gore

 • Baner Optina Alibunar

Јавне набавке

Позив за подношење понуда Набавка добара – набавка новогодишњих поклона

РепубликаСрбија-АП Војводина

ОпштинаАлибунар

ТргСлободе бр:4,

26310 Алибунар

Број:404-94/2017-04

Дана:12.12.2017. године

А Л И Б У Н А Р

            На основу члана  39. став 2, 3 и  6. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник РС“  бр.124/12, 14/15 и 68/15)  и   Одлуке о издавању наруџбенице бр: 404-94/17-04 од 12.12.2017. године, наручилац дана 12.12.2017. године, упућује:

П О З И В

за прикупљање понуда за набавку добара: набавка новогодишњих поклона

 1. Предмет набавке  на коју се закон не примењује: Набавка добара - набавка новогодишњих поклона
 2. У понуди навести : 1. Цена без ПДВ-а, за следеће ставке:

- роковници 400 комада

-USB 100 комада

- кесе 100 комада

- кутија 100 комада

-оловке 300 комада

- на метријалу и тексту да буде  лого општине Алибунар

 1. Уз понуду доставити:

- копија из регистра АПР-а,

 1. Рок испоруке.
 2. Понуде се достављају путем е-маила наручиоца: nabavke@alibunar..rs, Са     назнаком понуда за набавку наруџбеницом број: 404-94/17-04. Обавезно навести: назив, матични број, ПИБ, адресу, број телефона  и факса понуђача, као и име особе за контакт, број рачуна  и назив банке  код које понуђач има  отворен текући рачун
 3. Рок за достављање понуда једо 10 часова.
 4. Критеријум за оцењивање понуда и избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена,( оцењиваће се цена  без ПДВ-а). У случају да два или више понуђача понуде исту цену услуге, као повољнија сматраће се  понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања .
 5. Службено лице ће понуде оценити најкасније  д.12.2017. године
 6. Наручилац задржава право да изабере једног понуђача  у зависности од повољности понуде или да одустане  од вршења избора ако установи да ниједна понуда  не одговара захтевима Наручиоца.
 7. Додатне информације  у вези овог позива  могу се добити сваког радног дана  од  08-14 часова , и на број телефона  013/ 642-050, или путем наведеног е-маила.

Лице за контакт:

Зоран Паровић

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81