gore

 • Baner Optina Alibunar

Локална самоуправа

Информатор општине Алибунар за 2010. годину

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:
Датум: 2010.године
МБ: 08060975
ПИБ: 101084202
Ж.Р 840-23640-18
Тел. 013/642-105, Факс:013/641-544
Е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Председник општине:
Данијел Кишмартон

На основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Службни гласник РС број 57705), и информаицјама које су дали надлежни општински органи општине алибунар, председник општине алибнар објављује

И Н Ф О Р М А Т О Р
О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР И
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Информатор је израђен на основу података достављених од стране овлашћених лица орагнаизационих јединица општинске управе као и општих аката органа општине Алибунар.

Информација од јавног значаја је информација којом располаже орган јавне власти је настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу а односи се на све о оно о чему јавност има оправдани интерес да зна.

Свако заинтересовано лице које затражи има право на основу закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја да сазна сваку информацију која се налази у поседу власти осим у случајевима у којима је закон другачије прописао.

Ако власт тражиоцу неосновано ускрати информацију тражилац може да се обрати Поверенику за информације од јавног значаја. Такође тражилац може остварити своје право и на други начин предвиђен законом.

Лица одговорна за тачност потпуност података које садржи информатор су:

 • за податке које се односе на органе власти општине Алибуанр - Председник општине
 • за податке које се односе на општинску управу општине алибуанр - начелник општинске управе
 • лице овлашћено за поступање по захтеву о слободном приступу инфромацијама од јавног значаја - Секетар општинског Већа.

НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА

ОПШТИНА - НАДЛЕЖНОСТ:

Општина, у вршењу своје надлежности, преко својих органа, у складу са Уставом и законом:

 1. доноси програме развоја Општине и појединих делатности;
 2. доноси просторни план Општине;
 3. доноси урбанистичке планове;
 4. доноси буџет и усваја завршни рачун;
 5. утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада;
 6. уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности (пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и снабдевање паром и топлом водом, линијски градски и приградски превоз путника у друмском саобраћају, одржавање чистоће у градовима и насељима, одржавање депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, рекреационих и других јавних површина, јавних паркиралишта, јавне расвете, уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање и др.), као и организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање; оснива јавна предузећа ради обављања комуналних делатности на својој територији;
 7. стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда;
 8. спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама;
 9. доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова уређења и коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
 10. доноси планове и програме и спроводи пројекте локалног економског развоја, стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у Општини, промовише економске потенцијале Општине, иницира усклађивање образовних профила у школама са потребама привреде, олакшава пословање постојећих привредних субјеката и подстиче оснивање нових привредних субјеката и отварање нових радних места;
 11. уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора;
 12. стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине;
 13. уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу;
 14. уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто-такси превоза путника;
 15. уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби, који се врши на територији Општине, и одређује делове обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти;
 16. оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва;
 17. оснива установе и организације у области основног образовања, културе од значаја за општину и за припаднике свих националних заједница, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање;
 18. оснива установе у области социјалне заштите, прати и обезбеђује њихово функционисање, даје дозволе за почетак рада установа социјалне заштите које оснивају друга правна и физичка лица, утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о правима у социјалној заштити и обавља послове државног старатеља;
 19. организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за Општину и за националне заједнице чији припадници живе на територији Општине, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва припадника свих националних заједница на територији Општине, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за Општину и за националне заједнице чији припадници живе на територији Општине и ствара услове за рад музеја и библиотека и других установа културе чији је оснивач;
 20. организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица;
 21. доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури;
 22. уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте локалног значаја;
 23. стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима;
 24. подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне таксе;
 25. стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно време, места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов рад;
 26. управља имовином Општине и користи средства у државној својини и стара се о њиховом очувању и увећању;
 27. уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња;
 28. организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;
 29. образује органе, организације и службе за потребе Општине и уређује њихову организацију и рад;
 30. ствара услове за унапређивање, остваривање и заштиту људских права;
 31. доноси стратегије и усваја посебне мере у циљу отклањања неједнакости и стварања једнаких могућности остваривања људских и мањинских права, помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на својој територији;
 32. подстиче и помаже развој задругарства;
 33. организује службу правне помоћи грађанима;
 34. стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група; стара се о остваривању, заштити и унапређењу равноправности жена и мушкараца, усваја стратегије и посебне мере усмерене на стварање једнаких могућности остваривања права и отклањање неравноправности;
 35. утврђује језике и писма националних мањина који су у службеној употреби на територији Општине и обезбеђује њихово равноправно коришћење у поступцима пред органима Општине, јавним предузећима, установама и организацијама и службама чији је оснивач Општина; обезбеђује исписивање назива места, река, језера и других географских назива, назива улица и тргова, назива органа Општине, саобраћајних знакова, обавештења и упозорења за јавност, и других јавних натписа на језику и писму националне мањине који је у службеној употреби у Општини према њеној традицији;
 36.  стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за јавно информисање на српском језику и језику националних мањина који се користе на територији Општине, оснива телевизијске и радио-станице ради извештавања на језику националних мањина који је у Општини у службеној употреби, као и ради извештавања на језику националних мањина који није у службеној употреби, када тако извештавање представља достигнути ниво мањинских права;
 37. прописује прекршаје за повреде општинских прописа;
 38. образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и других општих аката из надлежности Општине;
 39. уређује организацију и рад мировних већа;
 40. уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја Општине;
 41. помаже рад организација и удружења грађана;
 42. уређује и ствара услове за бригу о младима, доноси и реализује стратегију и акциони план политике за младе и ствара услове за омладинско организовање и
 43. обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу с Уставом, законом и овим статутом.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ - НАДЛЕЖНОСТИ

 1. доноси Статут општине и пословник Скупштине општине;
 2. доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
 3. утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада;
 4. подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Општине;
 5. доноси програм развоја Општине и појединих делатности;
 6. доноси просторни план и урбанистичке планове и уређује коришћење грађевинског земљишта;
 7. доноси прописе и друге опште акте;
 8. расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
 9. оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом општине и врши надзор над њиховим радом;
 10. именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;
 11. бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
 12. поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине;
 13. бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира заменика председника Општине и чланове Општинског већа;
 14. утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону;
 15. утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
 16. доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
 17. доноси годишњи програм прибављања непокретности за потребе органа Општине, уз сагласност Владе Републике Србије и покреће поступак отуђења непокретности пред надлежним органима, у складу са законом;
 18. прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
 19. даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
 20. оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;
 21. даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
 22. разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;
 23. одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, невладиним организацијама;
 24. информише јавност о свом раду;
 25. покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије или аутономне покрајине којим се повређује право на локалну самоуправу;
 26. даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;
 27. разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавих служби чији је оснивач или већински власник општина;
 28. разматра годишњи извештај заштитника грађана о остваривању људских и мањинских права у Општини;
 29. разматра извештаје Савета за међунационалне односе;
 30. усваја етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: етички кодекс);
 31. доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;
 32. обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.

Р. бр.

Име и презиме одборника

Одборничка група

1.

Душан Јовановић

За европску Србију – Б. Тадић - Председник

2.

Недељко Коњокрад

За европску Србију – Б. Тадић - Заменик

3.

Димитрије Пинку

За европску Србију – Б. Тадић

4.

Гордана Пајевић

За европску Србију – Б. Тадић

5.

Ђорђе Суса

За европску Србију – Б. Тадић

6.

Срђан Прванов

За европску Србију – Б. Тадић

7.

Мирослав Ребић

За европску Србију – Б. Тадић

8.

Иван Петраш

За европску Србију – Б. Тадић

9.

Мариана Ардељан

За европску Србију – Б. Тадић

10.

Богдан Павловић

За европску Србију – Б. Тадић

11.

Виктор Јовановић

ГГ ''Милан Ћурувија''

12.

Дејан Васиљевић

ГГ ''Милан Ћурувија''

13.

Васа Тодоран

ГГ ''Милан Ћурувија''

14.

Др Октавијан Отонога

ГГ ''Милан Ћурувија''

15.

Никола Бодрожић

ГГ ''Милан Ћурувија''

16.

Жељко Танасковић

Српска радикална странка – др В. Шешељ

17.

Звонко Владић

Српска радикална странка – др В. Шешељ

18.

Драган Дакић

Српска радикална странка – др В. Шешељ

19.

Драгомир Чукић

Српска радикална странка – др В. Шешељ

20.

Рајко Арсић

Српска радикална странка – др В. Шешељ

21.

Албина Вукаиловић

Демократска странка Србије – др В. Коштуница

22.

Саша Поштин

Демократска странка Србије – др В. Коштуница

23.

Симо Почуча

Демократска странка Србије – др В. Коштуница

 

Биљана Враговић дипл. Правник из Алибунара

Секретар Скупштине општине Алибунар

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ - НАДЛЕЖНОСТ

Председник Општине:

 1. представља и заступа Општину;
 2. предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;
 3. наредбодавац је за извршење буџета;
 4. оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава;
 5. даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;
 6. даје сагласност на одлуке о утврђивању цена производа и услуга предузећа и установа чији је оснивач општина
 7. одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи Општине, уз сагласност надлежног органа.
 8. усмерава и усклађује рад Општинске управе;
 9. доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом или одлуком Скупштине општине;
 10. информише јавност о свом раду;
 11. подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине;
 12. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 13. врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима Општине.

Председник Општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике, односно аутономне покрајине који врши надзор над радом и актима извршних органа Општине и Општинске управе.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ - Данијел Кишмартон из Владимировца

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ- Милан Ћурувија из Алибунара

ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ - Златан Вујновић из Алибунара

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ - НАДЛЕЖНОСТ

 1. предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
 2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
 3. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
 4. врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;
 5. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
 6. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно аутономне покрајине;
 7. поставља и разрешава начелника Општинске управе;
 8. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 9. информише јавност о свом раду;
 10. доноси пословник о раду на предлог председника Општине;
 11. врши друге послове које утврди Скупштина општине.

САСТАВ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Р. бр.

Име и презиме члана Већа

Функција/задужење

1.

Данијел Кишмартон

Председник општине – председавајући ОВ

2.

Милан Ћурувија

Заменик председника општине

3.

Војислав Диклић

Члан – задужен за развојне пројекте и инфраструктуру

4.

Ђорђе Дрндаревић

Члан – задужен за развојне пројекте и инфраструктуру

5.

Ацо Миленковић

Члан – задужен за јавна предузећа и месне заједнице

6.

Драгана Коматина

Члан – задужена за управу и прописе

7.

Звонко Завишић

Члан – задужен за привреду и предузетништво

8.

Др Драган Трајковић

Члан – задужен за здравство

9.

Пера Мохан

Члан – задужен за пољопривреду

 

Илија Пенца – социјолог из Владимировца

Секретар ОВ

ОПШТИНСКА УПРАВА - НАДЛЕЖНОСТ

Општинска управа:

 1. припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;
 2. извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;
 3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
 4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;
 5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
 6. обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;
 7. доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и поверених послова, председнику Општине, Општинском већу и Скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње.

ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ РАДА

Општинска управа образује се као јединствени орган.

У Општинској управи образују се организационе јединице за вршење сродних управних, стручних и других послова, као секретаријати.

Секретаријати обављају послове у складу са законом, Статутом и овом Одлуком.

У Општинској управи образују се следећи секретаријати:

 1. Секретаријат за финансије;
 2. Секретаријат за привреду, јавне службе и развој;
 3. Секретаријат за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине;
 4. Секретаријат за општу управу и имовинско-правне послове;
 5. Секретаријат за инспекцијске послове;
 6. Секретаријат за послове Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине.

Секретаријат за финансије

Секретаријат за финансије обавља послове који се односе на: планирање, припрему и доношење буџета; утврђивање, наплату и контролу пореза на имовину у статици; утврђивање, наплату и контролу локалне комуналне таксе; контролу и наплату локалне административне таксе; контролу и наплату боравишне таксе; утврђивање, наплату и контролу накнаде за коришћење грађевинског земљишта; контролу и наплату накнаде за уређивање грађевинског земљишта; утврђивање, наплату и контролу прихода по основу самодоприноса; трансфере и уступљене приходе; извршење буџета и контролу коришћења буџетских средстава.

Секретаријат обавља и: буџетско рачуноводство и извештавање; управљање ликвидношћу; управљање финансијским средствима; управљање дугом; финансијско-материјалне и књиговодствене послове буџета, фондова и рачуна Општинске управе.

Секретаријат обавља и: пружање финансијских услуга другим органима и организацијама на основу уговора; послове јавне набавке добара и услуга; као и друге послове у складу са законом, Статутом и одлукама Скупштине.

