Јавне набавке

Одлука о додели Уговора - набавка услуга одржавање софтвера – Информационог система Хермес у ОУ Алибунар

Република Србија

ОПШТИНА АЛИБУНАР

НАЧЕЛНИК

Трг слободе бр. 4

АЛИБУНАР

Број: 404-52/16-03-02

Датум: 31.10.2016.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („СлужбенигласникРепубликеСрбије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 55. Статута општине Алибунар („Сл. лист општине Алибунар“, бр. 12/2008,13/2009,13/2011,15/14, 3/15 и 18/16) и члана 32. Правилникао ближем уређивању поступка јавне набавке и набавке на које се Закон не примењујеу општини Алибунар бр. 404-36/14-06, на основу Извештаја о стручној оцени понуда (бро 404-52/16-03-02 од 28.10.2016. године),Начелник  опшптинске управе , општине Алибунар , доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр.404-52/16-03-02

Уговор о јавној набавци услугаодржавање  софтвера –Информационог система Хермес у ОУ Алибунар , додељује се понуђачу МЕGA computer engineering, Београд, Мис Ирбијева 48г чија је Понуда, евидентирана код Понуђача под бројем 06-41/2016 од 27.10.2016 године ., благовремена, одговарајућа прихватљива и прворангирана са понуђеном ценом од  486.000,00 динара без ПДВ-а

Оваодлука се у року од три дана од дана   на Порталу управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Предмет јавне набавке јенабавка услуга-Одржавање софтвера-информационог система Хермес у ОУ Алибунар

Процењена вредност јавне набавке износи: 500.000 ,00 динара без ПДВ.

  1. Основниподаци о понуђачима су:
Ред. бр. Назив Адреса
 Mega , computer engineering Београд, Мис Ирбијева 48г
.
  1. Понуде које су одбијене, разлози за њихово  одбијање и понуђена цена тих понуда:

Ред.

бр.

Разлози за одбијање понуде

Понуђена ценa

(из понуде односно након преговарања)

1.

                                                                                                                        

3.Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на који је утврђена та цена.

Нема понуда које су одбијене због неуобичајео ноиске  цене

4.Комисија је након прегледа и стручне оцене понуда применом критеријума „најнижа понуђена цена“ рангира на следећи начин:

Ред. бр. Понуђач Јединична цена Ранг
1. MEGA, computer engineering, Београд, Мис Ирбијева 48 г 486.000,00, без ПДВ-а 1

На основу наведеног Комисија предлаже Наручиоцу да донесе одлуку о додели уговора понуђачу- MEGA, computer engineering., Београд, Мис Ирбијева 48 г, чија је понуда благовремена, одговарајућа, прихватљива и прворангирана, са понуђеном ценом од 486.000,00 динарабез ПДВ-а

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

                                                                                                                          

Правна поука:

У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама понуђач може поднети Захтев за заштиту права у року од пет дана, од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

НАРУЧИЛАЦ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

АЛИБУНАР

________________________________

Вишња Стефановић Диклић

Доставити:

        -Понуђачима

-          Комисији за предметну мјавну набавку

-          Архива

Штампа

FaLang translation system by Faboba