gore

  • Baner Optina Alibunar
  • Насловна
  • Новости
  • Јавни позив складиштарима пољопривредних производа септембар 2018

Јавни позив складиштарима пољопривредних производа септембар 2018

На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту (Службени гласник РС „бр. 62/06. 65/08-др закон, 41/09 и 112/15),  Одлуке о скидању  усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користе без правног основа на територији општине Алибунар бр.  320-291/2018-04 од  10.09.2018. године, председник  општине Алибунар расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

 СКЛАДИШТАРИМА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА

 

I  Позивају се заинтересована складишта за пољопривредне производе, да општини Алибунар поднесу писане понуде са условима складиштења.

II  Заинтересована складишта морају испуњавати следеће услове:

1. Да поседују Решење о упису у Регистар привредних субјеката  за делатност складишта пољопривредне производе

2. Да испуњавају техничке карактеристике које обезбеђују извршење следећих обавеза:

-  да пољопривредне производе које за рачун општина Алибунар,  прими, кондиционира, складишти у складу са тим врши обнављање ради очувања квалитета и количине. Складишта у сваком тренутку мора на стању да има количину произведених производа која одговара књиговодственој евидинцији општине Алибунар.

- да у процесу складиштења, од пријема до испоруке пољопривредног производа о свом трошку предузме све техничко  технолошке и организационе мере,  као и мере заштите рада сузбијања складишњих штеточина дезинсекција-фумугација, дезинфекције и дератизације, како би се очувао квалитет и здравствена исправност зрна, а уз што мање губитка, као и да у потпуности одговара за све промене у количини и квалитету пољопривредних производа као и губитак, мањак, квар и друге штете;

- да о извршеном складиштењу сачињава записник који потписују представник испоручиоца и овлашћено лице складиштара. Квантитативни пријем се врши мерењем на баждареној колској ваги складиштара, а квалитативни пријем се врши по основу сертификата о извршеној анализи пољопривредних производа издат од стране акредитоване контролне куће. По извршеном пријему робе  складиштар је дужан да у року од три дана достави општини Алибунар потврду о складиштењу, магацински улаз  и сертификат о квантитету и кавлитету, овлашћене контролне куће;

- да врши изскладиштење и отпрему пољопривредних производа по писменом налогу у општини Алибунар, најкасније у року од три дана од дана пријема налога. Складиштар мора да заврши испоруку роба у наведеном року који је прописао општина Алибунар, уз достављање потребне документације (потврда о складиштењу робе потписана и оверена, магацински излаз). Приликом складиштења и опреме робе складиштар је дужан да позове примаоца робе и са њим сачини записник о отпреми и преузимању и да примерак достави општини Алибунар;

Складиштар ускладиштене пољопривредне производе у својим пословним књигама води на ванбиланској евиденцији као власништво општина Алибунар.

У случају настанка евентуалне штете на ускладиштеним пољопривредним производима складиштар је обавезан да у име општине Алибунар пријави и доказује околности и чињенице при  којима је штета настала.

3. Складиштар мора да располаже складиштем које испуњава следеће минималне услове:

а) складишни простор за чување пољопривредних производа мора да буде силос са сило ћелијама;

б)силос са складиштење пољоприврених производа мора да:

- је изграђен од материјала који је предвиђен стандардом за изградњу силоса ( типа бетонског или металног);

- да спречава појаву влаге и да се лако чисти и одржава (који је погодан за чишћење, дезинфекцију и дезинсекцију);

- да је заштићен од уласка птица, инсеката и глодара;

- да има обезбеђено природно или вештачко осветљење и проветравање;

- да има пријемни кош којим се обезбеђује разврставање зрнастих култура на класе, утврђене у складу са прописом којим се уређује квалитет тих култура;

- да има одговарајућу опрему којом се обезбеђује пријем у складиштење примљених зрнастих култура у силосне ћелије у којима се чувају.

в) силос за чување пољопривредних производа мора да:

- има капацитет сило ћелија од најмање 750 тона;

- има силосне ћелије које су грађевински и технички у функционалном стању;

- има функционалну и баждарену опрему за мерење температуре по нивоима силосних ћелија са системом за регистровање мерних података;

- има одговарајућу опрему којом се обезбеђује транспорт ускладиштених зрнастих култура;

- има силосне аспиратере којима се обезбеђује  уклањање лако одвојивих примеса из зрнене масе;

- има неопходну опрему за аспирацију и чишћење силосних ћелија, пријемног бункера, машинске кућице, подсилосних и надсилосних галерија, елеватора, вага и осталих простора силоса;

г) силос мора да поседује одговарајућу опрему којом се обезбеђује искладиштење пољопривредних производа;

д) опрема за мерење количине и утврђивање квалитета пољопривредних производа мора да има:

- колску вагу за важећим уверењем којом се верификује њена техничка исправност и исправност мерења;

- опрему за узорковање зрнастих из транспортних средстава-ручне сонде које омогућују узорковање у складу са прописима којима се уређује начин узимања;

- акредитовану лабораторију или закључен уговора са акредитованом лабораторијом или контролном кућом за контролу квалитета и кантитета пољопривредних производа;

III Право учешћа по овом јавном позиву имају јавна складишта за пољопривредне производе која

1. су уписана у регистар привредних субјекта за делатност  складишта пољопривредних производа;

2. доставе понуду у складу са овим јавним позивом.

IV Општина Алибунар задржава право одабира јавног складишта за пољопривредне производе са којим ће закључити уговор о пословно  техничкој сарадњи, по критеријуму понуђених финансијских и техничких услова складиштења и удаљености складишног простора.

V Понуде које нису сачињене у складу са овим јавним позивом неће бити разматране.

Понуде се поднесе поштом или у згради Општинске управе општине Алибунар, Трг Слободе бр.4 у услужном центру, у затвореним ковертима са назнаком“ општина Алибунар-понуда за јавна складишта за пољопривредне производе“.

Рок за достављање понуда је дана 17. СЕПТЕМБРА .2018.године до 12,00 часова.

Овај јавни позив биће објављен на огласним таблама Месних канцеларија и Месних заједница на територији општине Алибунар, огласној табли Општинске управе општине Алибунар, огласној табли Скупштине општине Алибунар и сајту општине Алибунар.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК

Број: 320-293/2018-04

Датум: 12. септембар 2018. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Душан Дакић 

Baner Pecat 211x81