Секретар: Рујан Зорел мр. Економије из Алибунара тел: 062/80-17-149

Секретаријат за привреду, јавне службе и развој

Секретаријат за привреду, јавне службе и развој обавља управне и стручне послове који се односе на пољопривреду, задругарство, шумарство, водопривреду, туризам, угоститељство, општинске робне резерве и снабдевање грађана. Секретаријат обавља послове који се односе на задовољавање одређених потреба грађана у области предшколског, основног и средњег образовања, примарне здравствене заштите, социјалне заштите, друштвене бриге о деци, културе, физичке културе, информисања, збрињавања избеглица и борачко-инвалидске заштите.

Секретаријат обавља и одређене послове који се односе на целокупни развој (привреде и јавних служби), обавља и стручне послове који се односе на писање пројеката из свог делокруга рада.

Секретар: Ивица Росић дипл. инг. пољопривреде из Бан. Карловца, тел:062/641-006

Секретаријат за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине

Секретаријат за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине обавља послове који се односе на: припрему и доношење просторних и урбанистичких планова; прибављање мишљења од надлежног министарства о усаглашености генералних урбанистичких планова са прописима о планирању; давање мишљења на нацрте просторних и урбанистичких планова из надлежности Републике и општина; спровођење урбанистичких планова, издавање обавештења о намени урбанистичке – грађевинске парцеле; издаје одобрења за грађење; обезбеђује технички преглед и издавање употребне дозволе за објекте комуналне инфраструктуре за које општина уступа градско грађевинско земљиште; издавање аката о условима за уређење локација, давање локација, давање потврда о усклађености техничке документације са планским актима; уређење јавних површина на основу одговарајућих планских докумената; евидентирање бесправно изграђених објеката и њихово усклађивање са планским актима.

Секретаријат обавља послове који се односе на: мере заштите у планирању и изградњи објеката, заштиту ваздуха, заштиту земљишта, заштиту шума, заштиту вода, заштиту биљног и животињског света, заштиту природних добара и заштиту од буке, заштиту од јонизирајућег зрачења, заштиту од отпадних и опасних материја, држање и заштиту животиња, природна и лековита својства у одређеним подручјима.

Секретаријат врши и послове који се односе на: уређење, развој и обављање комуналних делатности; старање о обезбеђивању материјалних и других услова за трајно обављање комуналних делатности; праћење остваривања основних комуналних функција (снабдевање водом и одвођење отпадних вода, чишћење јавних површина, одржавање јавних зелених површина, јавне расвете, саобраћаја и друго у складу са законом); прати доношење планова и програма комуналних предузећа на територији општине и њихову реализацију; води регистар улица, тргова и зграда; прати остваривање програма уређења грађевинског земљишта, стамбену изградњу и одржавање стамбених зграда.

Обавља и послове везане за изградњу, одржавање и коришћење локалних и некатегорисаних путева, улица и других јавних објеката од значаја за општину, ванлинијски превоз путника и такси превоз.

Секретар: Коса Николић дипл.инг. грађевинарства из Бан. Карловца тел:062/80-17-143

Секретаријат за општу управу, грађанска стања и имовинско-правне послове

Секретаријат за општу управу и имовинско-правне послове обавља послове који се односе на: унапређење организације рада и модернизацију Оштинске управе; примену закона и других прописа у општем управном поступку; вођење регистра становника и општег бирачког списка; послове пријемне канцеларије, писарнице и архиве; оверу потписа, рукописа и преписа; издавање радних књижица и вођење регистра о радним књижицама; надзор над радом месних канцеларија; матичне књиге држављана; решавање у управним стварима ако прописима није одређено који је орган управе стварно надлежан за решавање у одређеној управној ствари; стручне послове за мировна већа; употребу грба и заставе општине.

Секретаријат обавља стручне послове који се односе на: радне односе; коришћење биротехничких и других средстава и опреме; коришћење и одржавање зграда и службених просторија; обезбеђење других услова рада Општинске управе и других органа; обезбеђење рационалног коришћења пословног простора; инвестиционо и текуће одржавање и обезбеђење пословних просторија.

Секретаријат обавља и имовинско-правне послове који се односе на: заштиту, очување и евиденцију непокретности над којима право коришћења има Општина; управљање и коришћење непокретности на којима право коришћења има Општина; промет земљишта и зграда; као и друге послове у складу са законом.

Секретаријат обавља стручне и организационе послове који се односе на: избор одборника Скупштине општине; припремање седница; обраду аката усвојених на седницама; сређивање докумената о раду Скупштине, Општинског већа и Председника и њихових радних тела; послове стручне библиотеке; пружање стручне помоћи одборничким групама у изради предлога које подносе Скупштини општине и њеним радним телима; прибављање одговора и обавештења које траже одборници; представке и предлоге грађана; избор, именовања и постављења; вођење одговарајујћих евиденција; протоколарне послове за потребе Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине; врши проверу усаглашености нормативних аката, одлука, решења и закључака које доносе Скупштина општине, Општинско веће и Председник општине са законом и другим прописима и врши друге послове за потребе Скупштине, Општинског већа и Председника општине.

За извршавање поверених послова и послова из изворне надлежности Општине, као организациони облик Општинске управе на подручју насељених места образују се месне канцеларије.

Месне канцеларије се образују за подручја следећих насељених места: Банатски Карловац, Владимировац, Локве, Иланџа, Николинци, Добрица, Селеуш, Јаношик, Нови Козјак.

Месне канцеларије обављају послове који се односе на: лична стања грађана (вођење матичних књига и издавање извода и уверења, састављање смртовница, вршење пописа имовине и др); вођење бирачких спискова; оверу рукописа, преписа и потписа; издавање уверења о чињеницама када је то одређено законом; вршење послова пријемне канцеларије за Општинску управу; вршење административно-техничких и других послова зборова грађана; чување нађених ствари до предаје економату или другом надлежном органу; вођење других евиденција када је то предвиђено законом и другим прописима (о деци дораслој за основну школу, о обвезницима месног самодоприноса и сл.); пружање стручне помоћи у поступку изјашњавања грађана за месни самодопринос и пружање стручне помоћи месним заједницама.

Месне канцеларије могу да врше и друге послове које им из своје надлежности повери Општинска управа.

У месним канцеларијама се могу обављати и други послови за друге органе, организације и установе на основу уговора који закључује начелник Општинске управе односно лице које он овласти са представницима органа, организације и установе за које обављају послове.

Надзор над извршавањем послова у месним канцеларијама врши орган чије послове она обавља или који јој је поверио послове.

Месне канцеларије су у саставу Секретаријата за општу управу и имовинско-правне послове.

Секретар: Јон Скумпија дип. Правник из Вршца тел: 062/80-17-144

Секретаријат за инспекцијске послове

Секретаријат за инспекцијске послове обавља инспекцијске послове у области: грађевина, комуналне инфраструктуре, одрживог развоја, заштите животне средине, коришћења природних богатстава, саораћаја и просвете.

Секретар: Саша Цветковић професор НО из Бан. Карловца тел: 062/80-17-124

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

Ради обједињавања истих или сличних послова који су међусобно повезани, успешнијег извршавања послова из утврђеног делокруга секретаријата, пуне запослености и одговорности радника у њима, могу се у оквиру секретаријата Општинске управе образовати и унутрашње организационе јединице.

Унутрашње организационе јединице у оквиру секретаријата утврђују се актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, а у складу са Одлуком о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних места у Општинској управи Алибунар.

Начела за унутрашњу организацију и систематизацију утврђује Општинско веће.

Унутрашња организација и систематизација радних места у Општинској управи уређује се актом (правилником) који доноси начелник Општинске управе уз сагласност Општинског већа.

РУКОВОЂЕЊЕ

Општинском управом руководи начелник.

Начелник за свој и рад Општинске управе одговара Скупштини општине и Општинском већу, у складу са Статутом и овом Одлуком.

Начелника Општинске управе поставља Општинско веће на основу јавног огласа на пет година.

За начелника може бити постављено лице које има завршен Правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци.

Начелник Општинске управе може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Заменик начелника Општинске управе се поставља на исти начин и под истим условима као начелник.

Начелник Општинске управе представља управу, организује и обезбеђује законито и ефикасно обављање послова и одлучује о правима, дужностима и одговорности запослених.

Радом секретаријата руководи секретар.  

Секретари секретаријата организују и обезбеђују законит и ефикасан рад секретаријата, старају се о правилном распореду послова на унутрашње организационе јединице у оквиру секретаријата и испуњавању радних дужности запослених.

Секретар секретаријата је у извршавању послова из претходног става дужан да се придржава закона. Секретари секретаријата одговорни су начелнику Општинске управе за свој рад и за законит и благовремен рад секретаријата којим руководе.

Секретаре секретаријата распоређује начелник Општинске управе.

ОДНОСИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СА ДРУГИМ ОРГАНИМА

Однос Општинске управе према Скупштини општине и Председнику општине заснива се на правима и дужностима утврђеним законом и Статутом општине.

Општинска управа је обавезна да Скупштину и Председника општине обавештава о вршењу послова из свог делокруга, даје обавештења, објашњења и податке из свог делокруга који су неопходни за рад Скупштине и Председника општине.

Однос Општинске управе према Општинском већу заснива се на правима и дужностима утврђеним законом, Статутом општине и овом Одлуком.

Када се у вршењу надзора над радом Општинске управе утврди да поједини акти нису у складу са законом, Статутом општине или одлуком Скупштине, Општинско веће може да их укине или поништи, уз налагање да се донесе нови акт у складу са законом односно одлуком Скупштине.

Уколико Општинска управа не поступи по налогу и не донесе нови акт, може се покренути питање одговорности руководећих радника или радника који је непосредно радио на изради акта.

У вршењу права надзора над радом Општинске управе, Скупштина општине и Председник општине могу да предузму одговарајуће организационе, кадровске и друге мере утврђене законом, ради обезбеђивања ефикасног извршавања задатака и послова Општинске управе.

Општинска управа је дужна да, на захтев Скупштине, Председника општине или надлежног министарства, предузме одговарајуће организационе, кадровске и друге мере којима се обезбеђује ефикасно извршавање задатака и послова из њеног делокруга.

Однос према грађанима, предузећима и установама

Општинска управа је дужна да организује вршење одрђених послова и задатака из свог делокруга на начин којим се грађанима омогућава да што лакше и у што краћем поступку остварују своја права и извршавају обавезе, као и да им пружа помоћ у остваривању и заштити тих права и обавеза.

Општинска управа је дужна да разматра представке, притужбе, петиције и предлоге грађана, да поступа по њима и о томе обавештава грађане.

Одредбе ове Одлуке о односима Општинске управе према грађанима примењују се и на односе према предузећима, установама и другим организацијама, када одлучује о њиховим правима и интересима на основу закона и прописа општине.

Општинска управа у обављању управног надзора може:

 1. наложити решењем извршење мера и радњи у одређеном року;
 2. изрећи мандатну казну;
 3. поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ и поднети захтев за покретање прекршајног поступка;
 4. издати привремено наређење односно забрану;
 5. обавестити други орган ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај орган надлежан и
 6. предузети и друге мере за које је овлашћена законом, прописом или општим актом.

ЈАВНОСТ РАДА

Општинска управа обезбеђује јавност рада давањем информација средствима јавног информисања, издавањем службених информација и обезбеђивањем услова за несметано обавештавање јавности о обављању послова из свог делокруга и о свим променама које су у вези са организацијом и делокругом рада, распоредом радног времена и о другим чињеницама.

Начелник Општинске управе даје информације о раду Општинске управе средствима јавног информисања, а може овластити и друго запослено лице да то чини у име Општинске управе.

О раду секретаријата Општинске управе информације дају секретари секретаријата, уз сагласност начелника Општинске управе.

Општинска управа може ускратити давање информација ако њихова садржина представља државну, војну, службену или пословну тајну.

О ускраћивању информација или других података и чињеница одлучује начелник Општинске управе.

ПРАВНИ АКТИ

Општинска управа доноси правилнике, наредбе, упутства, решења и закључке.

Општинска управа може издавати инструкције, стручна упутства и објашњења.

Правилником се разрађују поједине одредбе закона, подзаконских аката и других аката ради њиховог извршавања.

Наредбом се ради извршавања појединих одредаба одлука и других прописа наређује или забрањује поступање у одређеној ситуацији која има општи значај.

Упутством се прописује начин рада и вршење послова Општинске управе као и других организација када врше поверене послове Општинске управе у извршавању појединих одредби одлука и других прописа.

Решењем се одлучује о појединим стварима у складу са законом, другим прописима и одлукама.

Обавезном инструкцијом се уређују обавезна правила о начину рада и поступања Општинске управе као и других организација када врше поверене послове Општинске управе којима се обезбеђује успешно извршавање послова.

Стручно упутство садржи правила за стручно организовање организационих јединица Општинске управе и за стручан рад запослених у Општинској управи и у другим организацијама које врше поверене послове.

Објашњењем се даје мишљење које се односи на примену појединих одредби одлука и других прописа.

Закључком се решавају одређена питања у управном поступку.

Правилнике, наредбе, упутства, решења, закључке доноси начелник Општинске управе, осим ако законом и подзаконским актом није другачије одређено.

