gore

  • Baner Optina Alibunar

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАВАЊУ 2. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Дана 07.10.2020.г. Општинско веће општине Алибунар одржало је своју 2. седницу. Седници је председавала Зорана Братић, председница Општине.

На дневном реду ове седнице размотрено је и усвојено више аката.

Донет је Пословник Општинског већа општине Алибунар. Пословником су систематично уређена питања организације и рада Општинског већа општине Алибунар, права и дужности чланова Општинског већа и друга питања од значаја за рад Општинског већа

 

На иницијативу Одељења за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе, Општинско веће је утврдило предлог Одлуке о правцу пружања државних путева који пролазе кроз насеља на територији Општине Алибунар. Закон о безбедности саобраћаја на путевима налаже обавезу јединица локалне самоуправе да за улице у насељима кроз које пролазе државни путеви изради саобраћајне пројекте, што је Општина Алибунар и учинила. На основу ових пројеката формиран је предлог ове Одлуке, на који је пре разматрања и усвајања одлуке од стране Скупштине општине потребно прибавити сагласност министарства надлежног за послове саобраћаја.

На иницијативу исте организационе јединице Општинске управе, Општинско веће утврдило је предлог Одлуке о давању сагласности на инвестирање и извођење радова на непокретној имовини у својини Општине Алибунар. Предложеном одлуком, известиторима изградње ветропарка, предузећима ''ВЕТРОЕЛЕКТРАНА БАНАТ'' д.о.о. и ''ВЕТРОЕЛЕКТРАНА БАНАТ-3'' д.о.о. из Алибунара, даје се сагласност да за потребе изградње прикључно-разводних постројења 400 kV Владимировац 2 и Владимировац 3 (трафостаница 400/100 kV), у циљу прикључења планирана два ветропарка на преносни електроенергетски систем Србије, врше инвестирање и извођење радова на изградњи, односно реконструкцији некатегорисаних путева који се налазе у својини Општине Алибунар, и то на следећим парцелама у катастарској општини Владимировац. Наиме, инвеститор ће финансирати ојачавање конструкције атарских путева каменим агрегатом, чиме се путна површина чини квалитетнијом, а што ће омогућити лакше кретање не само извођачима радова на изградњи ветропаркова, већ и пољопривредницима када користе своју пољопривредну механизацију.

На предлог Одељења за финансије Општинске управе, Општинско веће је донело сет аката, којима се врши прерасподела финансијских средстава у раније утврђеним оквирима општинског буџета, а за потребе сервисирања обавеза Општине као послодавца према запосленима.

Општинско веће је у складу са одговарајућим прописима укинуло следећа радна тела: Комисију за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године за Општину Алибунар, Комисију за разматрање захтева за накнаду штете грађанима насталу од уједа од стране напуштених животиња у Општини Алибунар и Комисију за процену пољске штете.

На предлог начелнице Општинске управе, Општинско веће је донело измену и допуну Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи. Ова измена извршена је у складу са Кадровским планом Општинске управе и Одлуком о максималном броју запослених за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе Општине Алибунар.

Донето је и Решење о оснивању Општинског савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији Општине Алибунар. На основу Закона о безбедности саобраћаја на путевима, Општинско веће као надлежни орган јединице локалне самоуправе, има обавезу да образује ово тело као тело за координацију, са трајним задатком подстицања, организовања и усклађивања послова безбедности саобраћаја на путевима из надлежности Општине. Општински савет непрекидно прати стање безбедности саобраћаја на путевима и на основу тога покреће иницијативе за предузимање одговарајућих мера и активности у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима и исте предлаже Општинском већу, а посебно иницијативе за доношење стратешких аката, програма и планова.

На предлог председнице Општине, Општинско веће донело је Решење о поништењу Закључка у вези потписивања Уговора о донацији и пратећој документацији за Пројекат ''У правцу паметнијег, одрживог и инклузивног управљања отпадом у Јужном Банату и Тимишу'' РОРС 400. Оцењено је да овај Закључак, који је од стране Општинског већа донет у јулу 2020.г., а након темељне анализе финансијских могућности Општине, као и сложене ситуације изазване проблемом пандемије изазване вирусом COVID-19, није могуће у овом тренутку извршити.

На самом крају, Општинско веће донело је и Решење о уступању права на привремено коришћење покретне ствари у јавној својини Општине Алибунар Туристичкој организацији општине Алибунар. Наиме, за потребе рада Туристичке организације, Општина ће уступити једно путничко возило. На основу овог Решења биће закључен уговор, којим ће бити утврђени сви битни детаљи везани за давање на коришћење возила.

.

Ознаке: opština alibunar, sednica skupštine opštine, predsednik opštine alibunar

Baner Pecat 211x81