gore

 • Baner Optina Alibunar

ИЗВЕШТАЈ СА 28. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

naslovnaДвадесет осма седница Скупштине општине Алибунар одржана је у четвртак 14. марта 2018. године у Великој сали Скупштине општине Алибунар, Трг слободе 15, Алибунар. Седницом је председавао председник Скупштине општине Алибунар Неђељко Коњокрад.

На овој седници Скупштина општине Алибунар донела је следеће одлуке:

 

 

На овој седници Скупштина општине Алибунар донела је следеће одлуке:

 1. Скупштина Општине Алибунар усвојила је Одлуку о промени Статута општине Алибунар чији је разлог доношења обавезност која је утврђена одредбом чл. 41 Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи, којим се утврђује обавеза и начин усклађивања статута јединица локалне самоуправе са одредбама овог закона.
 2. Скупштина Општине Алибунар усвојила је Одлуку о изменама и допунама Одлуке о комуналним делатностима на територији општине Алибунар. У тренутно важећој Одлуци о комуналним делатностима, опис радова на одржавању улица и путева не обухвата и радове на одржавању некатегорисаних-атарских путева, а за којим постоји потреба константног обављања, па их је потребно уврстити као комуналне делатности, и то тако, што се мења опис радова на одржавању улица и путева, где се сада под овим радовима подразумевају и радови на некатегорисаним-атарским путевима. Такође, тренутно важећом Одлуком о комуналним делатностима, радови на управљању јавним паркиралиштима, радови на обезбеђењу јавном осветљења и на одржавању улица и путева поверени су ЈП „Дирекцији за изградњу и уређење општине Алибунар“, а с обзиром да ово предузеће више није оперативно, поменуте радове је потребно поверити ЈКП „Универзалу“.
 3. Скупштина Општине Алибунар усвојила је Програм коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине у 2019. години. На основу Закона о заштити животне средине, јединица локалне самоуправе је у обавези да отвори буџетски фонд заштите животне средине у складу са законом којим се уређује буџетски систем. Програмом су наведене све приоритетне активности за заштиту и унапређење животне средине за 2019. годину, а приход буџетског фонда се остварује на основу накнада коју загађивач плаћа за загађивање животне средине на основу закона.
 4. Скупштина Општине Алибунар усвојила је Одлуку о висини закупнине за пословни простор у јавној својини општине Алибунар. На основу карактеристика насељених места у општини Алибунар, почетна висина закупнине по квадратном метру пословног простора на месечном нивоу у првој зони, коју чине насељена места Алибунар, Банатски Карловац и Владимировац, износиће 300 динара, а у другој зони коју чине сва остала насељена места, 200 динара. Ови износи представљају почетну цену, док ће стварна цена за одређени пословни простор који ће се издавати у закуп, бити одређена по највећој достављеној понуди, или највећој излицитираној цени у процедури јавног поступка издавања у закуп.
 5. Скупштина Општине Алибунар усвојила је Одлуку о изменама и допунама Одлуке о изради Плана детаљне регулације за ветропарк „Банат“ у општини Алибунар. Скупштина Општине Алибунар донела је Одлуку о изради Плана детаљне регулације за ветропарк „Банат“ у општини Алибунар, на подручју к.о. Нови Козјак, којом је дефинисан плански основ за изградњу ветропарка на овом подручју. У поступку прикупљања услова за израду Плана, од стране Републичког Хидрометеоролошког завода издати су услови којима се забрањује постављање ветропарка на удаљености мањој од 10 км од постојећег радарског центра Самош. Сходно томе, овом Одлуком мења се обухват Плана којим се ветропарк поставља ван зоне забрањене градње.
 6. Скупштина Општине Алибунар усвојила је Одлуку о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини општине Алибунар. Предузеће „ТИМ“ доо из Банатског Карловца упутило је Молбу за отуђење парцеле 821/8 к.о. Банатски Карловац непосредном нагодбом, у којој се наводи потреба изградње новог производног објекта који би повећао тренутне производне капацитете и проширио асортиман, а овом инвестицијом повећао би се и број запослених у предузећу, за 10 радника.