СУКОБ НАДЛЕЖНОСТИ

Општинско веће решава сукоб надлежности између Општинске управе и других предузећа, организација и установа кад на основу одлуке Скупштине општине одлучују о појединим правима грађана, правних лица или других странака.

Начелник Општинске управе решава сукоб надлежности између унутрашњих организационих јединица.

ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ЖАЛБИ

По жалби против првостепеног решења Општинске управе из оквира права и дужности Општине решава Општинско веће, уколико законом и другим прописима није другачије одређено.

По жалби против првостепеног решења друге организације, када у вршењу управних овлашћења одлучује о појединим правима и обавезама из оквира права и дужности Општине, решава Општинско веће уколико законом и другим прописима није другачије одређено.

ИЗУЗЕЋЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА

О изузећу начелника Општинске управе решава Општинско веће.

О изузећу службеног лица у Општинској управи решава начелник.

КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

Канцеларијско пословање органа државне управе примењује се и на Општинску управу као и на друге организације које врше јавна овлашћења.

РАДНИ ОДНОС

У радни однос у Општинској управи може бити примљено лице које, поред општих услова утврђених законом, испуњава и посебне услове у погледу стручне спреме утврђене законом и актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи.

У радни однос у Општинској управи лице се прима на основу:

 • коначне одлуке начелника Општинске управе о избору између пријављених кандидата и
 • споразума о преузимању запосленог из другог органа у складу са законом.

Пријем у радни однос у Општинкој управи обавља се у складу са законом.

Општинске инспекторе распоређује начелник Општинске управе.

О правима, обавезама и одговорностима распоређених лица одлучује начелник Општинске управе.

О правима, обавезама и одговорностима запослених радника у Општинској управи о којима не одлучује начелник Општинске управе, одлучују секретари секретаријата по овлашћењу начелника Општинске управе у складу са законом и овом Одлуком.

У Општинску управу могу се, ради оспособљавања за вршење одређених послова кроз практичан рад, примати приправници под условима утврђеним законом.

Актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи утврђује се број приправника.

Приправници се могу примати у својству запослених на одређено време, а ради стручног оспособљавања и у својству волонтера.

Распоређивање запослених

Запослени у Општинској управи могу се у току рада трајно или привремено распоређивати на послове у истом органу, преузети по споразуму у други орган по потреби, а без сагласности радника упутити у други орган или привремо распоредити ван седишта органа у складу са прописима.

Решење о распоређивању запосленог из претходног става доноси начелник Општинске управе.

Звања и плате запослених

Запослени у Општинској управи стичу звања под условима утврђеним законом.

Звања изражавају стручна својства запосленог и његову оспособљеност за вршење послова одређеног степена сложености у Општинској управи.

Утврђивање зарада и других примања врши се у Општинској управи у складу са законом.

У складу са актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Општинске управе, а на основу закона, начелник Општинске управе одлучује о звањима запослених и коефицијентима за утврђивање плате.

Запослени у Општинској управи који раде на пословима у вези са остваривањем права и дужности грађана могу обављати послове из делокруга Општинске управе ако имају прописану школску спрему, положен стручни испит за рад у органима управе и одговарајуће радно искуство, када је то одређено прописом.

Одговорност запослених

Запослена и распоређена лица у Општинској управи за свој рад одговарају дисциплински и материјално на начин и по поступку утврђеним законом, колективним уговором и другим прописима.

Престанак радног односа

Радни однос запослених и распоређених у Општинској управи престаје под условима и на начин утврђен законом и актима донетим на основу закона.

СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Средства за финансирање послова Општинске управе обезбеђују се у буџету општине.

Предрачун средстава из претходног става утврђује начелник Општинске управе.

Средства за финансирање послова Општинске управе чине:

 • средства за исплату зарада,
 • средства за материјалне трошкове,
 • средства за посебне намене,
 • средства за набавку и одржавање опреме,
 • средства за регресирање годишњих одмора и друге посебне накнаде солидарне помоћи.

Општинска управа може остваривати приходе својом делатношћу, када то не утиче на редовну делатност из њеног делокруга.

Приходи остварени обављањем послова из претходног става уносе се у буџет општине.

За законито коришћење средстава Општинске управе одговоран је начелник Општинске управе.

П Р А В И Л Н И К
О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ АЛИБУНАР

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником уређује се унутрашња организација Општинске управе општине Алибунар (у даљем тексту: Општинска управа), утврђују се радна места, потребан број запослених за извршавање утврђених послова и радних задатака, опис радних места и услови за пријем у радни однос, као и друга питања у складу са законом.

Члан 2.

Послови и задаци утврђени овим Правилником су основ за пријем у радни однос, распоређивање запослених и руководећих радника као и за њихово стручно оспособљавање и усавршавање.

II – ОРГАНИЗАЦИЈА ОСНОВНИХ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА НАЗИВИ РАДНИХ МЕСТА, БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА И УСЛОВИ ЗА ЊИХОВО ОБАВЉАЊЕ

Члан 3.

Основне организационе јединице у Општинској управи јесу секретаријати, који се образују према врсти, међусобној повезаности и обиму послова.

У оквиру основних организационих јединица, образују се уже унутрашње организационе јединице као што су одсек и група.

Члан 4.

Радом основне организационе јединице руководи секретар секретаријата.

Секретара секретаријата распоређује начелник општинске управе.

За свој рад и рад организационе јединице којом руководи, секретар секретаријата непосредно је одговоран начелнику Општинске управе.

Члан 5.

Секретар секретаријата одговоран је за законито, правилно и благовремено вршење послова у секретаријату којим руководи.

Секретар секретаријата дужан је да се придржава налога и упутстава начелника Општинске управе.

Члан 6.

Руководиоце ужих унутрашњих организационих јединица распоређује начелник Општинске управе.

За свој рад и рад уже унутрашње организационе јединице којом руководе, руководиоци ужих унутрашњих организационих јединица непосредно су одговорни секретару секретаријата у чијем саставу је ужа унутрашња организациона јединица

Члан 7.

У оквиру следећих основних организационих јединица, образују се следеће уже организационе јединице:

1. У секретаријату за финансије:

 • Одсек за локалну пореску администрацију,
 • Одсек за буџет, трезор и рачуноводство,

2. У секретаријату за привреду, јавне службе и развој:

 • Одсек за привреду и развој,
 • Одсек за јавне службе.

3. У секретаријату за општу управу и имовинско-правне послове:

 • Одсек услужни центар,
 • Одсек за управу, грађанска стања и имовинско-правне послове,
 • Одсек за опште послове.

Члан 8.

Под радним местом подразумева се скуп истих или сродних послова у оквиру редовне делатности Општинске управе, на којима ради један или више запослених у редовном радном времену.

Члан 9.

Радна места имају свој назив.

Називи за одређена радна места одређују се према делатности и потребама, стручним и другим радним способностима потребним за њихово успешно извршавање, при чему се употребљава терминологија утврђена законом.

Члан 10.

Свако радно место има утврђене захтеве у погледу услова које мора да испуњава запослени да би на њему могао да ради.

Поред општих услова утврђених законом, за свако радно место утврђују се посебни услови у зависности од врсте радних места. Као посебни услови за одређена радна места могу се утврдити: стручна спрема, положен одговарајући стручни испит, радно искуство и друго.

Члан 11.

Радна места у Општинској управи групишу се према њиховој врсти, обиму и степену сложености, одговорности и другим условима за њихово вршење.

Члан 12.

У зависности од сложености, одговорности и других услова за њихово вршење за радна места предвиђена овим Правилником утврђују се следећа звања и занимања:

А) За високу школску спрему:

 • секретар секретаријата,
 • шеф одсека,
 • руководилац групе,
 • самостални стручни сарадник,
 • виши стручни сарадник,
 • стручни сарадник.

Б) За вишу школску спрему:

 • шеф одсека,
 • руководилац групе,
 • виши сарадник,
 • сарадник.

Ц) За средњу школску спрему:

 • виши референт,
 • референт.

Д) Занимања:

 • преводилац,
 • дактилограф,
 • ВКВ радник,
 • КВ радник,
 • неквалификовани радник.

Члан 13.

Приликом утврђивања потребне стручне спреме, одређује се стручна спрема одређеног звања и занимања.

Члан 14.

Радно искуство као услов признаје се уколико је стечено на истим или сличним радним местима после стицања прописане стручне спреме.

Члан 15.

Поред захтева предвиђених у чл.10. став 2. овог Правилника, за поједина радна места може се као услов предвидети проверавање стручних и других радних способности запослених.

Члан 16.

За вршење послова радних места: преводиоца, дактилографа, ВКВ и КВ радника и вишег референта на пословима графичке припреме, приликом заснивања радног односа врши се претходна провера радне способности кандидата.

Члан 17.

Провера радне способности кандидата за обављање послова из члана 16. овог Правилника врши се тестирањем.

Проверу радне способности кандидата врши комисија.

Начелник Општинске управе именује комисију за проверу радне способности кандидата, одређује место и време провере радне способности.

Члан 18.

Као посебан услов за пријем у радни однос у Општинској управи може се утврдити пробни рад.

Члан 19.

Запослени на пробном раду обавља послове који спадају у делокруг рада радног места за које је примљен на пробни рад.

Члан 20.

Пробни рад може трајати најмање један месец а највише три месеца и то:

 • један месец – спремачица,
 • два месеца – за занимања из члана 12. овог Правилника,
 • три месеца – за запослене са високом, вишом и средњом школском спремом.

Члан 21.

Резултат пробног рада прати и оцењује комисија од три члана, коју образује начелник Општинске управе.

Чланови комисије морају да поседују најмање ону школску спрему, коју поседује радник на пробном раду.

Комисија оцењује постигнуте резултате запосленог на пробном раду и записник са мишљењем доставља начелнику Општинске управе и запосленом на пробном раду.

Члан 22.

На основу мишљења комисије, начелник доноси одлуку о пријему у радни однос, односно о престанку радног односа запосленог на пробном раду.

Члан 23.

Ради стручног оспособљавања (приправници) у Општинској управи могу се примити лица која су завршила високу, вишу и средњу школску спрему, као и приправници.

Одлуку о пријему приправника доноси и распоређивање врши начелник Општинске управе.

У Општинској управи може се примити приправник у својству волонтера ради стручног оспособљавања на радном месту стручног сарадника и сарадника у складу са законом.

Члан 24.

На радним местима у Општинској управи на којима се тражи висока школска спрема, виша школска спрема и средња школска спрема као посебан услов за заснивање радног односа, прописује се положен одговарајући стручни испит.

Члан 25.

У Општинској управи се систематизује укупно 76 радних места са 98 извршилаца и то:

I - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Радно место 1: Секретар Секретаријата

Опис послова:

 • руководи радом Секретаријата;
 • одговоран је за законитост, правилан и благовремен рад а нарочито за предузете мере у спровођењу закона, одлука и других прописа Скупштине и председника Општине;
 • доноси и потписује акта из делоктуга одељења;
 • одговоран је за однос радника према грађанима, за правилност датих упутстава запосленима за вршење послова и за благовремено и квалитетно обављање послова;
 • даје стручна упутства за спровођење општих аката Скупштине општине и председника Општине;
 • стара се о правилном распореду послова у оквиру Секретаријата;
 • стара се о пуној запослености и стручном оспособљавању запослених радника;
 • стара се о правилном коришћењу средстава за рад;
 • припрема програм и подноси извештај о раду Секретаријата;
 • обавља и друге послове у вези рада Секретаријата, а по налогу начелника Општинске управе.

Посебни услови: VII степен школске спреме економског смера, најмање три године радног искуства и положен стручни испит за рад у органима државне управе.

Број извршилаца: 1

Радно место 2: Самостални стручни сарадник за интерну контролу

Опис послова:

Прати и примењује прописе и процедуре из области финансија у складу са Законом о буџетском систему, стара се о економичном, ефикасном и наменском коришћењу средстава, као и о очувању средстава од неправилности или корупције, обавља непосредну контролу утрошка средстава за поједине намене, као и контролу финансијског пословања корисника средстава, врши интерну контролу извршења буџета директних и индиректних корисника, врши контролу наплате јавних прихода, врши контролу сопствених прихода директних и индиректних корисника буџета, контролише примену важећих прописа у циљу успостављања фискалне дисциплине, прати токове пословних промена и исправности у материјално-финансијком пословању, даје смернице и упутства корисницима буџета у циљу ефикасности употребе одобрених средстава, обавља и друге послове по налогу секретара секретаријата, начелника општинске управе и председника општине.

Посебни услови: VII степен школске спреме економског смера, најмање две године радног искуства положен стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару.

