gore

  • Baner Optina Alibunar

Јавне набавке

Питања и одговори - Јавне набавке набавка радова на санацији уличне расвете у ОА

Република Србија-АП Војводина

Општина Алибунар

Комисија за јавне набавке

Број:404-63/16-03-02

Дана 29.09.2016 године

На основу члана 63, став2 и3 Закона о јавном набавка („Сл. Гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), комисија за јавне набавке  бр: 404-63/16-03-02, објављује:

Потенцијални понуђачи поставили су  у складу  са чланом 63, ст 2 следећа питања:

1. Питање:

У оквиру пословног капацитета тражи се као услов да је понуђач у предх одне три године до дана  објаве јавне  набавке  изводио радове  на нисконапонској мрежи или је  продао  опрему за јавну расвету  укупне вредности од минимално 10.000.000,00

Да ли се мисли на износ од  10.000.000,00 динарa?

1. Одговор:

Подразумева се да су динари, пошто је реч о званичној валути РС,  јер чл.19 ст.1 ЗЈН експлицитно наводи да се вредност у поступку јавне набавке исказује у динарима.

2. Питање :

Да ли ће се као референтни  послови  признати изведени радови  на спољној расвети?

2. Одговор:

У складу са  захтевом  из конкурсне документације за јавну набавку радова –Санација уличне расвете  у ОА (ЈН бр:404-63/16-03-02), сматра се да у радове на нисконапонској мрежи, спададају  и радови на спољној расвети и као такви су признати као референтни послови, јер сам назив  набавке указује да ради о таквој врсти радова.

3. Питање :

Да ли се под потврдамаза рад на висини  мисли на лекарскоа уверења? Да ли је тражену потврду доставити само за раднике  електричаре из тачке 4 на старни  8-9 конкурсне докуметације  ?

3. Одговор:

У конкурсној документацији  на старни 8-9, као доказ  да понуђач поседује и кадровски капацитет, за лица са средњом стручном спремом –електро струке ,  доставља се  лекарско уверење , у коме   мора бити нведено  да је радник на кога исто гласи способан за рад  на висини. Што се тиче радника  се на које се односи  у докуметацији је јасно наведено да  4(четири) радника –електро струке , морају имти тражени докумет.  

4. Питање:

Да ли ће бити прихваћене потврде за референце које су издате понуђачу од предходних наручиоца  на којима  је датум издавања потврде пре објављивања јавног позива за набавку радова  санација уличне расвете  у ОА?

4. Одговор:

У конкурсној документацији на страни 8/43, наведено је:Попуњен и од стране  одговорног лица  понуђача  потписан и печатираним потврдама  предходних наручиоца(који обухватају предмет, вредност и време извршења посла), за сваки појединачан посао наведен у обрацу референци(образац референци доставити у слободној форми), и бити ће прихваћене и потврде на којима  је датум издавања пре објављивљња јавног позива. 

Комисија за ЈН бр.404-63/16-03-02

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81