 7. Скупштина Општине Алибунар усвојила је Одлуку о установљавању права службености на непокретностима у јавној својини општине Алибунар кат.бр. 2273 к.о. Банатски Карловац у корист инвеститора „ЕПС Дистрибуција“ огранак „Електродистрибуција Панчево“, а по захтеву истог субјекта. Сходно Закону и планирању и изградњи, уз захтев за одобрење за извођење радова потребно је доставити доказ о решеним имовинским односима са власником парцеле, где се за предметну намену и врсту објеката дозвољава и установљавање права службености.
 8. Скупштина Општине Алибунар усвојила је Одлуку о установљавању права службености на непокретностима у јавној својини општине Алибунар кат.бр. 2270 к.о. Банатски Карловац у корист инвеститора „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“, огранак „Електродистрибуција Панчево“, а по захтеву истог субјекта. Сходно Закону и планирању и изградњи, уз захтев за одобрење за извођење радова потребно је доставити доказ о решеним имовинским односима са власником парцеле, где се за предметну намену и врсту објеката дозвољава и установљавање права службености.
 9. Скупштина Општине Алибунар усвојила је Одлуку о установљавању права службености на непокретностима у јавној својини општине Алибунар кат.бр. 2283 и 2285 к.о. Банатски Карловац у корист инвеститора „ЕПС Дистрибуција“, огранак „Електродистрибуција Панчево“, а по захтеву истог субјекта. Сходно Закону и планирању и изградњи, уз захтев за одобрење за извођење радова потребно је доставити доказ о решеним имовинским односима са власником парцеле, где се за предметну намену и врсту објеката дозвољава и установљавање права службености.
 10. Скупштина Општине Алибунар усвојила је Одлуку о установљавању права службености на непокретностима у јавној својини општине Алибунар кат.бр. 1246/1 и 633 к.о. Банатски Карловац у корист инвеститора „ЕПС Дистрибуција“, огранак „Електродистрибуција Панчево“, а по захтеву истог субјекта. Сходно Закону и планирању и изградњи, уз захтев за одобрење за извођење радова потребно је доставити доказ о решеним имовинским односима са власником парцеле, где се за предметну намену и врсту објеката дозвољава и установљавање права службености.
 11. Скупштина Општине Алибунар усвојила је Одлуку о установљавању права службености на непокретностима у јавној својини општине Алибунар катбр 460 ко Владимировац у корист инвеститора „ЕПС Дистрибуција“, огранак „Електродистрибуција Панчево“, а по захтеву истог субјекта. Сходно Закону и планирању и изградњи, уз захтев за одобрење за извођење радова потребно је доставити доказ о решеним имовинским односима са власником парцеле, где се за предметну намену и врсту објеката дозвољава и установљавање права службености.
 12. Скупштина Општине Алибунар усвојила је Решење о давању сагласности предузећу „KDS SMILEY TV“ ДОО Београд за извођење радова на земљишту у јавној својини општине Алибунар – к.о. Нови Козјак и Добрица, за потребе изградње оптичког кабла и дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже на територији општине Алибунар, на релацији Н.Козјак – Добрица.
 13. Скупштина Општине Алибунар усвојила је Решење о давању сагласности предузећу „KDS SMILEY TV“ ДОО Београд за извођење радова на земљишту у јавној својини општине Алибунар – к.о. Нови Козјак и Иланџа, за потребе изградње оптичког кабла и дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже на територији општине Алибунар, на релацији Нови Козјак - Иланџа.
 14. Скупштина Општине Алибунар усвојила је Одлуку о мрежи јавних предшколских установа на територији општине Алибунар. Овом одлуком утврђује се број и просторни распоред предшколских установа, седиште и издвојена одељења-објекти предшколске установе, или други простор, према врсти и структури, уважавајући циљеве и принципе предшколског васпитања и образовања и потребу оптималног коришћења расположивих ресурса у установи и локалној заједници, за обављање делатности васпитања и образовања деце предшколског узраста од шест месеци до поласка у школу.