Број извршилаца: 1

А) ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

Радно место 3: Шеф одсека

Опис послова:

Организује, обједињава и усмерава рад у одсеку, обезбеђује благовремено, законито и правилно обављање послова из делокруга одсека, распоређује послове на непосредне извршиоце и пружа потребну стручну помоћ, прати законске прописе из делокруга одсека, израђује одговарајуће акте из области јавних прихода локалне самоуправе, непосредно учествује у поступку пријема и обраде података од значаја за локалне јавне приходе, сачињава нацрте решења и друге акте у складу са законом и локалним прописима у поступку разреза локалних јавних прихода, сачињава нацрте решења и других аката у поступку решавања по захтевима обвезника локалних јавних прихода, врши контролу наплате локалних јавних прихода, учествује и координира рад у поступку наплате и принудне наплате локалних јавних прихода, доноси решења о задуживању обвезника локалних јавних прихода, врши и друге послове по налогу секретара секретаријата.

Посебни услови: VII степен школске спреме економског смера, најмање две године радног искуства , положен стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару.

Број извршилаца : 1

Радно место 4: Послови утврђивања, контроле, наплате пореза на имовину правних лица, предузетника и такса на истицање фирме

Опис послова:

Непосредно учествује у поступку обраде података од значаја за утврђиување, контролу и наплате пореза на имовину правних лица, предузетника и такса на истицање фирме, сачињава нацрте решења и других аката у складу са законом, локалним прописима у потупку разреза, врши математичку контролу тачности, формалну исправност и потпуност поднетих пријава које служе код утврђивања прихода, врши контролу плаћања од стране обвезника о чему сачињава извештај и информације, врши обраду појединачних захтева за одлагање плаћања дуга по основу јавних прихода, предузима мере редовне и принудне наплате прихода у складу са законом, предузима мере изршења према обвезницима (правним лицима и предузетницима) у складу са законом, обавља и друге послове по налогу шефа одсека и секретара секретаријата.

Посебни услови: VI степен школске спреме економског смера, најмање једна године радног искуства , положен стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару.

Број извршилаца : 1

Радно место 5 : Послови утврђивања, контроле, наплате пореза на имовину физичких лица

Опис послова:

Непосредно учествује у поступку обраде података од значаја за утврђивање, контролу и наплате пореза на имовину физичких лица, сачињава нацрте решења и других аката у складу са законом, локалним прописима у потупку разреза, сачињава нацрте решења и других акта у посупку решавања по захтевима обвезника пореза на имовину физикчих лица, врши математичку контролу тачности, формалну исправност и потпуност поднетих пријава које служе код утврђивања прихода, врши контролу плаћања обвезника (физичких лица) о чему сачињава извештај и информације, врши идентификацију обвезника јавних прихода и предузима мере наплате, врши обраду појединачних захтева за одлагање плаћања дуга по основу јавних прихода, предузима мере редовне и принудне наплате прихода у складу са законом, предузима мере извршења према обвезницима (физичким лицима) у складу са законом, обавља и друге послове по налогу шефа одсека и секретара секретаријата.

Посебни услови: VI степен школске спреме економског смера, најмање једна године радног искуства положен стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару.

Број извршилаца : 1

Радно место 6: Послови утврђивања, контроле и наплате самодоприноса локалних комуналних такси и пореза на катастарски приход

Опис послова:

Непосредно учествује у поступку обраде података од значаја за утврђивање, контролу и наплату самодоприноса, локалних комуналних такси и пореза на катастарски приход, сачињава нацрте решења и других аката у складу са законом и локалним прописима у поступку разреза, врши контролу законитости, благовремености и тачности плаћања прихода, врши математичку контролу тачности, формалну исправност и потпуност поднетих пријава које служе код утврђивања прихода, сачињава извештај и информације у вези плаћања од стране обвезника(самодоприноса, локалних комуналних такси и пореза на катастарски приход), врши идентификацију обвезника јавних прихода који нису измирили самодопринос и локалне комуналне таксе и предузима мере наплате, врши обраду појединачних захтева за одлагање плаћања дуга по основу јавних прихода, предузима мере извршења према обвезницима (самодопринос, локални комуналних такси и пореза на катастарски приход у складу са законом), обавља и друге послове по налогу шефа одсека и секретара секретаријата.

Посебни услови: IV степен школске спреме економског смера, најмање једна године радног искуства , положен стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару.

Број извршилаца : 2

Радно место 7: Правни и документациони послови

Опис послова:

Израђује одговарајуће акте из области јавних прихода из надлежности локалне самоуправе, сачињава решења и других аката у поступку решавања по захтевима обвезника локалних јавних прихода, припрема потребне анализе и статистичке извештаје, пружа стручну помоћ обвезницима локалних јавних прихода, доноси решења о задуживању обвезника локалних јавних прихода и обавља и друге послове по налогу шефа одсека и секретара секретаријата.

Посебни услови: VII степен школске спреме правног смера, најмање једна године радног искуства , положен стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару.

Број извршилаца : 1

Радно место 8: Порески инспектор теренске контроле

Опис послова:

Обавља послове, у складу са законом, контроле законитости и правилности обрачунавања и благовремености плаћања локалних јавних прихода; припрема нацрт решења којим се налаже отклањање утврђених неправилности у поступку контроле; подноси захтев за покретање пореско-прекршајној и кривичног поступка за извршене прекршаје и кривична дела; контролише подношење пореских пријава и утврђивање локалних јавних прихода; учествује у изради методолошких упутстава у вези пореске контроле локалних јавних прихода; пружа основну правну помоћ и објашњење пореским обвезницима од значаја за испуњење пореске обавезе; обавља и друге послове по налогу секретара секретаријата и начелника Општинске управе.

Посебни услови: VII степен стручне спреме, завршен економски, правни или факултет за менаџмент, 3 године радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару.

Број извршилаца : 1

Радно место 9: Послови пореског извршења

Опис послова:

Врши попис покретних ствари; утврђује почетну вредност пописаних ствари; врши заплену пописаних ствари; прибавља податке о непокретностима ради укњижбе заложног права на непокретностима; издаје све врсте уверења из надлежности одељења; извршава послове редовне и принудне наплате, у складу са законом; обавља и друге послове по налогу секретара секретаријата и начелника Општинске управе.

Посебни услови: VI степен школске спреме правног или економског смера, 1 година радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару.

Број извршилаца: 1

Б) ОДСЕК ЗА БУЏЕТ ТРЕЗОР И РАЧУНОВОДСТВО

Радно место 10: Шеф одсека

Опис послова:

Организује, обједињава и усмерава рад у одсеку, обезбеђује благовремено, законито и правилно о бављање послова из делокруга одсека, распоређује послове на непосредне извршиоце и пружа потребну стручну помоћ, прати законске прописе из делокруга одсека, учествује у припреми нацрта буџета, координира поступак припреме, разрађује смернице и припрема упутство за израду буџета, анализира захтеве за финансирање корисника буџета, прати извршење буџета, прати предузете обавезе, примања и издатке буџета, доставља трезору планове ради извршења буџета, управља готовинским средствима, израђује предрачуне потребних средстава директних корисника, полугодишњи и годишњи рачун, стара се о благовременој ликвидацији новчаних докумената и обрачуну плата запослених, обавља и друге послове по налогу секретара секретаријата.

Посебни услови: VII степен школске спреме економског смера, најмање две године радног искуства и положен стручни испит за рад у органима државне управе.

Број извршилаца: 1

Радно место 11: Послови буџета

Опис послова:

Обавља послове припреме и израде нацрта буџета општине и завршног рачуна буџета, израде тромесечних планова за извршење буџета на основу одлуке о буџету, предлаже динамику извршења и распореда буџетских расхода, врши анализу извршења буџетских расхода и предлаже потребне мере, припрема планове и прати извршење расхода, прати фиансифање инвестиција буџетских корисника, обавља и друге послове по налогу шефа одсека и секретара секретаријата.

Посебни услови: VII степен школске спреме економског смера, најмање једна година радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару.

Број извршилаца : 1

Радно место 12: Финансијски послови за јавне службе

Опис послова:

Прати и проучава прописе у области финансирања делатности основног образовања, средњег образовања, културе, физичке културе, друштвене бриге о деци, социјалне заштите, редовно прати трошкове утрошка плина, струје и осталих материјалних трошкова корисника буџетских средстава, припрема информације и анализе о стању у друштвеним делатностима, обавља и друге послове по налогу секретара.

Посебни услови: VI степен школске спреме економског смера, најмање једна година радног искуства и положен стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару.

Број извршилаца: 1

Радно место 13: Послови јавне набавке

Опис послова:

Обавља послове на планирању јавних набавки, учествује у изради плана реализације јавних набавки, обавља послове на изради огласне документације, прати прописе из области јавних набавки, учествује у изради конкурсне документације, контролише правилност спровођења јавних набавки, обавља и друге послове по налогу шефа одсека и секретара секретаријата.

Саставља налоге благајне (за наплате и исплате), саставља спискове за исплате и врши исплату, подиже готовину код УЈП-а, врши куповину бонова за бензин и поштанских марака, закључује дневник благајне, врши одлагање благајне и одлагање документације, води евиденцију утрошка моторног горива и моторних уља и саставља извештаје о истом, врши фактурисање услуга, обавља и друге послове по налогу шефа одсека и секретара секратаријата.

Посебни услови: VI степен школске спреме економског смера, најмање једна година радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару.

Број извршилаца: 1

Радно место 14: Канцеларијски и дактилографски послови

Опис послова:

Води административне и друге послове везане за рад Секретаријата, води евиденцију о присутности на послу, прима и шаље пошту из делокруга Секретаријата другим органима, стара се о набавци и чувању службених гласила и стручне литературе за потребе Секретаријата, обавља дактилографске послове за потребе Секретаријата за финансије,

обавља и друге послове по налогу шефа одсека и секретара секретаријата

Посебни услови: IV степен школске спреме правног смера, дактилограф II класе, најмање једна година радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе.

Број извршилаца: 1

Радно место 15: Контиста, билансиста и књиговођа

Опис послова:

Обавља послове контирања и књижења извода УЈП-а, улазних и излазних фактура, исплатних листа, зарада радника, разних накнада и уговора о делу, благајне, обрачуна, обрачуна амортизације и ревалоризације основних средстава, органа општине, обавља послове билансирања – израде периодичних обрачуна и завршних рачуна, извештај о извршењу финансијских планова, врши усаглашавање извода отворених ставки, прати дневне податке остваривања приходног и расходног дела буџета, припрема месечни извештај о остварењу буџетских средстава и о утрошку истих, обавља и друге послове по налогу шефа одсека и секретара секретаријата.

Посебни услови: IV степен школске спреме (економског смера или гимназија), најмање годину дана радног искуства и положен стручни испит за рад у органима државне управе.

Број извршилаца: 1

Радно место 16: Ликвидатор и евидентичар основних средстава

Опис послова:

Обавља материјално финансијске послове и то: ликвидира целокупну улазну

документацију, потписану документацију доставља овлашћеном лицу на оверу, врши ликвидирање на основу закључених уговора, усвојених норматива, уредно потписаних требовања и отпремница, ликвидирану и проверену документацију доставља на плаћање, обавља послове евиденције основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала, саставља и ажурира стање средстава, непосредно сарађује са комисијом за попис и инвентарисање и врши сравњење стања по књиговодству и налаза комисије за попис, води помоћне евиденције о средствима и имовини, а обавља и друге послове по налогу шефа одсека и секретара секретаријата.

Посебни услови: IV степен школске спреме економског смера, најмање годину дана радног искуства и положен стручни испит за рад у органима државне управе.

Број извршилаца: 1

Радно место 17: Послови обрачуна плата

Опис послова:

Врши обрачун плата радника стручне службе Скупштине општине и Општинске управе, врши обрачун накнада за боловања, накнада по уговору о делу, накнада за вештачење, рада дужег од пуног радног времена и осталих личних примања, врши обрачун доприноса и пореза на лични доходак уз сваки платни списак, врши обрачун накнада одборницима, члановима Општинског већа и радних тела као и других накнада, књижи сва лична примања радника у картице плата, води картотеку свих обустава радника, издаје потврде радницима о висини примања и даје разне извештаје на захтев УЈП-а, секретара и начелника Општинске управе, води за сваког радника досије са одлагањем приспеле новчане документације, води евиденцију ефективних часова рада радника и на основу тих података саставља М-4 Образац за сваког радника појединачно, врши усаглашавање плата свих радника са важећим прописима а о евентуалним иступањима обавештавa старешину органа, обавља и друге послове по налогу шефа одсека и секретара секретаријата.

Посебни услови: IV степен школске спреме економског смера, најмање једна година радног искуства и положен стручни испит за рад у органима државне управе.

Број извршилаца: 1

Радно место 18: Контиста, билансиста, књиговођа за МЗ

Опис послова:

Врши контирање и књижење извода банке, благајне, улазних и излазних фактура месних заједница Алибунар,Владимировац, Локве, Селеуш, Иланџа, Нови Козјак, Добрица, Николинци и Јаношик и Општинске библиотеке ''Вук Караџић'' Алибунар, Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар израђује периодичне обрачуне и завршне рачуне, врши књижење, одлагање банчиних извода месног самодоприноса и контролу документације, обавља и друге послове по налогу шефа одсека и секретара секретаријата.

