gore

 • slika 3

ИЗВЕШТАЈ СА 81. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

81ovСедница је одржана 06. фебруара 2019. године у згради општине Алибунар, Трг слободе 4 (мала сала). Седницом је председавао председник општине Алибунар Душан Дакић. На овој седници општинско веће донело је следеће одлуке:

 1. Општинско веће општине Алибунар утврдило је нацрт Одлуке о промени Статута општине Алибунар. Разлог доношења ове Одлуке је обавеза утврђена одредбом члана 41. Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи којим је потребно ускладити статут јединице локалне самоуправе са одредбама овог закона.
 2. Општинско веће општине Алибунар утврдило је предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о комуналним делатностима на територији општине Алибунар. У тренутно важећој Одлуци о комуналним делатностима, опис радова на одржавању улица и путева не обухвата и радове на одржавању некатегорисаних – атарских путева, а с обзиром да се ради о радовима за којима постоји потреба константног обављања, радове је потребно уврстити као комуналне делатности, мењањем описа радова на одржавању улица и путева, где се сада под овим радовима подразумевају и радови на некатегорисаним – атарским путевима. Такође, предлогом Одлуке о комуналним делатностима, радови на управљању јавним паркиралиштима, обезбеђењу јавног осветљења и на одржавању улица и путева поверавају су ЈKП „Универзалу“ Алибунар.
 3. Општинско веће општине Алибунар утврдило је предлог Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини општине Алибунар путем јавног надметања. Наиме, грађевинско земљиште, катастарска парцела 821/8 к.о. Банатски Карловац, површине од 2425 m2, отуђује се из јавне својине општине Алибунар путем јавног надметања у приватну својину приватном предузећу „ТИМ“ доо, а ради потребе овог предузећа за изградњу новог производног објекта који би повећао тренутне производне капацитете.
 4. Општинско веће општине Алибунар утврдило је предлог Програма коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине у 2019. години. На основу Закона о заштити животне средине, јединица локалне самоуправе у обавези је да отвори буџетски фонд заштите животне средине у складу са законом којим се уређује буџетски систем. Приход буџетског фонда се остварује на основу накнада коју загађивач плаћа за загађивање животне средине, а наведена средства се преко буџетског фонда наменски користе за заштиту и унапређивање животне средине у складу са законом. По усвајању Предлога Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине од стране Општинског већа, на исти се прибавља Сагласност надлежног Министарства, те након позитивног мишљења наведени Програм се усваја ос стране Скупштине општине Алибунар.
 5. Општинско веће утврдило је предлог Одлуке о висини закупнине за пословни простор у јавној својини општине Алибунар. Пословни простор у јавној својини даје се у закуп ради стицања прихода, полазећи од процењене тржишне вредности закупнине а према локацији пословног простора, како у погледу утврђивања почетне висине закупнине, тако и у погледу разврставања локација по зонама и делатностима. У односу на карактеристике насељених места, сматра се да прву зону треба да чине насељена места Алибунар, Банатски Карловац и Владимировац, а другу зону сва остала насељена места. Предлаже се да почетна висина закупнине по квадратном метру пословног простора на месечном нивоу за пословне просторе буде 300 динара, а у другој 200 динара.
 6. Општинско веће општине Алибунар утврдило је Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2019. години на подручју општине Алибунар. Предлогом Програма утврђује се начин коришћења средстава од наплаћених казни за саобраћајне прекршаје на територији општине Алибунар. Начин коришћења средстава усклађен је са Законом о безбедности саобраћаја, а предметна средства користиће се за финансирање активности које ће утицати на повећање степена безбедности саобраћаја на путевима на подручју општине Алибунар, и то: унапређење и поправљање саобраћајне инфраструкутре, спровођење кампања које имају за циљ подизање свести код учесника у саобраћају, унапређење саобраћајног васпитања и образовања, научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја, као и средства за рад Општинског савета.
 7. Општинско веће општине Алибунар донело је Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Алибунар. Предложене измене и допуне Правилника врше се у циљу његовог усаглашавања са Кадровским планом за Општинску управу општине Алибунар за 2019. годину.Усаглашава се број службеничких радних места и број намештеника, као и звања за радна места у складу са Кадровским планом. Усаглашавање се врши и у складу са изменама и допунама Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар, којом су додате надлежности појединим организационим јединицима и уведено је радно место заменика начелника Општинске управе. На основу измене Закона о инспекцијском надзору, за запослене са шестим степеном школске спреме, на пословима инспектора предвиђено је да могу водити поступак и предузимати радње у инспекцијском надзору. У кабинету председника општине додати су нови послови у складу са потребама послодавца, а у циљу побољшања положаја младих на локалном нивоу и ефикасније сарадње са националним саветима националних мањина.
 8. Општинско веће општине Алибунар прихватило је Извештај о разматрању поднетих захтева за финансирање/суфинансирање програма/пројеката у области спорта из буџета општине Алибунар за 2019. годину поднет од стране Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта.
 9. Општинско веће општине Алибунар донело је Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање програма у области спорта у 2019. години.
 10. Општинско веће општине Алибунар донело је Решење о давању сагласности на Ценовник комуналних услуга ЈКП „Универзал“ Алибунар који је донео Надзорни одбор овог предузећа.
 11. Општинско веће општине Алибунар разматрало је појединачне предлоге и захтеве грађана.

Baner Pecat 211x81