 15. Скупштина Општине Алибунар усвојила је Одлуку о мрежи јавних основних школа на територији општине Алибунар. На територији општине Алибунар постоји осам основних школа и три издвојена одељења, тако да су сва насељена места покривена образовним установама.
 16. Скупштина Општине Алибунар донела је Решење о давању сагласности на Извештај о раду Центра за социјални рад „1. март“ Алибунар за 2018. годину.
 17. Скупштина Општине Алибунар донела је Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Финасијског плана за 2019. годину Центра за социјални рад „1. март“ Алибунар.
 18. Скупштина Општине Алибунар донела је Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Финансијског плана за 2019. годину Основне школе „1. мај“ Владимировац.
 19. Скупштина Општине Алибунар донела је Решење о именовању директора Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“, којим је за директора Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ именован Звонко Завишић из Алибунара.
 20. Скупштина Општине Алибунар донела је Решење о постављењу команданта, заменика команданта, начелника и чланова Штаба за ванредне ситуације Општине Алибунар.
 21. Скупштина Општина Алибунар донела је Решење о престанку мандата члану Општинског већа општине Алибунар Жебељан Драгану, на лични захтев.
 22. Скупштина Општине Алибунар усвојила је Локални акциони план запошљавања Општине Алибунар за 2019. годину. Планом се дефинишу циљеви и приоритети политике запошљавања и утврђују програми и мере који ће се реализовати, како би се достигли постављени циљеви и омогућило одрживо повећање запослености. За 2019. годину планиран је програм јавних радова којим се очекује радно ангажовање за 28 незапослених лица, као и организовање сајма запошљавања.
 23. Скупштина Општине Алибунар усвојила је Одлуку о платама, накнадама и другим примањима лица на јавним функцијама у органима и службама општине Алибунар, одборника Општине Алибунар, чланова Општинског већа Општине Алибунар и лица именованих у радна тела која су образована у Општини Алибунар.
 24. Скупштина Општине Алибунар донела је Решење о давању сагласности на Измене и допуне Статута Предшколске установе „Полетарац“ Алибунар, у складу са наложеном мером просветног инспектора.
 25. Скупштина Општине Алибунар донела је Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Установе културних делатности „Центар за културу општине Алибунар“ Алибунар, ради усклађивања са Законом о култури.
 26. Скупштина Општине Алибунар донела је Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Сава Вељковић“ Добрица из реда представника Савета родитеља. Савет родитеља предложио је новог члана Школског одбора испред Савета родитеља, Наду Јанковић, с обзиром да члан Школског одбора испред Савета родитеља Биљана Милићев није више у могућности да адекватно обавља функцију члана Школског одбора, што је изнела у својој молби за разрешење.
 27. Скупштина Општине Алибунар усвојила је Одлуку о измени Одлуке о образовању Комисије за планове Општине Алибунар. У одлуци о образовању Комисије за планове општине Алибунар, у делу у коме се наводе имена именованих чланова Комисије, уместо Мирослава Продановић, дипломирани инжењер грађевине- представник општине Алибунар, треба да стоји Коса Николић, дипломирани инжењер грађевине-представник општине Алибунар.
 28. Скупштина Општине Алибунар донела је Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за израду Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини. У Комисији за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар разрешава се функције члана Никола Хочевар, а на исту функцију именује се Небојша Јакимов, одборник у Скупштини Општине Алибунар.
 29. Скупштина Општине Алибунар размотрила је Информације о спровођењу Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар. У спровођењу Програма, закључени су уговори о закупу по основу права пречег закупа и по основу првог круга лицитације и то:                        

      -укупно издато пољопривредног земљишта: 5946,6445 хектара                          

      -укупно остварено прихода општине у динарима: 45.005.462,74 динарa

  30. Одборничких питања није било.

Baner Pecat 211x81