Посебни услови: IV степен школске спреме економског смера или гимназија, најмање једна година радног искуства и положен стручни испит за рад у органима државне управе.

Број извршилаца: 2

Радно место 19: Послови обрачуна плата и благајник за МЗ

Опис послова:

Врши обрачун плата радника месних заједница, Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар и Општинске библиотеке ''Вук Караџић'' Алибунар, саставља платне спискове, књижи уплате и исплате преко благајне, води картице плата и евиденције потрошачких кредита запослених, обавља и друге послове по налогу шефа одсека и секретара секретаријата.

Посебни услови: IV степен школске спреме економског смера, најмање једна година радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе.

Број извршилаца: 1

II СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И РАЗВОЈ

Радно место 1: Секретар Секретаријата

Опис послова:

 • руководи и координира радом Секретаријата;
 • одговоран је за законитост, правилан и благовремени рад Секретаријата, а нарочито за предузете, односно непредузете мере у спровођењу закона, одлука и других прописа;
 • oдговоран је за односе радника према грађанима, за правилност датих упутстава запосленима за вршење послова и за благовремено и квалитетно обављање послова;
 • даје стручна упутства за спровођење општих аката;
 • стара се о правилном распореду послова на поједине одсеке;
 • стара се о пуној запослености и стручном оспособљавању запослених;
 • стара се о правилном коришћењу средстава за рад;
 • подноси извештај о раду Секретаријата;
 • доноси и потписује акта из делоктуга секретаријата;
 • обавља и друге послове у вези рада Секретаријата, а по налогу начелника Општинске управе општине Алибунар.

Посебни услови:

 • VII степен школске спреме, друштвеног смера или пољопривредни факултет, најмање три године радног искуства и положен стручни испит за рад у органима државне управе.

Број извршилаца: 1

А) ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ

Радно место 2: Шеф Одсека

Опис послова:

Организује, обједињава и усмерава рад у одсеку, обезбеђује благовремено, законито и правилно обављање послова из делокруга одсека, распоређује послове на непосредне извршиоце и пружа потребну стручну помоћ, прати законске прописе из делокруга одсека, прати развој и даје предлоге којима се подстиче привредни развој и раст, обавља и стручне послове који се односе на израду пројеката из свог делокруга рада, подноси извештај о раду одсека, обавља и друге послове по налогу секретара секретаријата.

Посебни услови: VII степен школске спреме (Економски, Пољопривредни факултет), најмање две године радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару.

Број извршилаца: 1

Радно место 3: Стручни сарадник за развој

Опис послова:

Прати стање у стратешким областима развоја Општине, иницира израду развоја пројеката који су у функцији развоја, израђује пројекте у складу са одлукама надлежних органа општине, сарађује са општинским, регионалним, покрајинским и републичким фондовима за развој, континуирано прати конкурсе за доделу финансијских средстава, свих институција система, води одређену документацију из делокруга рада, обавља и друге послове по налогу секретара секретаријата.

Посебни услови: VII степен школске спреме друштвеног смера, најмање једна године радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе, познавање енглеског језика (најмање Б1 степена) и познавање рада на рачунару.

Број извршилаца: 2

Радно место 4: Послови пољопривреде, водопривреде, шумарства и задругарства

Опис послова:

Проучава стање и подстиче развој пољопривреде, водопривреде, шумарства и задругарства, врши праћење података из ових области, прикупља и анализира добијене податке из ових области и у виду извештаја, анализа и елабората доставља надлежним органима, прати дејство инструмената привредног система на положај субјеката привређивања из ове области, обавља и друге послове по налогу шефа одсека и секретара секретаријата.

Посебни услови: VII степен школске спреме (Економски или Пољопривредни факултет), најмање једна година радног искуства и положен стручни испит за рад у органима државне управе.

Број извршилаца: 1

Радно место 5: Послови промета, општинских робних резерви и снабдевања грађана

Опис послова:

Проучава стање у области промета и снабдевања грађана, прати билансе општинских робних резерви, прати цене у комуналним и другим делатностима за које је надлежна општина, предлаже мере за превазилажење и побољшање стања у овим областима, обавља и друге послове по налогу шефа одсека и секретара секретаријата.

Посебни услови: VII степен школске спреме (Економски или Пољопривредни факултет), најмање једна година радног искуства и положен стручни испит за рад у органима државне управе.

Број извршилаца: 1

Радно место 6: Послови програм менаџера

Опис послова:

управља пословима припреме и реализације развојних програма, координира рад субјеката – учесника на реализацији развојних програма, управља пословима из области информационих и комуникационих технологија; и обавља и остале поверене послове и обавља и друге послове по налогу шефа одсека и секретара секретаријата.

Посебни услови: IV степен школске спреме, најмање једна година радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе, знање енглеског језика и да је стручно оспособљен из области информационих и комуникационих технологија.

Број извршилаца: 1

Б) ОДСЕК ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

Радно место 7: Шеф Одсека

Опис послова:

Организује, обједињава и усмерава рад у одсеку, обезбеђује благовремено, законито и правилно обављање послова из делокруга одсека, распоређује послове на непосредне извршиоце и пружа потребну стручну помоћ, прати законске прописе из делокруга одсека, прати развој и даје предлоге за предузимање мера у области јавних служби, обавља и друге послове по налогу секретара секретаријата.

Посебни услови:VI степен школске спреме (правног, економског или другог друштвеног смера), најмање две године радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару.

Број извршилаца: 1

Радно место 8: Послови примарне здравствене и социјалне заштите

Опис послова:

проучава стање у области примарне здравствене и социјалне заштите;

врши праћење података у овоим областима, прикупља и анализира добијене податке и у виду извештаја или информација доставља надлежним органима, сарађује са центром за социјални рад и обавља и друге послове по налогу шефа одсека и секретара секретаријата.

Посебни услови: VII степен (друштвеног смера), најмање једна година радног искуства и положен стручни испит за рад у органима државне управе.

Број извршилаца: 1

Радно место 9: Послови дечијег додатка и породиљских права

Опис послова:

Води управни поступак по захтевима за остварење права на додатак за децу и породиљска права, усклађује права у овој области, обрачунава накнаду предшколској установи, води евиденцију потребну за статистику и издаје уверења, и обавља и друге послове по налогу шефа одсека и секретара секретаријата.

Посебни услови: VI степен школске спреме друштвеног смера, најмање једна година радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару.

Број извршилаца: 2

Радно место 10: Послови рачуноводства дечијег додатка и породиљских права

Опис послова:

Обавља послове књижења исплата корисницима дечијих додатака, обавља књижења и врши исплату материјалног додатка, породиљског боловања из радног односа, боловања за мајке избеглице и кориснике борачко-инвалидске заштите, издаје разна уверења и потврде из службених евиденција и обавља и друге послове по налогу шефа одсека и секретара секретаријата.

Посебни услови: IV степен школске спреме (економског смера), најмање једна година радног искуства и положен стручни испит за рад у органима државне управе.

Број извршилаца: 1

Радно место 11: Послови борачко-инвалидске заштите

Опис послова:

Води управни поступак по захтевима или по службеној дужности на остваривању свих права бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица и обавља и друге послове по налогу шефа одсека и секретара секретаријата.

Посебни услови: VI степен школске спреме (друштвеног смера), најмање једна година радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару.

Број извршилаца: 1

III СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Радно место 1: Секретар Секретаријата

Опис послова:

 • руководи и координира радом Секретаријата;
 • одговоран је за законитост, правилан и благовремен рад Секретаријата;
 • одговоран је за односе радника према грађанима и за правилност датих упутстава запосленима, за вршење послова и за благовремено и квалитетно обављање послова;
 • даје стручна упутства за спровођење општих аката Скупштине општине и председника Општине;
 • стара се о пуној запослености и стручном оспособљавању запослених;
 • стара се о правилном коришћењу средстава за рад;
 • доноси и потписује акта из делоктуга секретаријата;
 • подноси извештај о раду Секретаријата и
 • обавља и друге послове у вези рада Секретаријата по налогу начелника Општинске управе.

Посебни услови: VII степен школске спреме грађевинског, архитектонског, најмање 3 године искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе.

Број извршилаца: 1

Радно место 2: Послови грађевинарства

Опис послова:

Води управни поступак из области грађевинарства, предузима потребне радње у складу са одредбама ЗУП-а, закона и других прописа из области грађевинарства, решава по захтевима странака у поступку издавања грађевинске дозволе за изградњу, као и за легализацију, прегледа техничку документацију у поступку издавања одобрења за изградњу, организује рад комисије за технички преглед изграђених објеката и припрема – издаје решења о употреби изграђених објеката, издаје пријаву за грађевинске радове, учествује у припремању одлука из области грађевинарства које доноси Скупштина општине, води евиденцију издатих грађевинских дозвола за грађење и употребних дозвола, обавља и друге послове по налогу секретара Секретаријата.

Посебни услови: VII степен школске спреме, најмање једна година радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе, познавање рада на рачунару.

Број извршилаца: 1

Радно место 3: Грађевинско-комунални послови

Опис послова:

Води управни поступак и предузима потребне радње из ових области, води управни поступак легализације, обавља прикупљање података на терену (води записник), води евиднецију издатих уговора, као и обнову уговора за привремене објекте на јавној површини.

Посебни услови: VI степен, најмање једна година радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару.

Број извршилаца: 1

Радно место 4: Послови заштите животне средине и саобраћаја

Опис послова:

Врши припреме и потребне радње за доношење и спровођење планске документације, води регистар и архивирање планова, обавља рад са Агенцијом за просторно планирање, води управни поступак, стара се о еколошкој едукацији, сарађује са организацијама – субјектима на заштити животне средине, стара се и обавља послове у вези пошумљавања, озелењавања и одржавања зелених површина, стара се и обавља послове у вези заштите вода, земљишта и ваздуха од штетних материја, води катастар загађивача, предлаже заштиту и води евиденцију природних и радом створених вредности животне средине, уређује организацију и начин обављања јавног превоза путника на територији општине и ауто такси превоза, одређује стајалишта која могу да се користе у линијском превозу путника, врши тешничко регулисање саобраћаја на локалним путевима и улицама у насељеним местима, утврђује критеријуме за категоризацију општинских путева и улица, врши преглед техничке документације о постављању саобраћајних знакова, оверава техничку документацију одржавања и реконструкције општинских путева или улица у насељу пре почетка извођења радова и издавање акта о пријему радова, обавља и друге послове у складу за законом и другим прописима по налогу секретара.

Посебни услови: VII степен школске спреме, најмање једна година радног искуства и положен стручни испит за рад у органима државне управе, познавање рада на рачунару.

Број извршилаца: 1

Радно место 5: Послови просторног и урбанистичког планирања

Опис послова:

Води управни поступак и предузима потребне радње из области урбанизма, издаје информацију о локацији, доноси решење о локацијској дозволи, као и решења за које није потребно издавање грађевинске дозволе, прикупља податке на терену за легализацију и редовну изградњу, учествује у изради и припремању одлука и других аката из области урбанизма које доноси општинско Веће и Скупштина општине, обавља и друге послове у складу за законом и другим прописима по налогу секретара.

Посебни услови: VI степен школске спреме грађевинске струке, најмање једна година радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе, познавање рада на рачунару.

Број извршилаца:1

Радно место 6: Стамбено-комунални послови

Опис послова:

Врши припреме и потребне радње за доношење појединих програма и одлука из комуналних области, као и из урбанизма и становања, води евиденцију улица са ситуацијом на терену, даје потребна обавештења и врши увид у евиденцији о издатим дозволама, доноси решења о заузећу јавне површине за привремено одлагање грађевинског материјала, обавља и друге послове по налогу секретара.

Посебни услови: IV степен школске спреме, грађевинске или архитектонске струке, најмање једна година радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе, познавање рада на рачунару.

Број извршилаца:1

Радно место 7: Послови администрације и дактилографски послови

Опис послова:

Води евиденцију издатих одобрења за изградњу употребних дозвола и стално врши ажурирање података, обавља све дактилографске послове евидентира пошту за потребе Секретаријата, води евиденцију о присутности радника на раду, коришћењу годишњег одмора, одсуствовања и друго, води евиденцију о грађевиском земљишту, обавља и друге послове по налогу секретара.

Посебни услови: IV степен школске спреме економског смера, најмање једна година радног искуства, положен дактилографски курс и положен стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару.

Број извршилаца: 1

IV СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Радно место 1: Секретар Секретаријата

Опис послова:

 • руководи и координира радом Секретаријата;
 • одговоран је за законитост, правилан и благовремен рад Секретаријата;
 • одговоран је за односе радника према грађанима и за правилност датих упутстава запосленима, за вршење послова и за благовремено и квалитетно обављање послова;
 • даје стручна упутства за спровођење општих аката Скупштине општине и председника Општине;
 • стара се о пуној запослености и стручном оспособљавању запослених;
 • доноси и потписује акта из делоктуга секретаријата;
 • стара се о правилном коришћењу средстава за рад;
 • подноси извештај о раду Секретаријата и
 • обавља и друге послове у вези рада Секретаријата по налогу начелника Општинске управе.

