gore

  • Baner Optina Alibunar

Јавне набавке

Питана и одговори Набавка услуге- Израда плана детаљне регулације за излетиште Девојачки бунар

Република србија-АП Војводина

Општина Алибунар

Комисија за јавне набавке

Број:Л 404-80/17-04

Дана 11.12.2017

На основу члана 63. , став2 и 3 закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 ин68/15,), комисија за јавне набавке  ЈН  бр. 404-80/17-04, објављује:

Потенцијални понуђаћч поднео је захтев за додатним информацијама:

Питање:

  1. У складу са чланом 99. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), рок за подношење понуда не може бити краћи од  осам дана од дана објављивања позива  за подношење понуда. Предметну јавну набавку ста објавили  на Порталу јавних набавки дана 06.12.2017. године  у 15,07 часова, јавно отварање понуда  не може да се врши  14.12.2017 године , у 10,30  како сте одредили у позиву за поднођење понуда, зато што на тај начин  није обезбеђено осам дана  за подношење понуда, с обзиром да се  оне отварају већ осмог дана.

Одговор:

             Продужава се  рок за подношење понуда  до 18.12.2017 године, до 10,00 часова.

Питање:

  1. Сматрамо да је рок  који сте одредили за подношење понуда  непримерен и кратак. Услови у комкурсној документцији су тако одређени, да захтевате доказе  за чије је прибаљање поребно  и до неколико дана , а већ утврђени  кратак рок  урачунавају се  и  2 нерадна дана викенда, када се не могу прибављати докази од установа и институција . У  том контексу поставља се питање рациналности утврђеног рока  за достављање понуда у односу на омогућавање  учешћа већег броја понуђача, односно на очекивани резултат јавне набавке.

Тако:

– за доказивање  Финасијског капацитета захтевае:

„: БОН-ЈН (2017) или биланс стања и биланс успеха за 2017 са мишљењем овлашћеног ревизора  ( за понуђаће који су субјекат ревизије  у складу са законом  о рачуноводству и ревизији)

        - Потврда народне банке Србије- Одсек за принудну наплату

        - БОН-Јн  или биланс стања или успеха за 2014,2015 и 2016 годину

   БОН-Јн (2017) – или биланс стања или успеха  за (2017) са мишљењем  овлашћеногревизора није  могуће прибавити с обзиром  да је  2017 година у току и да се тек у наредној 2018, када се године заврши(рок за предају завршног рачуна  је 28.02) може прибаљвити доказ.

-        За доксзивсање Пословног капацитета захтевате:

 „Попуњен и ос стране одговорног лица понуђача  потписан и печатиран образац референце са потписаним и печатираним потврдама  предходних наручилаца( које обухватају  предмет, вредност и време вршења посла) за сваку појединачну услугу“

Прибављање ових потврда захтева  одређено време , што зависи и од брзине  поступања предходни наручилаца, тако да  овако  одређен кратак рок не може бити елиминишући услов, што сигурно није циљ јавне набавке.л

Одговор 2.

     Није реч  о БОН-ЈН или билансу стања и успе4ха за 2017 годину, реч је о језичкој непрецизности. Реч је о томе да су БОН-ЈН или биланс стања или успеха  као документи из 2017 године, а да садрже податке из 2014, 2015 и 2016 године. Услед тога  такође се продужава рок како је наведено у одговору 1.

Нови рок  18.12.2017 године је сасвим довољан  за прибављање и остале тражене докумантације.

Питање 3.

Додатни услов за кадеровски капацитет

У конкурсној документацији, поред других наведених кардова, захтевате и

„“ 3(три) стално запослена  или по другом основу радно ангажована лица са лиценцом за одговорног урбанисту , број 202“

-„ 5 (пет) стално запослених или по другом основу радно ангажована лица  са лиценцом за одговорног  урбанисту, број 203“

Чланом  76. став6 Закона о јавним набавкама прописано је да : Наручилац одрђује услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са  предметом јавне набавке:

Молимо да поијасните  зашто су непходне 3 лица са лиценцим број 202, а чак  5 лица са лиценцом број 203.

Одговор  3:

Неопхпдно су 3 лица  са лиценцом број  202- саобраћај и саобраћајнице, јер је за израду Плана саобраћај једна од најважнијих тематских целина  за урбанистичко дефинисање. Прво је потребно потпуно сагледавање постојећег стања које је прилично нерешено и на бази тога дефинисање коначног планског решења. За израду Плана су потребне обе струке носиоца предметне лиценце, за одговорне урбанисте тих струка.

Неопходно је  5 лица са лиценцом203- јер су за израду Плана  потребне све  струке носиоци  предметне лиценце, за одговорне урбанисте  тих струка.

                                                                                                                          Комисија за јавну набавку

                                                       

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81