gore

  • Baner Optina Alibunar

Јавне набавке

Обавештење о закљученом Уговора - набавка услуга – Набавка услуге одржавања софтвера „М.ПУПИН“

На основу члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), општина Алибунар у својству наручиоца, дана  26.09.2016 године, објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЗА ЈНМВ БР. 404-53/16-06

 

1. Наручилац: Општина Алибунар, Трг слободе бр. 4, Алибунар, интернет страница Наручиоца: www.alibunar.org.rs;

2. Врста Наручиоца: Корисник буџетских средстава;

3. Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда;

4. Опис предмета набавке: Набавка услуга- Набавка услуге одржавања софтвера „М.ПУПИН“;

Назив и ознака из општег речника набавке: 72267000- Услуге одржавања и поправке софтвера;

5. Уговорена вредност:  55.000,00 дин. без ПДВ-а на месечном нивоу

6. Критеријум за доделу Уговора:  понуђена цена  55.000,00 дин без ПДВ-а, на месечном нивоу.

7. Број примљених понуда: 1

8. Највиша и најнижа понуђена цена: 55.000,00 дин. без ПДВ-а

9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 55.000,00 дин без ПДВ-а.

10. Датум доношења Одлуке о додели Уговора: 16.09.2016. године

11. Датум закључења Уговора: 22.09.2016  . године

12. Основни подаци о добављачу/извођачу радова: ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН Д.О.О. из Београд ул. Волгина бр.15

13. Период важења Уговора: 31.03.2017 године.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81