Посебни услови: VII степен школске спреме (Правни факултет), најмање три године радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе.

Број извршилаца: 1

А) ОДСЕК УСЛУЖНИ ЦЕНТАР

Радно место 2: Шеф одсека

Опис послова:

Организује рад у одсеку и координира рад извршилаца, помаже секретару у изради аката из делокруга секретаријата, даје упутства за рад и пружа стручну помоћ запосленима у извршавању послова из делокруга одсека, обавља послове или врши послове у вези заштите радника на раду цивилне и противпожарне заштите, обавља послове у вези исплата по основу права борачко-инвалидске заштите, даје информације и упутства странкама у вези остваривања права из области борачко-инвалидке заштите и обавља друге послове по налогу секретара секретаријата.

Посебни услови: VII степен школске спреме друштвеног смера, најмање две године радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе, познавање рада на рачунару.

Број извршилаца: 1

Радно место 3: Послови писарнице

Опис послова:

Врши пријем, преглед и распоређивање поште кроз интерну доставну књигу, у складу са уредбом и упутством о канцеларијском пословању, врши пријем поднесака странака, пружа им помоћ приликом попуњавања образаца или састављања поднесака, даје информације и обавештења странкама у вези остваривања права, врши евидентирања аката електронској форми и картицама, води евиденцију кретања предмета по ЗУП-у у електронској форми, припрема податке за састављање периодичних и годишњих извештаја о кретању предмета по ЗУП-у и других предмета евидентираних у картицама, води књигу поште која не пролази кроз основну евиденцију, води интерне доставне књиге, води књиге рачуна, врши пријем враћених и решених предмета, обавља и друге послове по налогу шефа одсека и секретара секретаријата.

Посебни услови: IV степен школске спреме друштвеног смера, најмање једна година радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару.

Број извршилаца: 1

Радно место 4: Послови архиве

Опис послова:

Води роковник предмета и архивску књигу, обавља послове евидентирања, класификације материјала – предмета Општинске управе, врши задуживање предмета – аката и архивирања, чува архивске предмете, врши одабирање и излучивања архивске грађе, све послове за које постоји одговарајући софтвер, води у електронској форми, обавља и друге послове по налогу шефа одсека и секретара секретаријата.

Посебни услови: IV степен школске спреме, најмање једна година радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару.

Број извршилаца: 1

Радно место 5: Послови бирачког списка

Опис послова:

Води општински бирачки списак, води дупликате матичних књига, врши оверу потписа, рукописа и преписа, води управни поступак у предметима грађанских стања, издаје уверења и изводе о подацима из матичних књига, обавља и друге послове по налогу шефа одсека и секретара секретаријата.

Посебни услови: VI степен школске спреме (правног или економског смера), најмање једна година радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе, познавање рада на рачунару.

Број извршилаца: 1

Радно место 6: Послови јавних служби

Опис послова:

Прати остваривање програмских активности у култури и физичкој култури, припрема анализе, извештаје и друге стручне материјале, учествује у изради предлога потребних буџетских средстава за култру и спорт као и критеријуме за расподелу средстава, прати резултате активности у култури и физичкој култури, даје потребна упутсва и информације странкама из ових области, обавља и друге послове по налогу шефа одсека и секретара секретаријата.

Посебни услови: IV степен школске спреме друштвеног смера, најмање једна година радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе, познавање рада на рачунару.

Број извршилаца: 1

Радно место 7: Послови у вези образовања и информисања грађана

Опис послова:

Проучава стање у области предшколског, основног и средњег образовања, води евиденцију о броју ученика и одељења, наставног и осталог особља, води евиденције о путним трошковима радника и ученика, припрема програме, извештаје и информације, обавља послове везане за ученички и студентски стандард, даје опште информације о функционисању и раду општинске управе, јавних предузећа и установа, обавља и друге послове по налогу шефа одсека и секретара секретаријата.

Посебни услови: VI степен школске спреме правне или економске струке, најмање једна година радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе, познавање рада на рачунару.

Број извршилаца: 1

Радно место 8: Послови информисања из области урбанизма, грађевинарства, заштите животне средине и стамбено-комуналних послова

Опис послова:

Даје упутства, информације странкама из свог делокруга рада, обезбеђује и даје странкама типске обрасце из ових области, помаже странкама у попуњавању прописаних образаца, обавља и друге послове по налогу шефа одсека и секретара секретаријата.

Посебни услови: IV степен школске спреме друштвеног смера, најмање једна година радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе, познавање рада на рачунару.

Број извршилаца: 1

Радно место 9: Послови предузетништва

Опис послова:

Врши пријем документације за регистрацију привредних субјеката и исту прослеђује Агенцији за привредне регистре, врши достављање аката Агенције подносиоцима регистрационих пријава, обавља и друге послове канцеларије за регистрацију, води потребне евиденције из области приватног предузетништва и издаје уерења на основу евиденције која се води, даје странкама објашњења и упутства везана за поступак регистрације привредних субјеката, обавља и друге послове по налогу шефа одсека и секретара секретаријата.

Посебни услови: IV степен школске спреме, најмање једна година радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе, познавање рада на рачунару.

Број извршилаца: 1

Б) ОДСЕК ЗА УПРАВУ, ГРАЂАНСКА СТАЊА И ИМОВИНСКЕ ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Радно место 10: Шеф одсека

Опис послова:

Организује рад у одсеку и координира рад извршилаца, помаже секретару у изради аката из делокруга секретаријата, даје упутства за рад и пружа стручну помоћ запосленима у извршавању послова из делокруга одсека, обавља послове или врши послове у вези заштите радника, решава о управним стварима поводом непокретности и других(експропријације, промет грађевинског земљишта и пословног простора) имовинских односа, израђује нацрте, предлоге општих аката из делокруга одсека и обавља друге послове по налогу секретара секретаријата.

Посебни услови: VII степен школске спреме правног смера, најмање две године радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе, познавање рада на рачунару.

Број извршилаца: 1

Радно место 11: Послови радних односа

Опис послова:

Обавља све послове из области радних односа за органе општине, води потребну евиденцију из области радних односа и израђује решења о пријему у радни однос, распоређивање радника, о годишњем одмору и платама запослених, издаје радне књижице и уписује податке о стеченој стручној спреми, одговаран је за чување персоналне документације радника и општих аката, оверава уговоре о раду између послодавца и радника који раде ван пословног простора, спроводи поступак оглашавања слободних радних места, обавља и друге послове по налогу шефа одсека и секретара секретаријата.

Посебни услови: VI степен школске спреме правног, најмање једна година радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе, познавање рада на рачунару.

Број извршилаца: 1

Радно место 12: Послови грађанских стања - Алибунар

Опис послова:

Води управни поступак у предметима грађанских стања, води матичне књиге и обавља чин венчања, издаје уверења о подацима из матичних књига држављана и других евиденција које води, издаје изводе из матичних књига, врши оверу података за издавање личне карте, обавља и друге послове по налогу шефа одсека и секретара секретаријата.

Посебни услови: VI степен школске спреме правног смера, најмање једна година радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе, познавање рада на рачунару.                                                       

Број извршилаца: 1

Радно место 13: Шеф Месне канцеларије и матичар у Банатском Карловцу и Владимировцу

Опис послова:

Води управни поступак у предметима грађанских стања, обавља послове пријема и завођења поште у скраћени деловодник, обавља чин венчања, обавља послове отпремања поште, врши архивирање предмета и чување архивских предмета, врши оверу потписа, преписа и рукописа, води матичне књиге и спроводи промене кроз исте, води дупликате матичних књига, води књигу држављана и издаје уверења из исте, води бирачки списак за насељено место и издаје уверења, води евиденцију о утрошку поштанских марака, доставља податке из матичних књига надлежним органима, издаје сточне пасоше, обавља и друге послове по налогу шефа одсека и секретара секретаријата.

Посебни услови: VI степен школске спреме друштвеног смера, најмање једна година радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе.

Број извршилаца: 2

Радно место 14: Шеф МК и матичар (Локве, Иланџа, Добрица, Селеуш, Николинци, Јаношик, Нови Козјак)

Опис послова:

Обавља послове пријема и завођења поште у скраћени деловодник, обавља чин венчања, обавља послове отпремања поште, врши архивирање предмета и чување архивских предмета, врши оверу потписа, преписа и рукописа, води матичне књиге и спроводи промене кроз исте, води дупликате матичних књига, води књигу држављана и издаје уверења из исте, води бирачки списак за насељено место и издаје уверења, води евиденцију о утрошку поштанских марака, доставља податке из матичних књига надлежним органима, издаје сточне пасоше, обавља и друге послове по налогу шефа одсека и секретара секретаријата.

Посебни услови: IV степен школске спреме друштвеног смера, најмање једна година радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе.

Број извршилаца: 7

В) ОДСЕК ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Радно место 15: Шеф Одсека

Опис послова:

Организује рад у одсеку и координира рад извршилаца, помаже секретару у изради аката из делокруга секретаријата, даје упутства за рад и пружа стручну помоћ запосленима у извршавању послова из делокруга одсека, израђује нацрте одлука и других аката које доноси Скупштина општине, општинско веће и председник општине, стара се о примени закона и других прописа који се односе на рад општинских органа, учествује у раду савета и комисија и других тела скупштине општине и општинског већа, врши и друге послове по налогу секретара секратарјата.

Посебни услови: VII степен школске спреме правног смера, најмање две године радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе.

Број извршилаца: 1

Радно место 16: Послови припремања седница

Опис послова:

Стара се о припремању седница Скупштине општине, општинског већа и њихових радних тела, стара се о благовременом достављању материјала за седнице, води записник на седницама Скупштине општине, општинског већа и њених радних тела и стара се о редакцији записника, стара се о благовременом достављању одлука и других аката Скупштине општине, општинског већа и њених радних тела , стара се о чувању материјала и документације везане за рад Скупштине општине, општинског већа и њених радних тела, обавља и друге послове по налогу шефа одсека и секретара секретаријата.

Посебни услови: VI степен стручне спреме друштвеног смера, најмање једна година радног искуства и положен стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару.

Број извршилаца: 1

Радно место 17: Преводилац за румунски језик

Опис послова:

Врши превод текста са румунског језика на српски језик и са српског језика на румунски језик, врши превођење у комуникацији са странкама, врши друге послове за потребе превођења.

Посебни услови: VI степен стручне спреме и најмање једна година радног искуства.

Број извршилаца: 1

Радно место 18: Преводилац за словачки језик

Опис послова:

Врши превод текста са словачког језика на српски језик и са српског језика на словачки језик, врши превођење у комуникацији са странкама, врши друге послове за потребе превођења.

Посебни услови: VI степен стручне спреме и најмање једна година радног искуства.

Број извршилаца:1

Радно место 19: Дактилограф за румунски језик

Опис послова:

Обавља дактилографске послове – куцање текста на румунском језику, обавља послове куцања текста по преводима, врши друге послове по налогу секретара секретаријата.

Посебни услови: IV степен стучне спреме, дактилограф Б класе са познавањем румунског језика и најмање шест месеци радног искуства.

Број извршилаца: 1

Радно место 20: Дактилограф за словачки језик

Опис послова:

Обавља дактилографске послове – куцање текста на словачком језику, обавља послове куцања текста по преводима, врши друге послове по налогу секретара Скупштине

Посебни услови: IV степен стучне спреме, дактилограф Б класе са познавањем словачког језика и најмање шест месеци радног искуства.

Број извршилаца: 1

Радно место 21: Односи са јавношћу (ПР)

Опис послова:

Обавља послове комуникације са јавношћу путем медија или на други начин из делокруга рада председника Општине, председника Скупштине општине и других општинских органа, организује и припрема саопштења за штампу и конференције за новинаре, води прописане евиденције, обавља и друге послове по налогу шефа одсека и секретара секретаријата.

Посебни услови: IV степен школске спреме друштвеног смера, најмање једна година радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару..

Број извршилаца: 1

Радно место 22: Технички секретар у пријемној канцеларији председника општине и инокоресподент

Опис послова:

Врши пријем странака код председника општине, врши пријем аката упућених председнику општине, обавља послове инокоресподентa, обавља послове по налогу председника општине и секретара секратаријата.

Посебни услови: IV степен, знање енглеског и немачког језика нивоа Б1, најмање једна година радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару.

Број извршилаца: 1

Радно место 23: Технички секретар у пријемној канцеларији председника Скупштине општине

Опис послова:

Врши пријем странака код председника Скупштине општине, врши пријем аката упућених председнику Скупштине општине, обавља послове инокоресподентa, обавља послове по налогу председника Скупштине општине и секретара секратаријата.

Посебни услови: II степен-дактилограф IА класе, најмање једна година радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару.

