gore

  • Baner Optina Alibunar

Јавне набавке

Питања и одговори Набавка радова - Понуда за јавну набавку радова на реконструкцији домова култура у ОА

Република Србија-АП Војводина

Општина Алибунар

Комисија за јавне набавке

Број: 404-79/16-03-02

Дана 29.11.2016 године

На основу члана 63, став 2. и 3. Закона о јавном набавка („Сл. Гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), комисија за јавне набавке  бр: 404-79/16-03-02, објављује:

Потенцијални понуђачи  поставили  су  у складу  са чланом 63, ст2 следећа питања:

Питање:

  • На страни 9/67 конкурсне документације наводи се да  понуџач испуњење додатног  услова у погледу кадровских капацитета доказује  фотокопијом  одговарајућег М обрасца  за свког Зпосленог и фотокопијом  важечег уговора о раду.

Наше питање  је да ли  је неопходно  кадровски капацитет доказивати  достављањем  оба доказа  и М обрасца и фотокпије уговора  јер сваки  од докумената садрже довољне податаке за доказивање испуњености услова дефинисних конкурсном документацијом или је довљно доставити само један? 

Одговор:

Кадровски капацитет се доказује достављањем оба доказа и М обрасца и копијом уговора .

Питање :

  • У позицији 2.1-Обрада шпалетни ...за ДК Банатски Карловац јединица мере је дата у м2, а уобичајно је у м1, па нам потврдите која је заправо јединица мере?

Одговор:

Наручилац је уочио грешку на старни  19/67 конкурсне документације, ради се  о јединици мере м1, извршена је  исправке са м2 на м1, извршена је измена  старне 19/67 конкурсне документације и тако изнмењену  објављена је  на Порталу јавних  набавки и интернет страници наручиоца .

Питање:

3.Имате ли шеме столарије и можете ли да их доставите?

Одговор:

На страни  20/67 конкурсне документације , позиција 5.1 и 2, дате су димензије столарије –врата, шеме не поседујемо.

Питање:

4.У техничкој спецификацији ДК Банатски карловац 1, позиција IX-1, је дата по јединици мере паушал, и по јединици мере дужни метар, па нас занима која је исправна?

Одговор:

Наведена позиција налази се на старни 21/67 конкурсне докуметације, јединица мере је „пушал“, а ради се о канализационој мрежи, уписана је количина, да  појаснимо изменити ће се  и тако измењена   објавити ће се на Порталу  јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Питње:

5. У позицији II-1 ДК Банатски Карлонац, јединица маере је м2, а у позицији II-1 Алибунар канцеларије(која је иста позиција), јединица мере  је м1(метар дужни). Уобичајно је  да за ову позицију јединица мере је м1.

Одговор:

Уочена  грешка  приликом израде комкурсне документације је исправљена, правилно је м1, наручилац ће  објавити измену на Порталу јавних набаки и интернет старници наручиоца.

Комисија за ЈН бр: 4043-79/16-03-02

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81