gore

 • Baner Optina Alibunar

Јавне набавке

Позив за подношење понуда - набавка услуге: надзор над извођењем радова на изградњи канализационе инсталације отпадних вода у насељу Алибунар блок 5 – I фаза

Република Србија-АП Војводина

Општина Алибунар

Трг Слободе бр:4,

26310 Алибунар

Број: 404-16/18-04

Дана: 05.03.2018.године

А Л И Б У Н А Р

            На основу члана 39. став 2, 3 и 6. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15) и   Одлуке о издавању наруџбенице бр. 404-16/18-04 од 26.02.2018. године, наручилац дана 05.03.2018. године, упућује

П О З И В

за прикупљање понуда за набавку услуге: надзор над извођењем радова на изградњи канализационе инсталације отпадних вода у насељу Алибунар блок 5 – I фаза

 1. 1.Предмет набавке на коју се закон не примењује: Набавка услуге – надзор над извођењем радова на изградњи канализационе инсталације отпадних вода у насељу Алибунар блок 5 – I фаза
 2. 2.У понуди навести : 1. Цена без ПДВ-а, Цену са ПДВ-ом, за следеће услуге:

Потребно је пружити услугу стручног надзора над извођењем предметних радова на наставку изградње канализационе инсталације отпадних вода у насељу Алибунар, Блок 5 – I фаза, у свему у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи.

Услуга стручног надзора обухвата следеће:

 • -        Контролу да ли се грађење врши према Решењу о одобрењу за изградњу, односно према пројекту на основу кога је поменуто решење издато
 • -        Контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примене прописа, стандарда и техничких норматива, укључујући стандарде приступачности
 • -        Контролу и оверу количина изведених радова
 • -        Проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују
 • -        Давање упутстава извођачу радова
 • -        Сарадњу са пројектантом ради обезбеђења детаља технолошких и организационих решења за извођење радова
 • -        Редовно извештавање инвеститора
 • -        Решавање других питања која се појаве у току извођења радова

Услуга стручног надзора се мора пружити у свему сходно одредбама Правилника о садржини и начину вођења стручног надзора (``Сл. гласник РС`` бр. 22/2015 и 24/2017).

Напомена: у вршењу стручног надзора не могу да учествују лица која су запослена у привредном друштву, односно другом правном лицу, или предузетничкој радњи, које је извођач радова, затим лица која врше инспекцијски надзор, као и лица која раде на пословима издавања грађевинске дозволе у органу надлежном за издавање грађевинске дозволе.

Услуга се пружа у времену трајања изградње предметног објекта.

3.Понуђач треба да испуњава следеће услове везане за кадровски капацитет

                       Понуђач треба да испуњава следећи кадровски капацитет:

-        да поседује личну лиценцу 314 – одговорни пројектант хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације, или 414 – одговорни извођач радова хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације, као и потврду о важењу лиценце, издату од стране Инжењерске коморе Србије и да исте достави Наручиоцу (могу и фотокопије)

4.Начин и рок плаћања.

5.Понуде се достављају путем е-маила наручиоца: nabavke@alibunar..rs, Са     назнаком понуда за набавку наруџбеницом број: 404-16/18-04. Обавезно навести: назив, матични број, ПИБ, адресу, број телефона и факса понуђача, као и име особе за контакт, број рачуна и назив банке код које понуђач има отворен текући рачун

6.Рок за достављање понуда је . године до 10 часова.

7.Критеријум за оцењивање понуда и избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена,( оцењиваће се цена без ПДВ-а). У случају да два или више понуђача понуде исту цену услуге, као повољнија сматраће се понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања .

8.Службено лице ће понуде оценити најкасније д. године

9.Наручилац задржава право да изабере једног понуђача у зависности од повољности понуде или да одустане од вршења избора ако установи да ниједна понуда не одговара захтевима Наручиоца.

10.Додатне информације у вези овог позива могу се добити сваког радног дана од 08-14 часова , и на број телефона 013/ 641-176, или путем наведеног е-маила.

Лице за контакт:

Јована Рошу

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81