Број извршилаца: 1

Радно место 24: Новинар

Опис послова:

Извршава новинарске задатке на терену и у редакцији у складу са планом рубрика и написа за сваки појединачни број листа, односно публикације, редовно обезбеђује рубрике за које је задужен, редигује, лекторише, проверава поузданост, истинитост, објективност написа спољних сарадника у оквиру области и рубрика за које је задужен, прекуцава и самостално куца написе који су редиговани, лекторисани или самостално урађени, подстиче и развија сарадњу са спољним сарадницима у циљу обезбеђења актуелних и квалитетних прилога, према потреби, обавља фотографска снимања догађаја и лица, обавља уредничке послове према датим задацима, обавља и друге послове по налогу шефа одсека и секретара секретаријата.

Посебни услови: најмање IV степен стручне спреме друштвеног смера и најмање годину дана радног искуства

Број извршилаца: 2

Радно место 25: Возач председника Општине

Опис послова:

Вози службени аутомобил за потребе председника Општине, стара се о техничкој исправности службеног аутомобила, стара се о правилном коришћењу службеног аутомобила, обавља и друге послове по налогу председника општине и секретара секретаријата.

Посебни услови: III степен стручне спреме или КВ радник и положен возачки испит за возило Б категорије, најмање шест месеци радног искуства.

Број извршилаца: 1

Радно место 26: Возач председника Скупштине општине и економ

Опис послова:

Вози службени аутомобил за потребе председника Скупштине општине, стара се о техничкој исправности службеног аутомобила, стара се о правилном коришћењу службеног аутомобила, врши набавку основних средстава, ситног инвентара, канцеларијског материјала, репрезентације, средстава за одржава хигијене и ХТЗ опреме, води евиденцију о набавкама, обавља и друге послове по налогу Председника скупштине, шефа одсека и секретара секретаријата.

Посебни услови: IV степен стручне спреме, положен возачки испит за возило Б категорије, најмање једна година радног искуства.

Број извршилаца: 1

Радно место 27: Возач

Опис послова:

Стара се о техничкој исправности службеног аутомобила, стара се о правилном коришћењу службеног аутомобила, обавља послове превоза путничким аутомобилом за потребе општинских органа, води рачуна о року важења саобраћајних дозвола и других исправа, обавља и друге послове по налогу шефа одсека и секретара секретаријата.

Посебни услови: IV степен стручне спреме, ВКВ возач, положен возачки испит за возило Б категорије, најмање шест месеци радног искуства

Број извршилаца: 1

Радно место 28: Домар

Опис послова:

Стара се о одржавању зграде и канцеларијског намештаја, стара се о одржавању чистоће у дворишту и испред зграде, обавештава секретара и начелника о насталим кваровима које није у стању сам да отклони, обавља и друге послове по налогу шефа одсека и секретара секретаријата.

Посебни услови: III степен школске спреме или КВ радник, најмање шест месеци радног искуства.

Број извршилаца: 1

Радно место 29: Портир

Опис послова:

Врши надзор уласка и изласка из зграде, као и евидентирање истих, врши евидентирање уласка и изласка запослених, води евиденцију о присутности радника у току месеца на послу, врши отварање и затварање улазних врата, одговоран је за безбедност зграде, обавља и друге послове по налогу шефа одсека и секретара секретаријата.

Посебни услови: IV степен школске спреме или КВ радник, најмање шест месеци радног искуства

Број извршилаца: 1

Радно место 30: Достављач – Банатски Карловац

Опис послова:

Обавља све послове и доставља писмена (позиви, решења) која се упућују преко Месне канцеларије Банатски Карловац, обавља и друге послове по налогу шефа МК, шефа одсека и секретара секретаријата.

Посебни услови: II степен школске спреме – основна школа, најмање шест месеци радног искуства.

Број извршилаца: 1

Радно место 31: Достављач - чистач (Владимировац, Иланџа, Локве, Николиници, Селеуш, Добрица, Јаношик)

Опис послова:

Обавља све послове који се односе на достављање писмена (позиви, решења и др.) која се упућују путем Месне канцеларије, одржава хигијену у радним просторијама, одржава чистоћу испред зграде Месне канцеларије, обавља и друге послове по налогу шефа МК, шефа одсека и секретара секретаријата.

Посебни услови: II степен школске спреме – основна школа, најмање шест месеци радног искуства

Број извршилаца: 7

Радно место 32: Чистач у згради општине (Трг слободе 4 и 15)

Опис послова:

Стара се о одржавању чистоће, хигијене у згради општине (Трг слободе 4 и 15),

води бригу о инвентару у згради и о зеленим површинама око зграде, обавља и друге послове по налогу, шефа одсека и секретара секретаријата.

Посебни услови: II степен школске спреме (основна школа), најмање шест месеци радног искуства.

Број извршилаца: 4

V СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Радно место 1: Секретар Секретаријата

Опис послова:

 • руководи и координира радом Секретаријата;
 • одговоран је за законитост, правилан и благовремен рад Секретаријата;
 • одговоран је за односе радника према грађанима и за правилност датих упутстава запосленима, за вршење послова и за благовремено и квалитетно обављање послова;
 • даје стручна упутства за спровођење општих аката Скупштине општине и председника Општине;
 • стара се о пуној запослености и стручном оспособљавању запослених;
 • доноси и потписује акта из делоктуга секретаријата;
 • стара се о правилном коришћењу средстава за рад;
 • подноси извештај о раду Секретаријата и
 • обавља и друге послове у вези рада Секретаријата по налогу начелника Општинске управе.

Посебни услови: VII степен школске спреме друштвеног смера, најмање три године радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе.

Број извршилаца: 1

Радно место 2: Грађевински инспектор

Опис послова:

Врши надзор над применом Закона из области грађевине и општинских одлука из ове области, врши контролу над изградњом објеката физичких и правних лица, врши надзор над одржавањем и коришћењем грађевинских објеката и надзор над одржавањем стамбених зграда са грађевинског аспекта, налаже рушење грађевинских објеката изграђених супротно закону, води управни поступак, подноси кривичне пријаве, пријаве за привредни преступ, захтев за покретање прекршајног поступка и обавља друге послове по налогу секретара секретаријата.

Посебни услови: VI степен школске спреме грађевинског или архитектонског смера, најмање три радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе, познавање рада на рачунару.

Број извршилаца: 1

Радно место 3: Инспектор за комуналне послове

Опис послова:

Комунални инспектор врши послове надзора над спровођењем закона и других прописа из комуналне области, обавља послове на одржавању чистоће у насељеним местима, одржавању и заштити зелених површина, одржавању и коришћењу комуналних објеката, контролу извођења радова на јавним површинама, контролу заузећа јавних површина, контролу над одржавањем стамбених зграда и контролу поштовања радног времена, предузима мере прописане законом и општинским одлукама и обавља послове по налогу секретара секретаријата.

Посебни услови: VI степен степен школске спреме, најмање три године радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе, познавање рада на рачунару.

Број извршилаца: 2

Радно место 4: Саобраћајно-комунални инспектор

Опис послова:

Врши послове надзора над спровођењем прописа у вези превоза у друмском саобраћају и то: ванлинијаког превоза путника, ванлинијског и линијског превоза ствари, превоза за сопствене потребе лица и ствари и ауто такси превоза. Инспектор врши послове надзора над спровођењем закона и других прописа из комуналне области, обавља послове на одржавању чистоће у насељеним местима, одржавању и заштити зелених површина, одржавању и коришћењу комуналних објеката, контролу извођења радова на јавним површинама, контролу заузећа јавних површина, контролу над одржавањем стамбених зграда и контролу поштовања радног времена, предузима мере прописане законом и општинским одлукама и обавља послове по налогу секретара секретаријата.

Посебни услови: VI степен школске спреме собраћајне или машиснке струке, најмање три године радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе, познавање рада на рачунару.

Број извршилаца: 1

Радно место 5: Просветни инспектор

Опис послова:

Контролише поступање школе у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката, врши увид у наменско коришћшење средстава којима располаже школа, врши преглед школе у поступку утврђивања испуњености услова за почетак рада и обављање делатности, предузима мере ради остваривања права и обавеза ученика, родитеља, наставника, односно сарадника и директора, контролише испуњеност услова за превремени упис деце и поништава упис ученика у школу ако је обављен супротно закону, забрањује спровођење радњи у школи које су супротне закону, контролише испуњеност прописаних услова за спровођење испита, решењем наређује отклањање неправилности и недостатака у одређеном року, решењем наређује извршавање прописане мере која није извршена, подноси пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ, односно захтев за покретање прекршајног поступка, обавештава други орган ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај орган надлежан, обавља и друге послове у складу са законом по налогу секретара секретаријата.

Посебни услови:

 1. Дипломирани правник са положеним стручним испитом за рад у органима државне управе или за секретара установе и најмање три године радног стажа у државним органима јединице локалне самоуправе на послове на пословима образовања и васпитања.
 2. Лице са високим образовањем, положеним стручним испитом у области образовања, односно лиценцом за наставника, васпитача или стручног сарадника, са најмање пет година радног стажа у области образовања и васпитања, као и стручним испитом за рад у органима државне управе.

Број извршилаца: 1

Радно место 6: Инспектор заштите животне средине

Опис послова:

Врши инспекцијски надзор над применом мера заштите ваздуха, надзор над применом мера заштите од буке у стамбеним, комуналним и другим објектима и зонама за становање, одмор и рекреацију, предлаже и предузима одговарајуће мере, обезбеђује систематко мерење буке, предузима мере у циљу заштите од отпадних и опасних материја, контролише пројектну документацију у делу мера заштите животне средине за објекте мале привреде и доноси решење о испуњености услова, учествује у изради планова мера заштите животне средине, припрема годишње извештаје, прати граничне вредности емисије за поједине штетне и опасне материје у случајевима утврђеним законом, учествује у прегледу пословног простора који својом делатношћу могу да угрозе животну средину, учествује у изради извештаја и стручних анализа, врши надзор над скупљањем, превозом, прерадом и одлагањем комуналног отпада, врши надзор о држању животиња на фармама, врши надзор над објектима који су стављени под заштиту на територији општине и обавља друге послове по налогу секретара секретаријата.

Посебни услови: VII степен школске спреме техничког или природног смера, најмање три године радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе, познавање рада на рачунару.

Број извршилаца: 1

VI ПОСТАВЉЕНА ЛИЦА

Радно место 1: Помоћник за економски развој

Опис послова: Помоћник за економски развој обавља послове у вези изградње и развоја привредих објеката, комуналне инфраструктуре, путне мреже, координирање у спровођењу стратегије развоја општине, праћење конкурса надлежних органа ради финaнсирања инвестиција и друге послове по налогу председника општине.

Посебни услови: IV степен школске спреме и најмање 5 године радног искуства.

Број извршилаца: 1

Члан 26.

Радници, достављачи – чистачи у насељеним местима Добрица, Нови Козјак, Јаношик, Иланџа, Селеуш и Николинци обављају послове и за месну заједницу.

Члан 27.

Измене и допуне овог Правилника вршиће се на начин и по поступку за његово доношење.

Члан 28.

Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на Огласној табли Општинске управе општине Алибунар и објавиће се на сајту општине Алибунар.

Члан 29.

Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи, Правилник o унутрашњој организацији и систаматизацији радних места Општинске управе општине Алибунар, број: 010-1/09-04 од 08.01.2009. године, 010-4/09-04 од 27.02.2009. године, 010-8/09-04 од 03.08.2009. године, 010-12/09-04 од 18.09.2009. године, 010-16/09-04 од 01.10.2009. године и 010-20/09-04 од 27.11.2009. године.

Број: 010-21/09-04, датум: 28.12.2009. године, измене и допуне број: 010-1/10-04 од 15.01.2010. и број: 010-3/10-04 од 30.03.2010. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

РАДНО ВРЕМЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР: 07-15 ЧАСОВА

ТЕЛЕФОНИ:
ЦЕНТРАЛА - 013/641-031
ПРЕДСЕНИК ОПШТИНЕ – 013/642- 105
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 013/641-173
ОПШТИНСКА УПРАВА – НАЧЕЛНИК 013/642-152
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Данијел Кишмартон

СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОЛСОВЕ

Секретаријат за општу управу и имовинско-правне послове обавља послове који се односе на: унапређење организације рада и модернизацију Оштинске управе; примену закона и других прописа у општем управном поступку; вођење регистра становника и општег бирачког списка; послове пријемне канцеларије, писарнице и архиве; оверу потписа, рукописа и преписа; издавање радних књижица и вођење регистра о радним књижицама; надзор над радом месних канцеларија; матичне књиге држављана; решавање у управним стварима ако прописима није одређено који је орган управе стварно надлежан за решавање у одређеној управној ствари; стручне послове за мировна већа; употребу грба и заставе општине.

Секретаријат обавља стручне послове који се односе на: радне односе; коришћење биротехничких и других средстава и опреме; коришћење и одржавање зграда и службених просторија; обезбеђење других услова рада Општинске управе и других органа; обезбеђење рационалног коришћења пословног простора; инвестиционо и текуће одржавање и обезбеђење пословних просторија.

