gore

 • Baner Optina Alibunar

ИЗВЕШТАЈ СА 83. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

llllОсамдесет трећа седница Општинског већа Општине Алибунар одржана је у четвртак 07. марта 2019. године, у згради Општине Алибунар, Трг слободе 4 (мала сала). Седницом је председавао председник Општине Алибунар Душан Дакић. На овој седници Општинско веће донело је следеће одлуке:

 1. Општинско веће општине Алибунар утврдило је предлог Одлуке о мрежи јавних предшколских установа на територији општине Алибунар, којом се утврђује број и просторни распоред предшколских установа, седиште и издвојена одељења-објекти предшколске установе, или други простор, према врсти и структури, уважавајући циљеве и принципе предшколског васпитања и образовања и потребу оптималног коришћења расположивих ресурса у установи и локалној заједници, за обављање делатности васпитања и образовања деце предшколског узраста од шест месеци до поласка у основну школу.
 2. Општинско веће општине Алибунар утврдило је предлог Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији општине Алибунар. На територији општине Алибунар постоји осам основних школа и три издвојена одељења, тако да су сва насељена места покривена образовним установама.
 3. Општинско веће општине Алибунар утврдило је предлог Решења о именовању директора Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар. За директора Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар предлаже се Скупштини Општине Алибунар именовање Звонка Завишића из Алибунара, на период од четири године.
 4. Општинско веће општине Алибунар размотрило је Извештај о спроведеном поступку јавног конкурса за избор начелника Општинске управе општине Алибунар и донело Решење о именовању начелника Општинске управе општине Алибунар. Након спроведеног поступка по објављеном Јавном конкурсу за избор начелника општинске управе општине Алибунар од стране Комисије за избор начелника општинске управе Алибунар, Општинском већу општине Алибунар достављена је Листа за избор са кандидатом: Сања Жебељан из Добрице, по занимању дипломирани правник. Општинско веће донело је Решење о постављењу начелника Општинске управе општине Алибунар којим се Сања Жебељан, дипломирани правник из Добрице, поставља на функцију начелника Општинске управе општине Алибунар.
 5. Општинско веће општине Алибунар размотрило је и донело акте о правима и обавезама из радног односа начелника Општинске управе општине Алибунар. Због потребе ефикасније организације рада Општинске управе општине Алибунар, што је у надлежности начелника као руководиоца органа, а над чијим радом ефективну контролу у име Општинског већа врши свакодневно председник општине Алибунар, јавила се потреба да се олакша реализација те контроле, те је прихваћен предлог да сва појединачна акта којим се одлучује о правима и обавезама начелника Општинске управе општине Алибунар доноси председник општине као лице које руководи радом Општинског већа и који одговара за законити рад тог органа. Из тог разлога, Општинско веће општине Алибунар донело је Решење о давању овлашћења председнику општине да у име Општинског већа доноси појединачна акта о правима и обавезама начелника Општинске управе општине Алибунар. Општинско веће општине Алибунар донело је и Решење о утврђивању коефицијента за обрачун и исплату плате начелника Општинске управе општине Алибунар.
 6. Општинско веће општине Алибунар размотрило је и утврдило предлог Одлуке о установљавању права службености на непокретностима у јавној својини општине Алибунар кат. бр. 2273 к.о. Банатски Карловац у корист инвеститора „ЕПС Дистрибуција“, огранак „Електродистрибуција Панчево“ а по захтеву истог субјекта. Сходно Закону и планирању и изградњи, уз захтев за одобрење за извођење радова потребно је доставити доказ о решеним имовинским односима са власником парцеле, где се за предметну намену и врсту објеката дозвољава и установљавање права службености.
