gore

  • Baner Optina Alibunar

ИЗВЕШТАЈ СА 78. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

78 OV 2018Седница је одржана 17. децембра 2018. године у згради општине Алибунар, Трг слободе 4 (мала сала). Седницом је председавао председник општине Алибунар Душан Дакић. На овој седници Општинско веће донело је следеће одлуке:


1. Општинско веће општине Алибунар утврдило је предлог измене и допуне Статута општине Алибунар и упутило Скупштини Општине Алибунар на разматрање и усвајање.
2. Општинско веће општине Алибунар утвдрило је предлог Одлуке о буџету општине Алибунар за 2019. годину и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање.
3. Општинско веће општине Алибунар утврдило је предлог Кадровског плана општинске управе општине Алибунар з 2019. годину. Чланом 77 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано је да се Кадровски план доноси истовремено са Одлуком о буџету јединице локалне самоуправе. Такође, на основу Kадровког плана доноси се Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у општинској управи.
4. Општинско веће општине Алибунар утврдило је предлог Одлуке о вршењу екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Алибунар за 2018. годину и упутило Скупштини општине на разматрање и доношење.
5. Општинско веће општине Алибунар утврдило је предлог Одлуке о допуни одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар. У одлуци организације Општинске управе општине Алибунар додају се нови ставови који регулишу постављање заменика начелника Општинске управе. Иначе, Закон о локалној самоправи дозвољава могућност да начелник Општинске управе има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју функцију. Општинско веће поставља и разрешава заменика начелника општинске управе.
6. Општинско веће општине Алибунар разматрало је и утврдило предлог Oдлуке у спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ из Алибунара и утврдило текст Јавног конкурса за именовање директора предузећа. Наведени предлог Одлуке упућује се Скупштини општине Алибунар на размарање и доношење.
7. Општинско веће општине Алибунар утврдило је предлог Одлуке о реализацији буџета општине Алибунар у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите у 2019. години. Овом одлуком утврђују се приоритетне услуге социјалне заштите за општину Алибунар као и средства наменског трансфера за финансирање услуга у области социјалне заштите.

Ознаке: opštinsko veće alibunar

Baner Pecat 211x81