Секретаријат обавља и имовинско-правне послове који се односе на: заштиту, очување и евиденцију непокретности над којима право коришћења има Општина; управљање и коришћење непокретности на којима право коришћења има Општина; промет земљишта и зграда; као и друге послове у складу са законом.

ПРЕГЛЕД ПРОПИСА КОЈЕ ПРИМЕЊУЈЕ У СВОМ РАДУ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ИМОВИНСКОПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

А. ИМОВИНСКОПРАВНА СЛУЖБА
извшиоци: Јон Скумпија, Цветана Радуловић-Кожокари, Сања Жебељан и Предраг Ковачев 
 • Закон о општем управном поступку (''Сл. лист СРЈ'' бр. 31/97, 33/01);
 • Закон о основама својинскоправнох односа (''Сл. лист СФРЈ'' бр. 6/80, ''Сл. лист СРЈ'' бр. 29/96 и ''Сл. гласник РС'' бр. 115/05 – др. закон);
 • Закон о облигационим односима (''Сл. лист СФРЈ'' бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, ''Сл. лист СРЈ'' бр. 31/93 и ''Сл. лист СЦГ'' бр. 1/03 – Уставна повеља);
 • Закон о парничном поступку (''Сл. гласник 125/04);
 • Закон о јавном правобранилаштву (''Сл. гласник РС'' бр. 43/91);
 • Закон о републичким административним таксама (''Сл. гласник РС'' бр. 43/03, 51/03 – исправка, 61/05 и 101/05 – др. закон);
 • Закон о средствима у својини Републике Србије (''Сл. гласник РС'' 53/95, 3/96 – исправка, 54/96, 32/97, 101/05 – др. закон);
 • Закон о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' бр. 47/03 и 34/06);
 • Закон о задругама ("Сл. лист СРЈ", бр. 41/96 и 12/98 и "Сл. гласник РС", бр. 101/2005 - др. закон и 34/2006);
 • Закон о пољопривредном земљишту (''Сл. гласник РС'' бр. 62/06);
 • Статут општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар'' бр. 1/06 – пречи-шћен текст);
 • Одлука о општинској управи (''Сл. лист општине Алибунар'' бр. 6/03, 10/03, 13/03).

Б. ПОСЛОВИ ГРАЂАНСКИХ СТАЊА

извршиоци: Еуфрозина Трифу, Мариора Чолока, Весна Томић, Радмила Лукић, Ана Пинтор, Веронка Хрћан, Ливиус Отонога, Илинка Стојановић и Славица Диклић

 • Конвенција о укидању потребе легализације страних јавних исправа;
 • Конвенција о издавању извесних извода из матичних књига намењених иностранству од 27.09.1956. године (Париска конвенција);
 • Конвенција о издавању извода из матичних књига на више језика од 08.09.1976.год. (Бечка конвенција);
 • билатерални уговори;
 • Закон о општем управном поступку (''Сл. лист СРЈ'' бр. 31/97, 33/01);
 • Породични закон (''Сл. гласник РС'' бр. 18/05);
 • Закон о држављанству Републике Србије (''Сл. гласник РС'' бр. 135/04, 20/07);
 • Закон о матичним књигама (''Сл. гласник СРС'' бр. 15/90, ''Сл. гласник РС'' бр. 57/03 и 101/05 – др. закон);
 • Закон о основним подацима за матичне књиге (''Сл. лист СФРЈ'' бр. 6/73, ''Сл. лист СЦГ'' бр. 1/03 – Уставна повеља);
 • Закон о јединственом матичном броју грађана (''Сл. гласник СРС'' бр. 53/78, 5/83, 24/85 i 6/89 и "Сл. гласник РС", br. 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - др. закон) ;
 • Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа (''Сл. гласник'' бр. 39/93);
 • Закон о легализацији исправа у међународном промету (''Сл. лист СФРЈ'' бр. 6/73 и ''Сл. лист СЦГ'' бр. 1/03 – Уставна повеља);
 • Закон о службеној употреби језика и писама (''Сл. гласник РС'' бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05 – др. закон);
 • Закон о ванпарничном поступку ("Сл. гласник СРС", бр. 25/82 и 48/88 и "Сл. гласник РС", бр. 46/95 - др. закон и 18/2005 - др. закон);
 • Закон о решавању сукоба закона о надлежности у статусним, породичним и наследним односима;
 • Закон о решавању сукоба закона са прописима других земаља у одређеним односима;
 • Закон о републичким административним таксама (''Сл. гласник РС'' бр. 43/03, 51/03 – исправка, 61/05 и 101/05 – др. закон);
 • Правилник о начину уписа чињенице држављанства у матичну књигу рође-них, обрасцима за вођење евиденција о решењима о стицању и престанку држављанства и обрасцима уверења о држављанству (''Сл. гласник РС'' 22/05, 84/05);
 • Правилник о раду матичара у поступку закључења брака
 • Правилник о издавању извода из матичних књига намењених иностранству (''Сл. лист СФРЈ'' бр. 55/91, ''Сл. лист СЦГ'' 1/03 – Уставна повеља);
 • Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига (''Сл. гласник СРС'' бр. 48/90 и ''Сл. гласник РС'' бр. 22/91);
 • Одлука о вишејезичним обрасцима извода из матичних књига и о начину уписа у исте.

В. ПОСЛОВИ РАДНИХ ОДНОСА

извршилац: Цветанка Радуловић

 • Закон о раду (''Сл. гласник РС'' бр. 24/05 и 61/05);
 • Закон о радним односима у државним органима (''Сл. гласник РС'' бр. 48/91, 66/91, 44/98 – др. закон, 49/99 – др. закон, 34/01 – др. закон ... 83/05 – исправка др. закона);
 • Закон о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 127/07);
 • Закон о јавним намештеницима и чиновницима;
 • Закон о државним службеницима (''Сл. гласник РС'' бр. 79/05, 81/05 – испр., 83/05 – испр., 64/07, 67/07);
 • Општи колективни уговор;
 • Посебни колективни уговор за државне органе;
 • Правилник о радној књижици (''Сл. гласник РС'' бр. 17/97);
 • Одлука о општинској управи општине Алибунар;
 • Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији Општинске управе општине Алибунар;
 • Правилник о платама, накнадама и другим примањима у Општинској управи Алибунар;
 • Одлука о поступању матичара у поступку склапања брака и накнадама (''Сл. лист општине Алибунар'' бр. 10/05);
 • Одлука о радним односима (''Сл. лист општине Алибунар'' бр. 5/92, 2/97).

УСЛУЖНИ ЦЕНТАР

Услужни центар се налази у предњем, десњном делу зграде општинске управе. Послови у оквиру услужног центра су подењени по областима из надлежности општинске управе. Послове за сваку област обавља по један радник. У овом делу се подносе све врсте захтева који се усмеравају на решавање код надлежних секретаријата и референата.

У оквиру услужног центра ради сваким радним даном шалтер Привредне банке СД Панчево.

Г. ПОСЛОВИ ПИСАРНИЦЕ И АРХИВЕ

извршиоци: Вера Церога, Даниел Пинку и Милан Ћурувија

Врши пријем, преглед и распоређивање поште кроз интерну доставну књигу, у складу са уредбом и упутством о канцеларијском пословању, врши пријем поднесака странака, пружа им помоћ приликом попуњавања образаца или састављања поднесака, даје информације и обавештења странкама у вези остваривања права, врши евидентирања аката електронској форми и картицама, води евиденцију кретања предмета по ЗУП-у у електронској форми, припрема податке за састављање периодичних и годишњих извештаја о кретању предмета по ЗУП-у и других предмета евидентираних у картицама, води књигу поште која не пролази кроз основну евиденцију, води интерне доставне књиге, води књиге рачуна, врши пријем враћених и решених предмета, обавља и друге послове по налогу шефа одсека и секретара секретаријата

Води роковник предмета и архивску књигу, обавља послове евидентирања, класификације материјала – предмета Општинске управе, врши задуживање предмета – аката и архивирања, чува архивске предмете, врши одабирање и излучивања архивске грађе, све послове за које постоји одговарајући софтвер, води у електронској форми, обавља и друге послове по налогу шефа одсека и секретара секретаријата.

ПРОПИСИ КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ

 • Закон о општем управном поступку;
 • Закон о републичким административним таксама;
 • Закон о културним добрима (''Сл. гласник РС'' бр. 71/94);
 • Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе (''Сл. гласник РС'' бр. 80/92);
 • Уредба о категоријама регистратурског материјала са роковима чувања (''Сл. гласник РС'' бр. 44/93);
 • Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе (''Сл. гласник РС'' бр. 10/93, 14/93 – испр.);
 • Упутство о начину вођења и коришћења архивске књиге;
 • Упутство о поступку одабирања архивске грађе, излучивању безвредног реги-стратурског материјала и о начину примопредаје архивске грађе;
 • Правилник о начину вођења евиденције регистратурског материјала који ужива претходну заштиту,
 • Правилник о начину вођења евиденције регистратурског материјала, његовог чувања, класификације и архивирања (''Сл. лист АПВ'' бр. 15/04).

Д. ПОСЛОВИ БИРАЧКОГ СПИСКА

извршилац: Елеонора Антешевић

Води општински бирачки списак, води дупликате матичних књига, врши оверу потписа, рукописа и преписа, води управни поступак у предметима грађанских стања, издаје уверења и изводе о подацима из матичних књига, обавља и друге послове по налогу шефа одсека и секретара секретаријата.

ЗАКОНИ КОЈИ СЕ ПРИМЕЊЕЕУЈУ

 • Закон о избору народних посланика (''Сл. гласник РС'' бр. 35/2000, 57/03 – одлука УСРС, 72/03 – др. закон, 75/03 – испр. др. закона, 18/04, 101/05 – др. закон, 85/05 – др. закон);
 • Упутство о облику и начину вођења уписника и о начину оверавања потписа, рукописа и преписа (''Сл. гласник РС'' бр. 74/93);
 • Упутство о начину ажурирања бирачких спискова (''Сл. гласник РС'' бр. 42/2000 и 118/04).

Ђ. ПОСЛОВИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ И ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ

извршилац: Снежана Степановић

Врши се исплата борачо-инвалидских накнада по оствареним правима грађана

ПРОПИСИ КОЈИ СЕ ПРИМЕЊЕЕУЈУ

 • Закон о општем управном поступку;
 • Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник СРС", бр. 37/88 и "Сл. гласник РС", бр. 53/93, 67/93, 48/94 и 101/2005 - др. закон);
 • Закон о безбедности и здрављу на раду (''Сл. гласник РС'' бр. 101/05);
 • Закон о одбрани ("Сл. гласник РС", бр. 45/91, 58/91-испр., 53/93, 67/93 и 48/94);
 • Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца (''Сл. лист СРЈ'' бр. 24/98, 29/98 – испр., 25/2000 – одлука СУС и ''Сл. гласник РС'' бр. 101/05 – др. закон).

ПОСЛОВИ ЈАВНИХ СЛУЖБИ

Прати остваривање програмских активности у култури и физичкој култури, припрема анализе, извештаје и друге стручне материјале, учествује у изради предлога потребних буџетских средстава за култру и спорт као и критеријуме за расподелу средстава, прати резултате активности у култури и физичкој култури, даје потребна упутсва и информације странкама из ових области, обавља и друге послове по налогу шефа одсека и секретара секретаријата.

ПОСЛОВИ У ВЕЗИ ОБРАЗОВАЊА И ИНФОРМИСАЊА ГРАЂАНА

Проучава стање у области предшколског, основног и средњег образовања, води евиденцију о броју ученика и одељења, наставног и осталог особља, води евиденције о путним трошковима радника и ученика, припрема програме, извештаје и информације, обавља послове везане за ученички и студентски стандард, даје опште информације о функционисању и раду општинске управе, јавних предузећа и установа, обавља и друге послове по налогу шефа одсека и секретара секретаријата.

ПОСЛОВИ ИНФОРМИСАЊА ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА ГРАЂЕВИНАРСТВА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНИХ ПОСЛОВА

Даје упутства, информације странкама из свог делокруга рада, обезбеђује и даје странкама типске обрасце из ових области, помаже странкама у попуњавању прописаних образаца, обавља и друге послове по налогу шефа одсека и секретара секретаријата.

ПОСЛОВИ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Врши пријем документације за регистрацију привредних субјеката и исту прослеђује Агенцији за привредне регистре, врши достављање аката Агенције подносиоцима регистрационих пријава, обавља и друге послове канцеларије за регистрацију, води потребне евиденције из области приватног предузетништва и издаје уерења на основу евиденције која се води, даје странкама објашњења и упутства везана за поступак регистрације привредних субјеката, обавља и друге послове по налогу шефа одсека и секретара секретаријата.

У овом делу се примењеују прописи из делокруга надлежних секретаријата.

Обрадио:
Предраг Ковачев
С Е К Р Е Т А Р
Јон Скумпија

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81