 7. Општинско веће општине Алибунар утврдило је предлог Одлуке о установљавању права службености на непокретностима у јавној својини општине Алибунар кат. бр. 2270 к.о. Банатски Карловац у корист инвеститора „ЕПС Дистрибуција“, огранак „Електродистрибуција Панчево“, а по захтеву истог субјекта. Сходно Закону и планирању и изградњи, уз захтев за одобрење за извођење радова потребно је доставити доказ о решеним имовинским односима са власником парцеле, где се за предметну намену и врсту објеката дозвољава и установљавање права службености.
 8. Општинско веће општине Алибунар утврдило је предлог Одлуке о установљавању права службености на непокретностима у јавној својини општине Алибунар кат. бр. 2283 и 2285 к.о. Банатски Карловац у корист инвеститора „ЕПС Дистрибуција“, огранак „Електродистрибуција Панчево“, а по захтеву истог субјекта. Сходно Закону и планирању и изградњи, уз захтев за одобрење за извођење радова потребно је доставити доказ о решеним имовинским односима са власником парцеле, где се за предметну намену и врсту објеката дозвољава и установљавање права службености.
 9. Општинско веће општине Алибунар утврдило је предлог Одлуке о установљавању права службености на непокретностима у јавној својини општине Алибунар кат.бр. 1246/1 и 633 к.о. Банатски Карловац у корист инвеститора „ЕПС Дистрибуција“, огранак „Електродистрибуција Панчево“, а по захтеву истог субјекта. Сходно Закону и планирању и изградњи, уз захтев за одобрење за извођење радова потребно је доставити доказ о решеним имовинским односима са власником парцеле, где се за предметну намену и врсту објеката дозвољава и установљавање права службености.
 10. Општинско веће општине Алибунар утврдило је предлог Одлуке о установљавању права службености на непокретностима у јавној својини општине Алибунар кат.бр. 460 к.о. Владимировац у корист инвеститора „ЕПС Дистрибуција“, огранак „Електродистрибуција Панчево“, а по захтеву истог субјекта. Сходно Закону и планирању и изградњи, уз захтев за одобрење за извођење радова потребно је доставити доказ о решеним имовинским односима са власником парцеле, где се за предметну намену и врсту објеката дозвољава и установљавање права службености.
 11. Општинско веће општине Алибунар разматрало је Извештај о разматрању поднетих пријава за финансирање/суфинансирање програма/пројеката у области спорта из буџета општине Алибунар за 2019. годину, који је Општинском већу општине Алибунар поднела Стручна комисија за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта.
 12. Општинско веће општине Алибунар донело је Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање програма у области спорта у 2019. години. Средства из буџета општине Алибунар одобрена су за програме: „Програм рада клуба“, подносиоца ФК „Владимировац“ из Владимировца, „Програм рада клуба“ подносиоца ФК „Црвена звезда“ из Новог Козјака, „Програм рада клуба“ подносиоца ФК „Добрица“ из Добрице и „Годишњи план рада“ подносиоца „Арап“ из Владимировца.
 13. Општинско веће општине Алибунар донело је Решење о утврђивању износа месечног ануитета материјалне помоћи студентима са територије општине Алибунар за период јануар-јун 2019. годину. Решењем је утврђен износ месечног ануитета материјалне помоћи студентима са територије општине Алибунар који се школују на високообразовним установама, за период јануар-јун 2019. године у нето износу од 4.000 динара месечно за сва лица која имају право на овај вид помоћи.
 14. Општинско веће општине Алибунар утврдило је предлог Решења о давању сагласности предузећу „KDS SMILEY TV“ ДОО Београд за извођење радова на земљишту у јавној својини општине Алибунар (к.о. Н.Козјак и Добрица) за потребе изградње оптичког кабла и дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже на територији општине Алибунар, на релацији Н.Козјак – Добрица.
 15. Општинско веће општине Алибунар утврдило је предлог Решења о давању сагласности предузећу „KDS SMILEY TV“ ДОО Београд на извођењу радова на земљишту у јавној својини општине Алибунар (к.о. Н.Козјак и Иланџа) за потребе изградње оптичког кабла и дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже на територији општине Алибунар, на релацији Н.Козјак – Иланџа.
 16. Општинско веће оштине Алибунар разматрало је Извештај о стању закупа пословних простора у насељеним местима Алибунар и Владимировац.
 17. Општинско веће општине Алибунар разматрало је појединачне предлоге и захтеве грађана са територије општине Алибунар.

Baner Pecat 211x81