеринарска техничара и 1 доктор ветерине

Доказ: уговор о раду или други уговор о радном ангажовању и приложити фотокопије диплома о стеченом образовању

Понуде се достављају путем е-маила наручиоца:nabavke@alibunar.org.rs, Са назнаком понуда за набавку наруџбеницом број: 404-21/18-04. Обавезно навести: назив, матични број, ПИБ, адресу, број телефона и факса понуђача, као и име особе за контакт, број рачуна и назив банке код које понуђач има отворен текући рачун

Рок за достављање понуда је 19.03.2018.годинедо 11 часова.

Критеријум за оцењивање понуда и избор најповољније понуде је најнижа јединична понуђена цена ( оцењиваће се цена без ПДВ-а). У случају да два или више понуђача понуде исту цену услуге, као повољнија сматраће се понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за излазак на терен.

Службено лице ће понуде оценити најкасније до 20.03.2018. године

Наручилац задржава право да изабере једног понуђача у зависности од повољности понуде или да одустане од вршења избора ако установи да ниједна понуда не одговара захтевима Наручиоца.

Додатне информације у вези овог позива могу се добити сваког радног дана од 08-14 часова, и на број телефона 013/ 641-176, 013/642-050 или путем наведеног е-маила.                                                  

Образац структуре цене са упутством како да се попуни

Р.б Опис услуге Јединица мере Јед,цена без ПДВ-а Јед.цена с ПДВ-ом
1 2 3 4 5
1. Хватање пса луталице (ручно, мередов мрежама и даљинским омамљивачем фармацеутским средствима CO2 омамљивача) ком    
2. Излазак на терен и ангажовање радника по једном дану    

Упутство

У колону 4 уписати једничну цену без ПДВ-а

У колону 5 уписати једничну цену са ПДВ-ом

Позиција 1. У Обрасцу структуре цене подразумева:

- излазак возилом на терен и ангажовање радника за хумано хватање паса луталица (ручно или мередов мрежом или даљинским омамљивањем фармацеутским средствима)

Поступање са ухваћеним псима мора бити у складу са законом који уређује предметну набавку.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81